• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

PASTORES GREGIS
Over de Bisschoppen

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 16 oktober 2003

Inleiding
ARTIKEL 1 De Tiende Vergadering van de Bisschoppensynode
ARTIKEL 2 Een op Christus gegrondveste hoop
ARTIKEL 3 Hoop als alle hoop de bodem ingeslagen is
ARTIKEL 4 Dienaren van het Evangelie voor de hoop van de wereld
HOOFDSTUK 1 Het mysterie en het dienstwerk van de bisschop
ARTIKEL 1 “… en Hij koos er twaalf uit” (Lc 6,13)
ARTIKEL 2 Het trinitaire fundament van het bisschopsambt
ARTIKEL 3 Het collegiale karakter van het bisschopsambt
ARTIKEL 4 Het bisschopsambt: missionair en één
ARTIKEL 5 “Hij riep tot zich die Hij zelf wilde” (Mc 3,13-14)
HOOFDSTUK 2 Het geestelijk leven van de bisschop
ARTIKEL 1 “… Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen” (Mc 3,14)
ARTIKEL 2 De oproep tot heiligheid in de Kerk in onze tijd
ARTIKEL 3 De geestelijke weg van de bisschop
ARTIKEL 4 Maria, Moeder van de Hoop en leermeesteres van het geestelijk leven
ARTIKEL 5 Zich toevertrouwen aan het woord
ARTIKEL 6 Gevoed worden door de Eucharistie
ARTIKEL 7 Gebed en Getijdengebed
ARTIKEL 8 De weg van de evangelische raden en de Zaligsprekingen
ARTIKEL 9 De deugd van de gehoorzaamheid
ARTIKEL 10 De geest en praktijk van armoede bij de bisschop
ARTIKEL 11 In kuisheid een Kerk dienen die de zuiverheid van Christus weerspiegelt
ARTIKEL 12 Bevorderaar van een spiritualiteit van gemeenschap en zending
ARTIKEL 13 De weg gaan in het dagelijks leven
ARTIKEL 14 De permanente vorming van bisschoppen
ARTIKEL 15 Het voorbeeld van heilige bisschoppen
HOOFDSTUK 3 Leraar van het geloof en heraut van Gods woord
ARTIKEL 1 “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie …” (Mc 16,15)
ARTIKEL 2 Christus in het hart van het Evangelie en van de mens
ARTIKEL 3 De bisschop, aanhoorder en bewaarder van het woord
ARTIKEL 4 Authentieke en gezagvolle dienst aan het woord
ARTIKEL 5 De bisschoppelijke dienst voor de inculturatie van het Evangelie
ARTIKEL 6 Preken door woord en voorbeeld
ARTIKEL 7 “Geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven bestemd” (1Kor 1,2)
HOOFDSTUK 4 Dienst van genade van heet hoogste priesterschap
ARTIKEL 1 Bron en hoogtepunt van het leven van de particuliere Kerk
ARTIKEL 2 Het belang van de kathedrale kerk
ARTIKEL 3 De bisschop en de liturgie als geloofsoverdracht
ARTIKEL 4 De centrale plaats van de dag des Heren en van het kerkelijk jaar
ARTIKEL 5 De bisschop, bedienaar van de Eucharistie
ARTIKEL 6 De verantwoordelijkheid van de bisschop voor de christelijke initiatie
ARTIKEL 7 De verantwoordelijkheid van de bisschop ten aanzien van het boetesacrament
ARTIKEL 8 Aandacht voor volksdevotie
ARTIKEL 9 Bevordering van de heiligheid van alle gelovigen
HOOFDSTUK 5 De pastorale bestuurstaak van de bisschop
ARTIKEL 1 “Ik heb u een voorbeeld gegeven” (Joh 13,15)
ARTIKEL 2 De volmacht van de pastorale dienst van de bisschop
ARTIKEL 3 Pastorale wijze van bestuur en diocesane gemeenschap
ARTIKEL 4 De opbouw van een plaatselijke Kerk
ARTIKEL 5 Het pastorale bezoek
ARTIKEL 6 De bisschop en zijn priesters
ARTIKEL 7 De vorming van priesterkandidaten
ARTIKEL 8 De bisschop en permanente diakens
ARTIKEL 9 De zorg van de bisschop voor mensen van het gewijde leven
ARTIKEL 10 De lekengelovigen in de pastorale zorg van de bisschop
ARTIKEL 11 De zorg van de bisschop voor het gezin
ARTIKEL 12 Jongeren, een pastorale prioriteit met het oog op de toekomst
ARTIKEL 13 De roepingenpastoraal
HOOFDSTUK 6 In de gemeenschap van de Kerken
ARTIKEL 1 “De zorg voor al de gemeenten” (2Kor 11,28)
ARTIKEL 2 De diocesane bisschop in relatie tot het hoogste gezag
ARTIKEL 3 De bezoeken ‘ad Limina Apostolorum’
ARTIKEL 4 De Bisschoppensynode
ARTIKEL 5 Gemeenschap tussen de bisschoppen en de particuliere Kerken op plaatselijk niveau
ARTIKEL 6 De oosterse katholieke Kerken
ARTIKEL 7 De patriarchale Kerken en hun synodes
ARTIKEL 8 De organisatie van de metropolitane zetel en van de kerkprovincies
ARTIKEL 9 Bisschoppenconferenties
ARTIKEL 10 De eenheid van de Kerk en de oecumenische dialoog
ARTIKEL 11 De missionaire geest in het bisschopsambt
HOOFDSTUK 7 De bisschop tegenover de uitdagingen van deze tijd
ARTIKEL 1 “Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen!” (Joh 16,33)
ARTIKEL 2 De bisschop als bevorderaar van gerechtigheid en vrede
ARTIKEL 3 De interreligieuze dialoog, in het bijzonder omwille van de vrede in de wereld
ARTIKEL 4 Het burgerlijke, maatschappelijke en economische leven
ARTIKEL 5 Eerbied voor het milieu en het bewaren van de schepping
ARTIKEL 6 De dienst van de bisschop en het ‘Evangelie van het leven’
ARTIKEL 7 De pastorale zorg van de bisschop jegens migranten
HOOFDSTUK 8 Slot

 
 
 

Document

Naam: PASTORES GREGIS
Over de Bisschoppen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 2003
Bewerkt: 26 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam