• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Afkortingen gebruikt in de CKK (daaronder die voor bijbelteksten)

In de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(CKK) worden afkortingen gebruikt, vooral in de noten. Deze worden zo goed als allemaal vervangen door een link naar de betreffende documenten. Tot die tijd is deze lijst een hulpmiddel om de betekenis van de afkortingen in terug te kunnen vinden en soms van hieruit de link naar het betreffende document.


Laatste wijziging: 10 oktober 2015

     
  De volgende afkortingen zijn gebruikt in de tekst en de vindplaatsen:

Uit de heilige Schrift
Uit andere teksten

Teksten uit de Heilige Schrift

Gen of Gn Genesis
Ex Exodus
Lev Leviticus
Num Numeri
Deut Deuteronomium
Joz Jozua
Re Rechters
Ruth Ruth
1 Sam 1 Samuel
2 Sam 2 Samuel
1 Kon 1 Koningen
2 Kon 2 Koningen
1 Kron 1 Kronieken
2 Kron 2 Kronieken
Ezra Ezra
Neh Nehemia
Tob Tobit
Jdt Judit
Est Ester
1 Makk 1 Makkabeeën
2 Makk 2 Makkabeeën
Job Job
Ps Psalmen
Prov Spreuken
Pred Prediker
Hoogl Hooglied
Wis Wijsheid
Sir Sirach
Isa of Jes Jesaja
Jer Jeremia
Klg Klaagliederen
Bar Baruch
Ezek Ezechiël
Dan Daniël
Hos Hosea
Joel Joël
Am Amos
Jon Jonas
Mic Micha
Sef Sefanja
Zach Zacharias
Mal Maleachi
Mt Evangelie volgens Matteüs
Mc Evangelie volgens Marcus
Lc Evangelie volgens Lucas
Joh Evangelie volgens Johannes
Hand Handelingen van de Apostelen
Rom Romeinen
1 Kor 1 Korintiërs
2 Kor 2 Korintiërs
Gal Galaten
Ef Efesiërs
Fil Filippenzen
Kol Kolossenzen
1 Tess 1 Tessalonicenzen
2 Tess 2 Tessalonicenzen
1 Tim 1 Timoteüs
2 Tim 2 Timoteüs
Titus Titus
Philem of Filem Filemon
Heb Hebreeën
Jac of Jak Jacobus
1 Pet of 1 Pt 1 Petrus
2 Pet of 2 Pt 2 Petrus
1 Jn of 1 Joh 1 Johannes
2 Jn of 2 Joh 2 Johannes
3 Jn of 3 Joh 3 Johannes
Judas Judas
Apok of Apoc of Openb Apokalyps / Openbaringen

 

Andere teksten:

AAS Acta Apostolicae Sedis Officiële uitgave van kerkelijke documenten van het Vaticaan
Catech. R. Catechismus Romanus

Catechismus Romanus, Catechismus van het Concilie van Trente ofwel Romeinse catechismus, vertaling Vermuyten, Mechelen- Dessain 1935, 755 p.

CCEO Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium
CD Christus Dominus

Decreet '2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
' over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk, dd. 28 okt. 1965, in: Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, Amersfoort. Katholiek Archief 1967 2 p. 161-189. Ecclesia docens, Hilversum, Gooi en Sticht 1967, 69 p.

CDF Congregatie voor de Geloofsleer  
CIC Codex Iuris Canonici

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.
voor de Latijnse (Westerse) Kerk, Latijns- Nederlandse Uitgave in opdracht van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferentie, Brussel/Hilversum: Licap/Gooi en Sticht 1987

CL Christifideles laici

Johannes Paulus II, Postsynodale apostolische exhortatie 'H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
' over de roeping en de zending van de leken in de kerk en in de wereld, in: Kerkelijke documentatie 1989/2, 92 p. Wereldkerkdocumenten 1989 120 p.

COD Conciliorum oecumenicorum decreta  
CT Catechesi tradendae

Johannes Paulus II, Apostolische adhortatie 'H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Catechesi Tradendae
Catechese geven in onze tijd
(16 oktober 1979)
' aan de bisschoppen, priesters en gelovigen van heel de katholieke Kerk over catechese geven in onze tijd, in: Archief van de Kerken' 34 (1979) p. 1149-1194. WKD 7 (1980) 64 p.
Catechesi Tradendae. Katechese geven. Apostolische aansporing van zijne heiligheid paus Johannes Paulus II, Roermond: Stichting Verkondiging voor het bisdom Roermond 1979 (Belangrijke toespraken en documenten van Paus Johannes Paulus II nr. 3) 63 p.

DCG Directorium Catechese Generale

Congregatie voor de clerus, "Directorium Catechese Generale" Algemeen Directorium voor Katechese, Venlo: Van Spijk 1971.

DeV Dominum et Vivificantem Johannes Paulus II, Encycliek "H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
" over de Heilige Geest in het leven van de kerk en de wereld. (1986)
DH Dignitatis humanae Verklaring "2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Dignitatis Humanae
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
(7 december 1965)
"
over de godsdienstvrijheid d.d. 7 dec. 1965, Tweede Vaticaans Concilie
DM Dives in misericordia Johannes Paulus II, Encycliek ""H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dives in Misericordia
Over de Goddelijke Barmhartigheid
(30 november 1980)
"
aan de Bisschoppen, priesters en christengelovigen van heel de Katholieke Kerk over de goddelijke barmhartigheid. (1981)
DS Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum  
DV Dei Verbum Dogmatische Constitutie "2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
" over de goddelijke openbaring d.d. 18 nov. 1965, Tweede Vaticaans Concilie
EN Evangelii nuntiandi Paulus VI, Apostolische Exhortatie "Z. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
over de evangelisatie in de hedendaagse wereld.(1976)
FC Familiaris consortio Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie "H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
" over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd.(1982)
GE Gravissimum educationis Verklaring "2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
" over de christelijke opvoeding d.d. 28 okt. 1965. Tweede Vaticaans Concilie
GS Gaudium et spes Pastorale constitutie "2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
" over de kerk in de wereld van deze tijd d.d. 7 dec. 1965. Tweede Vaticaans Concilie
HV Humanae vitae Paulus VI, Encycliek "Z. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
" over het menselijk leven.(1967)
IGMR Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, zie MR  
IM Inter mirifica Decreet "2e Vaticaans Concilie - Decreet
Inter Mirifica
Over de publiciteitsmedia
(4 december 1963)
" over de publiciteitsmedia. Tweede Vaticaans Concilie
LE Laborem exercens Johannes Paulus II, Encycliek "H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
" over de menselijke arbeid bij gelegenheid van de 90e verjaardag van de encycliek "Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
"
1981.
Lect. Officium Lectionarium Zie LH
LG Lumen gentium Dogmatische Constitutie "2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
" over de kerk d.d. 21 nov. 1964. Tweede Vaticaans Concilie
LH Liturgia Horarum Getijdenboek. Gebeden voor elke dag incl. Lezingen voor de Lezingendienst
LXX Septuagint Griekse vertaling van de Bijbel
MC Marialis cultus Paulus VI, Apostolische Exhortatie "Z. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Marialis Cultus
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
(2 februari 1974)
" over het juist verrichten en doen toenemen van de eredienst van de heilige Maagd Maria (1974)
MD Mulieris dignitatem Johannes Paulus II, Apostolische brief "H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mulieris Dignitatem
Over de waardigheid en de roeping van de vrouw
(15 augustus 1988)
" over de waardigheid en de roeping van de vrouw ter gelegenheid van het Mariajaar (1988)
MF Mysterium fidei Paulus VI. Encycliek "Z. Paus Paulus VI - Encycliek
Mysterium Fidei
Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie
(3 september 1965)
" over de leer en de verering van de heilige Eucharistie (1965)
MM Mater et magistra Johannes XXIII, Encycliek "H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
" over de ordening van het moderne sociale leven volgens de christelijke leer. (1961)
MR Missale Romanum Altaarmissaal in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
NA Nostra aetate Verklaring "2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
"
over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten d.d 28 okt. 1965. Tweede Vaticaans Concilie
OBA Ordo baptismi adultorum Orde van dienst voor de liturgie van het doopsel van volwassenen
OBP Ordo baptismi pueri Orde van dienst voor de liturgie van het doopsel van kinderen
OCf Ordo confirmationis Orde van dienst voor de liturgie van het doopsel
OCM Ordo celebrandi Matrimonium Orde van dienst voor de liturgie van het huwelijk
OCV Ordo consecrationis virginum Orde van dienst voor de liturgie van de wijding van maagden en weduwen
OE Orientalium ecclesiarum Decreet "2e Vaticaans Concilie - Decreet
Orientalium Ecclesiarum
Over de Oosterse Kerken
(21 november 1964)
" over de oosterse katholieke kerken d.d. 21 nov. 1964. Tweede Vaticaans Concilie
OEx Ordo Exsequiarum Orde van dienst voor de liturgie van christelijke begrafenissen
OICA Ordo initiationis christianae adultorum Orde van dienst voor het catechemunaat, zie OBA
OP Ordo paenitentiae Orde van dienst voor de boeteliturgie
OT Optatam totius Decreet "2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
"
over de priesteropleiding d.d. 28 okt. 1965. Tweede Vaticaans Concilie
PC Perfectae caritatis Decreet "2e Vaticaans Concilie - Decreet
Perfectae Caritatis
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
(28 oktober 1965)
" over de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven d.d. 28 okt. 1965. Tweede Vaticaans Concilie.
PG J. P. Migne, ed., Patrologia Graeca (Paris, 1857-1866) Teksten van Griekse Oud- en Kerkvaders
PL J. P. Migne, ed., Patrologia Latina (Paris: 1841-1855) Teksten van Latijnse Oud- en Kerkvaders
PO Presbyterorum ordinis Decreet "2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
" over het ambt en het leven van de priesters d.d. 7 dec. 1965. Tweede Vaticaans Concilie.
PT Pacem in terris Johannes XXIII, Encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
over de vrede onder alle volkeren in waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid (1963)
PP Populorum progressio Paulus VI. Encycliek "Z. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
" over de te bevorderen ontwikkeling van volkeren (1967)
RH Redemptor hominis Johannes Paulus II, Encycliek "H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
" bij het begin van zijn pontificaat (1978)
RM Redemptoris Mater Johannes Paulus II, Encycliek "H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Mater
Moeder van de Verlosser
(25 maart 1987)
" over de heilige maagd Maria in het leven van de pelgrimerende Kerk (1987)
RP Reconciliatio et paenitentia Johannes Paulus II, Postsynodale apostolische exhortatie "H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Reconciliatio et paenitentia
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
(2 december 1984)
" over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd. (1985)
SC Sacrosanctum concilium Constitutie "2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
" over de heilige liturgie d.d. 4 dec. 1963. Tweede Vaticaans Concilie.
S Gent Summa Contra Gentiles Thomas van Aquino, Tegen de heidenen
SPF   "Z. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Credo van het Volk van God
Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof
(30 juni 1968)
" van Paulus VI bij afsluiting van het jaar van het geloof (1968)
SRS Sollicitudo rei socialis Johannes Paulus II, Encycliek "Sollicitudo rei socialis" ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Populorum Progressio
STh Summa Theologiae Thomas van Aquino
UR Unitatis redintegratio Decreet "2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
" over de katholieke deelneming aan de oecumenische beweging d.d. 21 nov. 1964. Tweede Vaticaans Concilie
vulg vulgaat Vertaling gemaakt naar de Vulgaat editie, de officiële kerkelijke vertaling in het Latijn van de Heilige Schrift
  Naar:

Afkortingen H. Schrift
Begin afkortingen andere teksten

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2017, Stg. InterKerk, Schiedam