• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vrouwen in het Evangelie

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 6 juli 1994 heeft paus Johannes Paulus II zijn catechesecyclus over de Geloofsbelijdenis, deel 4 over "De Kerk" voortgezet. Titel van zijn drieënnegentigste catechese in deze reeks: "De vrouwen in het Evangelie". Vooraf werd gelezen uit Mat. hoofdstuk 28 de verzen 8 tot en met 10.

De samenvatting van de catechese:

In het Evangelie vinden wij tal van aanwijzingen van de wil van Christus ten aanzien van de vrouw. Hij spreekt over haar met respect en goedheid. Hij aanvaardt de vrouw en vraagt van haar een inzet bij de vestiging van het Rijk Gods in de wereld. De goedheid en tederheid van Jezus ten aanzien van de vrouwen komt vooral naar voren in de talrijke genezingen. Op andere plaatsen vinden wij de bewondering van Jezus voor het geloof van enkele vrouwen, zoals de vrouw die aan bloedvloeiing leed, hetgeen van bijzondere betekenis is, omdat de vrouw op grond van de oude wet onderwerp was van afzondering. Of ook de erkenning van de Kananeese (Mt. 15, 28), die immers voor heel Israël een vreemdelinge was.

In de gelijkenissen spreekt Jezus eveneens van vrouwen, waarbij er dikwijls een voorkeur is voor de vrouw, anders dan in de Midrasch van de rabbijnen waar alleen van mannen gesproken wordt. Wanneer de leerlingen willen verhinderen, dat de vrouwen de kinderen bij Hem brengen, drukt Hij zijn voorkeur uit voor de vrouwen en de kinderen. Jezus wordt gevolgd door talrijke vrouwen, hetgeen duidelijk toont hoe Hij de vooroordelen van zijn omgeving overwint, waarin de vrouw altijd een minderwaardige plaats innam.

Ook moeten we herinneren aan de welwillendheid van Jezus ten opzichte van enkele zondaressen. De vrouw die zich naar het huis van de Farizeeër Simon begeeft Vgl. Lc. 7, 36-50 , ontvangt niet alleen vergiffenis voor de zonde, maar wordt bovendien geprezen om haar liefde. De Sameritaanse wordt tot een verkondigster van het nieuwe geloof Vgl. Joh. 4, 7-37]. De overspelige vrouw ontvangt samen met de vergeving de eenvoudige aansporing om niet meer te zondigen [[b:Joh. 8, 3-11 .

Jezus roept de vrouwen op om mee te werken aan het verlossingswerk. Hij vraagt van hen andere vormen van persoonlijke inzet. De vrouwen bij het graf ontvangen de opdracht om de boodschap van de verrijzenis over te brengen aan de apostelen Vgl. Mt. 28, 8-10 .

Door middel van zijn offer wil Jezus alle mensen met elkaar verzoenen, maken tot een enkel lichaam, een enkele nieuwe mens. "Er is geen jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw; allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus" (Gal. 3, 28). Jezus heeft man en vrouw gelijkgesteld in het kindschap van God zonder de verscheidenheid te ontkennen, maar met uitsluiting van iedere onrechtvaardige vorm van ongelijkheid en heeft allen verzoend in de eenheid van de Kerk. Man en vrouw hebben beiden hun taak in de zending.

Ook de eerste christelijke gemeenschappen laten duidelijk de plaats van de vrouwen zien bij de evangelisatie. "Ik beveel u onze zuster Febe aan, diakones van de gemeente te Kenchreae. Zelf is zij voor velen, en met name ook voor mij, een echte beschermengel geweest" (Rom. 16, 1-2). Samen met deze vrouw eren wij alle vrouwen, die in de loop van de geschiedenis getuigenis hebben afgelegd van het Evangelie en het geloof hebben overgedragen, waarmee zij een grote invloed hebben gehad op de bloei van een christelijk klimaat in het gezin en in de samenleving.

Bron: Katholiek Nieuwsblad - samenvatting: Sef Adams

Zie ook dossier van deze catechesereeks: Geloofsbelijdenis (Catecheses door Paus Johannes Paulus II)

Publicatiedatum: 6 juli 1994
Laatst bewerkt: 1 september 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam