• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Perscommunique van de voltallige vergadering van het kardinalencollege

Vandaag is in de late voormiddag de voltallige vergadering van het kardinalencollege gesloten, welke de heilige vader, gezien ook de ervaring en het nut van de voorafgaande vergadering die in november 1979 werd gehouden, samen heeft willen roepen om de raad ervan in te winnen over enige onderwerpen van de actualiteit betreffende de activiteiten van de kerk. 

Zoals bekend is het kardinalencollege de senaat van de paus met de taak hem te adviseren en bij te staan in zijn zending. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 230

De werkzaamheden die op dinsdag de 23e van deze maand werden geopend met de toespraak van de heilige vader, hadden de volgende onderwerpen als voorwerp: 

1) Hervorming van de curie met de door de apostolische constitutie 'H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
', l5 augustus 1967 ontworpen herziening. 

2) De huidige stand van de herziening van de Codex van het kerkelijk recht. 

3) Kwesties betreffende de economische begroting van de Heilige Stoel. 

4) Betrekkingen tussen het IOR en de groep Banco Ambrosiano'. 

Behalve over deze hoofdonderwerpen werden aan de leden van het heilig college mededelingen gedaan betreffende: 

a) de huidige en toekomstige activiteiten van de Pauselijke Raad voor de Cultuur

b) het werkprogramma van de Pauselijke Raad voor het Gezin

c) de werkzaamheden en het programma van de Heilige congregatie voor de sacramenten en de goddelijke eredienst

1) Voor wat de hervorming van de curie betreft is het verslag van zijne eminentie de staatssecretaris, kard. Agostino Casaroli, voorwerp van onderzoek en verdieping geweest in de aula en in taalgroepen: italiaans, frans, engels, duits en spaans-portugees. Concrete voorstellen werden aangeboden ter herziening van 'H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
". Vooral werd gewenst: 

een meer aangepaste theologische bepaling van de functie van de curie in dienst van de paus voor het welzijn van de universele kerk; 

- een grotere pastorale inspiratie; 

- een nauwkeuriger organisatie van de verschillende instanties van de Heilige Stoel en van hun bijzondere bevoegdheden, met een grotere coördinatie en doeltreffendheid, die bereikt moet worden door verschillende vormen van onderling overleg; 

- een grotere samenwerking tussen de curie en de bisschoppenconferenties en een duidelijker bepaling van de verhoudingen tussen de curie zelf en de bisschoppensynode. 

2) Met betrekking tot het tweede onderwerp, over de herziening van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, heeft de vergadering van kardinalen kennis genomen van de mededelingen over de gevolgde 'weg' en de huidige stand van de werkzaamheden die nu een slotfase blijken te hebben bereikt. 

3) Over de economische begroting van de Heilige Stoel zijn de vaders geïnformeerd door kard. Giuseppe Caprio, voorzitter van de Prefectuur voor de economische zaken van de Heilige Stoel, welke de volgende gegevens heeft verstrekt: 

De algehele strekking van de algemene verantwoording der uitgaven van de Heilige Stoel (met inbegrip van het bestuur van de staat Vaticaanstad) voor het boekjaar 1981 is de volgende: 

Inkomsten: 99.391 miljoen (daarin is de Sint Pieterspenning begrepen welke voor 1981 in Amerikaanse dollars 15.350.375,44 bedroeg, hetgeen met de aan de heilige vader in dezelfde tijdsperiode gedane offergaven de som van 38.641 miljoen lire heeft bereikt). 

Uitgaven: 94.610 miljoen. 

In de uitgaven vertegenwoordigt de som van 55.453 miljoen lire (gelijk aan 58% van de uitgaven) de kosten van het personeel in dienst (3.395 personen) en rustend ( 1.567 personen). 

Door enige vaders is opgemerkt dat deze balans duidelijk lager is dan die van sommige grote bisdommen, om niet te spreken van de openbare of particuliere instellingen die een zeer beperkte actiestraal hebben in vergelijking met die van de Heilige Stoel. 

Ook zijn unaniem de noodzaak en het belang naar voren gebracht de administratie van de Heilige Stoel te onderscheiden van die van de staat Vaticaanstad. 

4) Voor wat betreft de betrekkingen tussen het IOR en de groep 'Banco Ambrosiano', hebben de vaders kennis genomen van de volgende mededeling welke gedaan werd door de kardinaal-staatssecretaris en hebben gewenst dat ze ter kennis zou worden gebracht van de openbare mening.

In gevolge het verslag van de kardinaal-staatssecretaris heeft kard. Höffner, zoals reeds meegedeeld een mededeling gedaan over hetzelfde onderwerp door over enkele bijzondere punten verduidelijkingen en bijzonderheden te geven. 

De tweede voltallige bijeenkomst van het kardinalencollege werd besloten met een reeds bekend gemaakte H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Een belangrijke etappe op de weg van de collegialiteit
Bij de afsluiting van speciale vergadering van het College van Kardinalen
(9 november 1979)
, de l950e verjaardag van de verlossing, hetgeen met unanieme instemming werd ontvangen. 

Publicatiedatum: 26 november 1982
Laatst bewerkt: 22 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam