• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Mortalium Animos

In de laatste honderd jaren is onder gelijkgezinden op godsdienstig gebied en met name onder protestantse Christenen een neiging te constateren tot toenadering en tot nauwer aaneensluiting. Laatstgenoemden hielden in 1910 te Edinburg een eerste internationale en interkerkelijke conferentie; van de twee hoofdbewegingen welke zich daarna aftekenden, - die van "Life and Work" en die van "Faith and Order", - kwamen vertegenwoordigers bijeen op wereldcongressen, resp. gehouden te Stockholm in 1925 en te Lausanne in 1927.

Beide bewegingen verbonden zich in 1937; en op de tweede der in ditzelfde jaar te Oxford en daarna te Edinburg gehouden wereldconferenties werd besloten tot de vorming van een Wereldraad der Kerken, welke raad, zijnde een orgaan van ontmoeting en bemiddeling, op het Amsterdams Congres van 1948 is tot stand gekomen, nadat tussen de jaren 1937 en 1948 bijna 150 kerken zich hadden aangesloten.

Tegenover deze belangrijke stromingen, zoals zij zich toen manifesteerden, zet Paus Pius XI in zijn zendbrief Paus Pius XI - Encycliek
Mortalium animos
Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
(6 januari 1928)
van Driekoningen 1928 de voor de katholiek noodzakelijke stellingname uiteen.

De Paus wijst op de strevingen naar een eenheidsgeloof en naar een soort panchristendom en betitelt deze bewegingen als een gevaar voor de ware godsdienst, daar zij berusten op een dwaling. Vervolgens verkondigt de H. Vader de juiste leer aangaande de ware godsdienst, welke de geopenbaarde godsdienst is, toevertrouwd aan de katholieke Kerk, welke de éne Kerk is, de Kerk van Christus, door Hem gesteld onder één Hoofd ter bescherming van één leer. Krachtig bestrijdt de paus de mening van andersdenkenden, die de vele christelijke kerken beschouwen als nog niet vereende, doch gelijkberechtigde delen van de ene Kerk.

Met de volheid van zijn gezag spreekt de Opperherder zijn "Non Possumus" uit: voor katholieken zijn genoemde herenigingspogingen onmogelijke ondernemingen, beledigend voor de openbarende God, voor de waarheid en voor de Kerk.

Soortgelijke pogingen leiden tot Naturalisme en Modernisme en zijn in strijd met de Liefde.

Na een uiteenzetting van door de gewraakte strevingen bedreigde geopenbaarde leerstukken, - over Kerk en Leergezag, over Sacramenten en Heiligenverering, - wordt de ene weg ter hereniging gewezen: die van gehoorzame onderwerping aan de Moederkerk.

Tegenover het Wereldcongres te Amsterdam en de daar ingestelde Wereldraad der Kerken was en is de door Paus en bisschoppen voorgeschreven houding der katholieken die van volstrekte onthouding van alle directe deelneming, van belangstellend medeleven, van juist begrip en vurig gebed.

De Bewerker
(pater dr. Pieter Steur c.m.
van het in de serie "Gods plan nu" verschenen deel,
waarvan de vertaling in deze verzameling is opgenomen)

Publicatiedatum: 6 januari 1928
Laatst bewerkt: 21 september 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam