• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Essentie van het geloof - Paus over het Paastriduüm

Tijdens de Algemene Audiëntie van 31 maart sprak Paus Benedictus XVI over de betekenis van het Paastriduüm. Hier een samenvatting.

Wij staan midden in de hei­lige dagen 'die ons uitnodigen tot overweging van de centrale gebeurtenissen van onze Ver­lossing, de essentiële kern van ons geloof. Morgen begint het Paastriduüm. hoogtepunt van heel het liturgische jaar, waarin we opgeroepen zijn tot stilte en gebed ter overweging van de mysteries van lijden, dood en verrijzenis van de Heer. De heilige Chrismamis op de morgen van Witte Donderdag verenigt priesters met hun eigen bisschop. Tijdens een betekenis­volle eucharistische celebratie in de diocesane kathedraal, worden de oliën van zieken, van cate­chumenen en het Chrisma gezegend. Ook hernieuwen bisschop en priesters hun priestergelofte.

Morgenavond vieren wij de instelling van de Eucharistie. In zijn eerste Brief aan de Korintiërs bevestigde de apostel Paulus de eerste Christenen in de waar­heid van het eucharistische mysterie en deelde hun mee wat hijzelf had meegekregen: "dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: 'Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: 'Deze beker is het nieuwe verbond, in Mijn bloed. Doe dit, elke keer dat gij hem drinkt tot Mijn gedachtenis.'" (1 Kor. 11, 23-25).

Deze woorden geven klip en klaar de intentie van Christus aan: onder de gedaanten van brood en wijn stelt Hij zichzelf op wer­kelijke wijze tegenwoordig met zijn gegeven lichaam en zijn vergoten bloed als offer van het Nieuwe Testament. Tegelijker­tijd maakt Hij de apostelen en hun opvolgers tot dienaren van dit Sacrament, dat Hij toever­trouwt aan zijn Kerk als hoogste bewijs van zijn liefde.

Met een suggestieve ritus her­inneren wij dan aan het gebaar van Jezus, die de apostelen de voeten wast (Joh. 13, 1-25). Dit handelen is voor de evan­gelist de voorstelling van Jezus' hele leven en openbaart zijn liefde tot het einde, de oneindi­ge liefde die in staat is de mens bekwaam te maken tot com­munio/gemeenschap met God en hem vrij te maken. Aan het slot van de liturgie van Witte Donderdag plaatst de Kerk het Allerheiligste Sacrament op een voorbereide plek om de een­zaamheid van Getsemane voor te stellen en Jezus' doodsangst. De gelovigen overwegen voor de Eucharistie Jezus' eenzaamheid en zoeken een innige ontmoe­ting met de Heer in gebed.

Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en de dood van de Heer. Jezus wilde en wil zijn leven aanbieden als offer voor de ver­geving van de zonden der mens­heid. Hij koos voor dit doel de meest gruwelijke en deemoedige dood: de kruisiging. Er bestaat een onafscheidelijke band tussen het Laatste Avondmaal en de dood van Jezus. Bij het eerste geeft Jezus zijn Lichaam en zijn Bloed, dat betekent zijn aardse bestaan, zichzelf, en anticipeert Hij op zijn dood en verandert die in een daad van liefde. Zo maakt Hij de dood, die door zijn natuur einde is en vernietiging van elke relatie, tot een daad van mede­deling van zichzelf, tot instru­ment van verlossing en verkon­diging van de overwinning van de liefde. Op deze wijze wordt Jezus de sleutel tot het begrijpen van het Laatste Avondmaal: een anticiperen op de verandering van gewelddadige dood in vrij­willig offer, in liefdeshandeling die de wereld verlost en redt.

Paaszaterdag wordt gekarakteri­seerd door de stilte. De kerken zijn kaal en er is geen bijzondere liturgie voorzien. In die tijd van verwachting en hoop zijn de gelovigen uitgenodigd tot gebed, overweging en bekering, dit laat­ste ook door het Sacrament van Boete en Verzoening om innerlijk hernieuwd Pasen te kunnen vie­ren. In de nacht van paaszater­dag, tijdens de plechtige paaswa­ke, wordt deze stilte ingewisseld voor de uitbundige zang van het Alleluja, dat Christus' verrijzenis verkondigt en de overwinning van het licht op de duisternis, van het leven op de dood. De Kerk zal zich op de dag van Pasen verheugen in de ontmoeting met haar uit de doden verrezen Heer.

Bron: Sef Adams, Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 31 maart 2010
Laatst bewerkt: 31 maart 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam