• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Overzicht vragen Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk

Alle vragen uit het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
met de link naar het antwoord. Vandaaruit kan men ook doorlinken naar de betreffende alinea's van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
.

Op deze site staat de werkvertaling van onze Stichting. We zijn bezig om deze in lijn te brengen met de officiële, als boek uitgegeven, editie van de Bisschoppenconferentie. De essentie is dezelfde, de gebruikte woorden en/of zinswendingen kunnen nog verschillen tussen beide edities.

Benedictus XVI, Motu Proprio - Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Goedkeuring en afkondiging van het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)

Beeldmotto Pantokrator

Joseph Kardinaal Ratzinger, Inleiding

Beeldmotto Aanbidding der Wijzen

Deel 1 - De Geloofsbelijdenis

Sectie 1 - "Ik geloof" - "Wij geloven"

Hoofdstuk 1 - De mens is bekwaam om door God aangesproken te worden

Hoofdstuk 2 - God ontmoet de mens

Artikel 1 - De openbaring van God
Artikel 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring
Artikel 3 - De heilige Schrift

Hoofdstuk 3 - Het antwoord van de mens aan God

Artikel 4 - Ik geloof
Artikel 5 - Wij geloven

Sectie 2 - De belijdenis van het christelijk geloof

Hoofdstuk 1 - "Ik geloof in God de Vader"

Paragraaf 1 - De geloofsbelijdenis
Artikel 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde"
Paragraaf 1 - Hemel en aarde
Paragraaf 2 - De Mens
Paragraaf 3 - De zondeval

Hoofdstuk 2 - "Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God"

Artikel 2 - "En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer"
Artikel 3 - "Jezus Christus is ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria"
Artikel 4 - "Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven"
Artikel 5 - "Jezus Christus is neergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden"
Artikel 6 - "Jezus Christus is opgestegen ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader"
Artikel 7 - "Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden"
Artikel 8 - "Ik geloof in de heilige Geest"
Artikel 9 - "Ik geloof ... in de heilige, katholieke Kerk"
Paragraaf 1 - De Kerk in Gods heilsbeschikking
Paragraaf 2 - De Kerk - volk van God, lichaam van Christus, tempel van de heilige Geest
Paragraaf 3 - De ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk
Paragraaf 4 - De christengelovigen - hiërarchie, leken, gewijd leven
Artikel 10 - "Ik geloof ... in de gemeenschap van de heiligen"
Paragraaf 1 - Maria - Moeder van Christus en Moeder van de Kerk
Artikel 11 - "Ik geloof ... in de vergeving van de zonden"
Artikel 12 - "Ik geloof ... in de verrijzenis van het lichaam"
Artikel 13 - "Ik geloof ... in het eeuwig leven"
Artikel 14 - "Amen"

Deel 2 - De viering van het Christusmysterie

Sectie 1 - Het Sacramentele heilsordening

Hoofdstuk 1 - Het paasmysterie in het tijdperk van de Kerk

Artikel 1 - De liturgie - werk van de Heilige Drie-eenheid
Artikel 2 - Het paasmysterie in de Sacramenten van de Kerk

Hoofdstuk 2 - De sacramentele viering van het paasmysterie

Artikel 3 - De liturgie van de Kerk vieren
Paragraaf 1 - Wie viert er?
Paragraaf 2 - Hoe wordt er gevierd?
Paragraaf 3 - Wanneer wordt er gevierd?
Paragraaf 4 - Waar wordt er gevierd?
Artikel 4 - Liturgische verscheidenheid en eenheid van mysterie

Sectie 2 - De zeven sacramenten van de Kerk

Hoofdstuk 1 - De Sacramenten van de christelijke initiatie

Artikel 1 - Het Sacrament van de Doopsel
Artikel 2 - Het Sacrament van het Vormsel
Artikel 3 - Het Sacrament van de Eucharistie

Hoofdstuk 2 - De Sacarmenten van de heiliging

Artikel 4 - Het Sacrament van Boete en verzoening
Artikel 5 - Het Sacrament van de Ziekenzalving

Hoofdstuk 3 - De Sacramenten ten dienste van de geloofsgemeenschap en de zending

Artikel 6 - Het Sacrament van de Wijding
Artikel 7 - Het Sacrament van het Huwelijk

Hoofdstuk 4 - Andere liturgische vieringen

Artikel 8 - De sacramentaliën
Artikel 9 - De christelijke begrafenis

Deel 3 - Het leven in Christus

Sectie 1 - De roeping van de mens: het leven in de Heilige Geest

Hoofdstuk 1 - De waardigheid van de menselijke persoon

Artikel 1 - De mens: beeld van God
Artikel 2 - Onze roeping tot zaligheid
Artikel 3 - De vrijheid van de menselijke persoon
Artikel 4 - De moraliteit van de hartstochten
Artikel 5 - Het morele geweten
Artikel 6 - De deugden
Artikel 7 - De zonden

Hoofdstuk 2 - De menselijke gemeenschap

Artikel 8 - De persoon en de samenleving
Artikel 9 - De deelname aan het sociale leven
Artikel 10 - De sociale rechtvaardigheid

Het heil van God: Wet en genade

Artikel 11 - De morele wet
Artikel 12 - Genade en rechtvaardiging
Artikel 13 - De Kerk, meoder en opvoedster

Sectie 2 - De Tien Geboden

Hoofdstuk 1 - “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand”

Artikel 1 - Het eerste gebod: Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
Artikel 2 - Het tweede gebod: Gij zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken.
Artikel 3 - Het derde gebod: Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn

Hoofdstuk 2 - "Gij zult uw naaste beminnen als uzelf"

Artikel 4 - Het vierde gebod: Eer uw vader en uw moeder
Artikel 5 - Het vijfde gebod: Gij zult niet doden
Artikel 6 - Het zesde gebod: Gij zult geen echtbreuk plegen
Artikel 7 - Het zevende gebod: Gij zult niet stelen
Artikel 8 - Het achtste gebod: Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen
Artikel 9 - Het negende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste
Artikel 10 - Het tiende gebod: Gij zult niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort

Deel 4 - Het christelijk gebed

Sectie 1 - Het gebed in het christelijk leven

Hoofdstuk 1 - De openbaring van het gebed

Artikel 1 - De openbaring van het gebed in het Oude Testament
Artikel 2 - In Jezus wordt het gebed volmaakt geopenbaard en verwerkelijkt
Artikel 3 - Het gebed in de tijd van de Kerk

Hoofdstuk 2 - De traditie van het gebed

Artikel 4 - Aan de bronnen van het gebed
Artikel 5 - De weg van het gebed
Artikel 6 - Gidsen in het gebed

Hoofdstuk 3 - Het gebedsleven

Artikel 7 - De gebedsvormen
Artikel 8 - De strijd van het gebed

Sectie 2 - Het gebed van de Heer: het Onze Vader

Artikel 1 - "Een korte samenvatting van het hele Evangelie"
Artikel 2 - "Onze Vader die in de hemel zijt"
Artikel 3 - De zeven beden

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)

Dossier over het Compendium van de CKK
Cursusschema voor de CKK en Compendium


Laatst bewerkt: 4 juli 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam