• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: ‘Leergezag Kerk waarborgt juiste Bijbeluitleg’

"De interpretatie van de Heilige Schrift is niet alleen een individuele wetenschappelijke inspanning, maar moet getoetst, ingevoegd en gewaarmerkt worden door de levende traditie van de Kerk." Dat heeft Paus Franciscus Paus Franciscus - Toespraak
Onverbreekbare band tussen Schrift en Traditie
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Pauselijke Bijbelcommissie - Sala dei Papi
(12 april 2013)
tot de leden van de Pauselijke Bijbelcommissie. Dat principe is "van essentieel belang voor de juiste verhouding tussen exegese en het leergezag van de Kerk.

"Het is een zaak die niet alleen de individuele gelovige raakt, maar de hele Kerk. Het leven en de zending van de Kerk is gebaseerd op het Woord van God. Dat vormt de ziel van de theologie en de inspiratie van alle christelijk leven”, aldus de Paus. “Zoals we weten, is de Heilige Schrift het getuigenis van Gods Woord in geschreven vorm dat de Openbaring bevestigt. Het Woord van God gaat vooraf aan en overtreft de Bijbel.

Om deze reden wordt het centrum van ons geloof niet alleen gevormd door een boek, maar door een geschiedenis van het heil en in het bijzonder door een persoon, Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God.

Juist omdat het Woord van God omvattend is en verder gaat dan de Schrift hebben wij de constante aanwezigheid van de Heilige Geest nodig om haar te begrijpen, de Geest die "ons zal leiden naar de volle waarheid" (Joh. 16, 13).”

De interpretatie van de Schrift “moet worden ingevoegd in de stroom van de grote traditie die, met de hulp van de Heilige Geest en de leiding van het Leergezag, de canonieke geschriften erkende als het Woord waarmee God zich richt tot zijn volk.”

Het Tweede Vaticaans Concilie herhaalt dit met grote duidelijkheid in de Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
: "Alles wat gezegd wordt over de manier van interpreteren van de Schrift is uiteindelijk onderworpen aan het oordeel van de Kerk, die zich bezighoudt met de goddelijke opdracht het Woord van God te bediening, te beschermen en te interpreteren.”

“Zoals het hiervoor genoemde conciliaire document ons in herinnering brengt, is er een onverbrekelijke eenheid tussen Schrift en Traditie, aangezien beide afkomstig zijn van dezelfde bron: Er bestaat een nauwe band en communicatie tussen heilige traditie en de heilige Schrift. Want beide, voortkomend uit dezelfde goddelijke bron, vloeien op een bepaalde manier samen tot een eenheid en leiden naar hetzelfde doel.”

“De heilige Schrift is het woord van God, aangezien het is geschreven onder de inspiratie van de goddelijke Geest, terwijl heilige traditie het woord van God door Christus de Heer en de Heilige Geest in zijn volle zuiverheid is toevertrouwd aan de apostelen en aan hun opvolgers. Geleid door het licht van de Geest van Waarheid, kunnen zij het Woord van God getrouw bewaren, verkondigen, uitleggen, en meer bekend maken. Het is derhalve niet uit de Heilige Schrift alleen dat de Kerk haar zekerheid put over alles wat is geopenbaard. Dus zowel heilige traditie en heilige Schrift moeten worden aanvaard en vereerd met hetzelfde gevoel van loyaliteit en eerbied."

"Hieruit volgt dus dat de exegeet zorgvuldig met het Woord van God in de bijbelse teksten om moet gaan door het binnen het geloof van de Kerk te plaatsen. De interpretatie van de Heilige Schrift is niet alleen een individuele wetenschappelijke inspanning, maar moet altijd worden getoetst aan, ingevoegd binnen en worden gewaarmerkt door de levende traditie van de Kerk. Deze norm is essentieel voor de juiste relatie tussen exegese en het Leergezag van de Kerk. De door God geïnspireerde teksten zijn toevertrouwd aan de gemeenschap van gelovigen, de Kerk van Christus, om het geloof te voeden en het leven barmhartigheid te leiden. Respect voor deze fundamentele aard van de Schrift bepaalt de geldigheid en juistheid van de bijbelse hermeneutiek. Dit betekent dat elke interpretatie tekort schiet die ofwel subjectief is of zich beperkt tot een analyse die niet de betekenis erkent die de traditie van het gehele volk van God door de eeuwen heen heeft gevormd.”

Publicatiedatum: 15 april 2013
Laatst bewerkt: 16 april 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam