• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

(Soort document: Pauselijke Raad "Justitia et Pax")

26 oktober 2004

EEN INTEGRAAL EN SOLIDAIR HUMANISME
PARAGRAAF 1 Bij het aanbreken van het derde millennium
PARAGRAAF 2 De betekenis van dit document
PARAGRAAF 3 Ten dienste van de volledige waarheid omtrent de mens
PARAGRAAF 4 In het teken van solidariteit, respect en liefde
DEEL 1 THEOLOGISCHE DIMENSIE
HOOFDSTUK 1 Gods liefdesplan voor de mensheid
ARTIKEL 1 Gods bevrijdende actie in de geschiedenis van Israël
PARAGRAAF 1 Gods gratuite nabijheid
PARAGRAAF 2 Het principe van de schepping en Gods gratuite optreden
ARTIKEL 2 Jezus Christus - de vervulling van het liefdesplan van de Vader
PARAGRAAF 1 In Jezus Christus is de beslissende gebeurtenis in de geschiedenis van God met de mensheid vervuld
PARAGRAAF 2 De openbaring van de Drie-ene liefde
ARTIKEL 3 De menselijke persoon in Gods liefdesplan
PARAGRAAF 1 De drie-ene liefde, de oorsprong en het doel van de menselijke persoon
PARAGRAAF 2 Christelijk heil: voor alle mensen en voor de ganse persoon
PARAGRAAF 3 De leerling van Christus als een nieuw schepsel
PARAGRAAF 4 De transcendentie van het heil en de autonomie van de aardse realiteiten
ARTIKEL 4 Gods plan en de zending van de Kerk
PARAGRAAF 1 De Kerk, teken en bescherming van de transcendentie van de menselijke persoon
PARAGRAAF 2 De Kerk, het koninkrijk Gods en de vernieuwing van de sociale relaties
PARAGRAAF 3 Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
PARAGRAAF 4 Maria en haar “fiat” aan Gods liefdesplan
HOOFDSTUK 2 De missie van de Kerk en de sociale leer
ARTIKEL 1 Evangelisatie en sociale leer
PARAGRAAF 1 De Kerk, Gods verblijfplaats onder de mensen
PARAGRAAF 2 De maatschappij verrijken en doordringen met het Evangelie
PARAGRAAF 3 Sociale leer, evangelisatie en bevordering van de mens
PARAGRAAF 4 De rechten en de plichten van de Kerk
ARTIKEL 2 De natuur van de sociale leer van de Kerk
PARAGRAAF 1 Kennis verlicht door het geloof
PARAGRAAF 2 In vriendelijke dialoog met alle kennisdomeinen
PARAGRAAF 3 Een uitdrukking van het leerambt van de Kerk
PARAGRAAF 4 Voor een maatschappij verzoend in rechtvaardigheid en liefde
PARAGRAAF 5 Een boodschap voor de zonen en de dochters van de Kerk en voor de mensheid
PARAGRAAF 6 Onder het teken van continuïteit en vernieuwing
ARTIKEL 3 De sociale leer van de Kerk in onze tijd: een historische schets
PARAGRAAF 1 Het begin van een nieuwe weg
PARAGRAAF 2 Van Rerum novarum tot op onze dagen
PARAGRAAF 3 In het licht en onder impuls van het Evangelie
HOOFDSTUK 3 De menselijke persoon en de mensenrechten
ARTIKEL 1 De sociale leer en het personalistische principe
ARTIKEL 2 De menselijke persoon als "imago dei"
PARAGRAAF 1 Schepsel naar het beeld van God
PARAGRAAF 2 Het drama van de zonde
PARAGRAAF 3 De universaliteit van de zonde en de universaliteit van het heil
ARTIKEL 3 De vele aspecten van de menselijke persoon
PARAGRAAF 1 De eenheid van de persoon
PARAGRAAF 2 Openheid voor de transcendentie en uniciteit van de persoon
SUBPARAGRAAF 1 Open voor de transcendentie
SUBPARAGRAAF 2 Uniek en onherhaalbaar
SUBPARAGRAAF 3 Respect voor de menselijke waardigheid
PARAGRAAF 3 De vrijheid van de menselijke persoon
SUBPARAGRAAF 1 De waarde en de grenzen van de vrijheid
SUBPARAGRAAF 2 De band die vrijheid met waarheid en de natuurwet verenigt
PARAGRAAF 4 De gelijkwaardigheid van alle personen
PARAGRAAF 5 De sociale natuur van de mens
ARTIKEL 4 Mensenrechten
PARAGRAAF 1 De waarde van de mensenrechten
PARAGRAAF 2 De specificatie van de mensenrechten
PARAGRAAF 3 Rechten en plichten
PARAGRAAF 4 De rechten van volken en naties
PARAGRAAF 5 Het overbruggen van de kloof tussen de letter en de geest
HOOFDSTUK 4 Principes van de sociale leer van de Kerk
ARTIKEL 1 Betekenis en eenheid
ARTIKEL 2 Het principe van het algemeen welzijn
PARAGRAAF 1 Betekenis en voornaamste implicaties
PARAGRAAF 2 Verantwoordelijkheid van iedereen voor het algemeen welzijn
PARAGRAAF 3 De taken van de politieke gemeenschap
ARTIKEL 3 De universele bestemming van de goederen
PARAGRAAF 1 Oorsprong en betekenis
PARAGRAAF 2 De universele bestemming van de goederen en privé-eigendom
PARAGRAAF 3 De universele bestemming van de goederen en de preferentiële optie voor de armen
ARTIKEL 4 Het subsidiariteitsbeginsel
PARAGRAAF 1 Oorsprong en betekenis
PARAGRAAF 2 Concrete indicaties
ARTIKEL 5 Participatie
PARAGRAAF 1 Betekenis en waarde
PARAGRAAF 2 Participatie en democratie
ARTIKEL 6 Het solidariteitsbeginsel
PARAGRAAF 1 Betekenis en waarde
PARAGRAAF 2 Solidariteit als sociaal principe en morele deugd
PARAGRAAF 3 Solidariteit en gemeenschappelijke groei van de mensheid
PARAGRAAF 4 Solidariteit in het leven en de boodschap van Jezus Christus
ARTIKEL 7 De fundamentele waarden van het sociale leven
PARAGRAAF 1 De relatie tussen principes en waarden
PARAGRAAF 2 Waarheid
PARAGRAAF 3 Vrijheid
PARAGRAAF 4 Rechtvaardigheid
ARTIKEL 8 De weg van de liefde
DEEL 2 DEEL 2
HOOFDSTUK 5 Het gezin, vitale cel van de samenleving
ARTIKEL 1 Het gezin, de eerste natuurlijke samenleving
PARAGRAAF 1 Het belang van het gezin voor de persoon
PARAGRAAF 2 Het belang van het gezin voor de samenleving
ARTIKEL 2 Het huwelijk, de basis van het gezin
PARAGRAAF 1 De waarde van het huwelijk
PARAGRAAF 2 Het sacrament van het huwelijk
ARTIKEL 3 De sociale subjectiviteit van het gezin
PARAGRAAF 1 Liefde en de vorming van een gemeenschap van personen.
PARAGRAAF 2 Het gezin is het heiligdom van het leven
PARAGRAAF 3 De taak van de opvoeding
PARAGRAAF 4 De waardigheid en de rechten van kinderen
ARTIKEL 4 Het gezin als deelnemer aan het sociale leven
PARAGRAAF 1 Solidariteit van het gezin
PARAGRAAF 2 Het gezin, economisch leven en werk
ARTIKEL 5 De samenleving ten dienste van het gezin
HOOFDSTUK 6 Menselijke arbeid
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
PARAGRAAF 1 De plicht om de aarde te bewerken en te beheren
PARAGRAAF 2 Jezus, man de arbeid
PARAGRAAF 3 De plicht om te arbeiden
ARTIKEL 2 De profetische waarde van Rerum Novarum
ARTIKEL 3 De waardigheid van de arbeid
PARAGRAAF 1 De subjectieve en objectieve dimensie van arbeid
PARAGRAAF 2 De relatie tussen arbeid en kapitaal
PARAGRAAF 3 Arbeid, rechtsgrond tot deelname
PARAGRAAF 4 De relatie tussen de arbeid en de privé-eigendom
PARAGRAAF 5 Rust op feestdagen
ARTIKEL 4 Het recht op arbeid
PARAGRAAF 1 Arbeid is noodzakelijk
PARAGRAAF 2 De rol van de Staat en van de burgerlijke maatschappij in het bevorderen van het recht op arbeid
PARAGRAAF 3 Het gezin en het recht op arbeid
PARAGRAAF 4 Vrouwen en het recht op arbeid
PARAGRAAF 5 Kinderarbeid
PARAGRAAF 6 Migratie en arbeid
PARAGRAAF 7 De wereld van de landbouw en het recht op arbeid
ARTIKEL 5 De rechten van de arbeiders
PARAGRAAF 1 De waardigheid van de arbeiders en het respect voor hun rechten
PARAGRAAF 2 Het recht op een rechtvaardige vergoeding en inkomensdistributie
PARAGRAAF 3 Het stakingsrecht
ARTIKEL 6 Solidariteit tussen de arbeiders
PARAGRAAF 1 Het belang van de syndicaten
PARAGRAAF 2 Nieuwe vormen van solidariteit
ARTIKEL 7 De "Res Novae" in de wereld van de arbeid
PARAGRAAF 1 Een historische overgangsfase
PARAGRAAF 2 Sociale leer en de "nieuwe dingen"
HOOFDSTUK 7 Het economische leven
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
PARAGRAAF 1 De mens, armoede en rijkdom
PARAGRAAF 2 De rijkdom is er om te worden gedeeld
ARTIKEL 2 Moraal en economie
ARTIKEL 3 Privé-initiatief en de onderneming
PARAGRAAF 1 Het bedrijf en zijn doelstellingen
PARAGRAAF 2 De rol van de ondernemer en de bedrijfsleider
ARTIKEL 4 Economische instituties in dienst van de mens
PARAGRAAF 1 De rol van de vrije markt
PARAGRAAF 2 Het optreden van de staat
PARAGRAAF 3 De rol van de intermediaire lichamen
PARAGRAAF 4 Sparen en consumptie
ARTIKEL 5 De "Res novae" in de economische sector
PARAGRAAF 1 Globalisatie: kansen en risico's
PARAGRAAF 2 Het internationale financiële systeem
PARAGRAAF 3 De rol van de internationale gemeenschap in een tijd van globale economie
PARAGRAAF 4 Een integrale en solidaire ontwikkeling
PARAGRAAF 5 Nood aan meer opvoedkundige en culturele vorming
HOOFDSTUK 8 De politieke gemeenschap
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
PARAGRAAF 1 Gods heerschappij
PARAGRAAF 2 Jezus en het politieke gezag
PARAGRAAF 3 De eerste christelijke gemeenschappen
ARTIKEL 2 Grondslag en doel van de politieke gemeenschap
PARAGRAAF 1 De politieke gemeenschap, de menselijke persoon en het volk
PARAGRAAF 2 Het verdedigen en bevorderen van de mensenrechten
PARAGRAAF 3 Sociaal leven gebaseerd op burgerlijke vriendschap
ARTIKEL 3 Het politieke gezag
PARAGRAAF 1 Het fundament van het politieke gezag
PARAGRAAF 2 Gezag als een morele kracht
PARAGRAAF 3 Het recht op gewetensbezwaar
PARAGRAAF 4 Het recht op verzet
PARAGRAAF 5 Het opleggen van straf
ARTIKEL 4 Het democratische systeem
PARAGRAAF 1 De waarden en de democratie
PARAGRAAF 2 Instellingen en democratie
PARAGRAAF 3 Morele componenten van de politieke vertegenwoordiging
PARAGRAAF 4 Instrumenten voor politieke participatie
PARAGRAAF 5 Informatie en democratie
ARTIKEL 5 De politieke gemeenschap ten dienste van de burgerlijke maatschappij
PARAGRAAF 1 De waarde van de burgerlijke maatschappij
PARAGRAAF 2 De prioriteit van de burgerlijke maatschappij
PARAGRAAF 3 De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
ARTIKEL 6 De staat en de religieuze gemeenschappen
PARAGRAAF 1 Godsdienstvrijheid, een fundamenteel mensenrecht
PARAGRAAF 2 De Katholieke Kerk en de politieke gemeenschap
SUBPARAGRAAF 1 Autonomie en onafhankelijkheid
SUBPARAGRAAF 2 Samenwerking
HOOFDSTUK 9 De internationale gemeenschap
ARTIKEL 1 Bijbelse adpecten
PARAGRAAF 1 De eenheid van de mensenfamilie
PARAGRAAF 2 Jezus Christus, prototype en fundament van de nieuwe mensheid
PARAGRAAF 3 De universele roeping van het christendom
ARTIKEL 2 De fundamentele regels van de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 1 De internationale gemeenschap en waarden
PARAGRAAF 2 Relaties gebaseerd op harmonie tussen de juridische en de morele orde
ARTIKEL 3 De organisatie van de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 1 De waarde van internationale organisaties
PARAGRAAF 2 De rechtspersoonlijkheid van de Heilige Stoel
ARTIKEL 4 Internationale ontwikkelingssamenwerking
PARAGRAAF 1 Samenwerking om het recht op ontwikkeling te garanderen
PARAGRAAF 2 De strijd tegen de armoede
PARAGRAAF 3 Buitenlandse schuld
HOOFDSTUK 10 De bescherming van het milieu
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
ARTIKEL 2 De mens en het universum van de geschapen dingen
ARTIKEL 3 De crisis in de relatie tussen de mens en het milieu
ARTIKEL 4 Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
PARAGRAAF 1 Het milieu, een collectief goed
PARAGRAAF 2 Het gebruik van de biotechnologieën
PARAGRAAF 3 Het milieu en de verdeling van de goederen
PARAGRAAF 4 Nieuwe levensstijlen
HOOFDSTUK 11 Het bevorderen van de vrede
ARTIKEL 1 Bijbelse aspecten
ARTIKEL 2 Vrede: de vrucht van rechtvaardigheid en liefde
ARTIKEL 3 Het falen van vrede: oorlog
PARAGRAAF 1 Wettige zelfverdediging
PARAGRAAF 2 Het verdedigen van vrede
PARAGRAAF 3 De plicht om de onschuldigen te beschermen
PARAGRAAF 4 Maatregelen tegen zij die de vrede bedreigen
PARAGRAAF 5 Ontwapening
PARAGRAAF 6 De veroordeling van terrorisme
ARTIKEL 4 De bijdrage van de Kerk tot de vrede
DEEL 3 DEEL 3
HOOFDSTUK 12 Sociale leer en kerkelijke actie
ARTIKEL 1 Pastorale actie in de sociale leer
PARAGRAAF 1 Sociale leer en de inculturatie van het geloof
PARAGRAAF 2 Sociale leer en het sociale pastoraat
PARAGRAAF 3 Sociale leer en vorming
PARAGRAAF 4 Het bevorderen van de dialoog
PARAGRAAF 5 De subjecten van de sociale pastorale activiteit
ARTIKEL 2 De sociale leer en het engagement van de lekengelovigen
PARAGRAAF 1 De lekengelovigen
PARAGRAAF 2 Spiritualiteit van de lekengelovigen
PARAGRAAF 3 Voorzichtig handelen
PARAGRAAF 4 Sociale leer en lekenverenigingen
PARAGRAAF 5 Dienstbaarheid in de verschillende sectoren van het sociale leven
SUBPARAGRAAF 1 De dienst aan de menselijke persoon
SUBPARAGRAAF 2 Dienst aan de cultuur
SUBPARAGRAAF 3 Dienst in de economie
SUBPARAGRAAF 4 Dienst in de politiek
DEEL 4 BESLUIT - NAAR EEN BESCHAVING VAN LIEFDE
PARAGRAAF 1 De hulp die de Kerk aan de moderne mens biedt
PARAGRAAF 2 Een nieuwe start vanuit het geloof in Christus
PARAGRAAF 3 Een vaste hoop
PARAGRAAF 4 Het opbouwen van de "beschaving van liefde"

 
 
 

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 12 februari 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam