• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

SAPIENTIAE CHRISTIANAE
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 10 januari 1890

Inleiding
ARTIKEL 1 Slechts het bezit van de geestelijke goederen kan de mens gelukkig maken
ARTIKEL 2 Dit geldt niet alleen voor de enkeling, maar ook voor de verschillende gemeenschappen
ARTIKEL 3 De feitelijke toestand is zó, dat de waardering voor deze geestelijke goederen slechts gering is
ARTIKEL 4 Alleen het volledig herstel van de christelijke denk- en leefwijze biedt het geneesmiddel voor de rampen van onze tijd. Deze encycliek wil tot dit herstel krachtig bijdragen
HOOFDSTUK 1 De verhouding van de plichten van de christenburger jegens Kerk en vaderland in het algemeen
ARTIKEL 1 De katholieken moeten én de Kerk én hun vaderland beminnen
ARTIKEL 2 Die verplichtingen zijn uiteraard niet met elkaar in strijd, maar volkomen verenigbaar
ARTIKEL 3 Bij een door machtsmisbruik van de staat veroorzaakt conflict moet men echter aan de Kerk meer gehoorzamen
ARTIKEL 4 Dit is dan volstrekt geen opstand, maar plicht
ARTIKEL 5 In woord en voorbeeld hebben de apostelen hetzelfde geleerd
HOOFDSTUK 2 Plichten van de katholiek jegens geloof en Kerk in het bijzonder
ARTIKEL 1 Het principe: waarheid en liefde, die ons met God moeten verenigen, zijn toevertrouwd aan de Kerk, die helaas het voorwerp is van heftige bestrijding
ARTIKEL 2 De katholiek heeft daartegenover de plicht
PARAGRAAF 1 Voor zichzelf zijn geloof te bewaren, te beveiligen en te versterken door studie en gebed
PARAGRAAF 2 Zijn geloof openlijk te verdedigen en er voor te strijden
PARAGRAAF 3 Zijn geloof openlijk te belijden en het te verbreiden
ARTIKEL 3 Voor dit alles is nodig: eenheid met de Kerk, eensgezindheid en volmaakte onderwerping aan het kerkelijk leer- en bestuursgezag
PARAGRAAF 1 Dit is de wil van Christus, de stichter van de Kerk
PARAGRAAF 2 Deze eenheid met de Kerk vraagt op de eerste plaats eensgezindheid
PARAGRAAF 3 Deze eenheid vraagt een volmaakte onderwerping aan het leer- en bestuursgezag van de Kerk
PARAGRAAF 4 De gebieden waarover deze volmaakte onderwerping zich moet uitstrekken
HOOFDSTUK 3 Plichten van de katholiek in zijn openbaar en politiek leven in het bijzonder
ARTIKEL 1 Plicht om de Kerk buiten de zuiver politieke strijd te houden
PARAGRAAF 1 Principes waarop deze plicht steunt
PARAGRAAF 2 De katholieken hebben dus de plicht er voor te waken dat de Kerk niet in de strijd der politieke partijen wordt gemengd, en moeten, waar het nodig is, alle meningsverschil opzij zetten en haar rechten verdedigen
ARTIKEL 2 Plicht om te zorgen, dat bij de wetgeving met de godsdienst en de christelijke zedenwet rekening gehouden wordt
PARAGRAAF 1 De burger heeft er recht op, dat de staat hem helpt om zich in zedelijk opzicht te vervolmaken
PARAGRAAF 2 De houding van de Kerk tegenover een staat wordt bepaald door de houding, die de staat tegenover de godsdienst en de zedenwet aanneemt
PARAGRAAF 3 Deze houding van de Kerk bepaalt tevens de gedragslijn die de katholieken te volgen hebben
ARTIKEL 3 Uit deze beide eerste verplichtingen volgt de plicht om de eenheid te bewaren
ARTIKEL 4 Twee fouten, die in het openbare leven vermeden moeten worden: verkeerde voorzichtigheid en verkeerde ijver
PARAGRAAF 1 Verkeerde voorzichtigheid moet vermeden worden
PARAGRAAF 2 Verkeerde ijver moet vermeden worden
HOOFDSTUK 4 Noodzakelijke voorwaarde voor dit alles: de beoefening van de christelijke deugden
ARTIKEL 1 het verwaarlozen van de christelijke zeden: leer maakt de volkeren ongelukkig
ARTIKEL 2 Om deze ramp te voorkomen is het nodig tot God te bidden en de christelijke deugden te beoefenen
ARTIKEL 3 Vooral de deugd der liefde moet bewaard en versterkt worden
PARAGRAAF 1 De liefde tot God, de "band der volmaaktheid"
PARAGRAAF 2 De liefde tot de naaste, het "nieuwe gebod" door Christus aan Zijn leerlingen gegeven
ARTIKEL 4 Vooral de ouders hebben hier een taak: namelijk hun kinderen op te voeden in de beoefening der christelijke deugden
HOOFDSTUK 5 Slotwoord tot de bisschoppen

 
 
 

Document

Naam: SAPIENTIAE CHRISTIANAE
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 10 januari 1890
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0115, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: L.H.H.D. Schils CssR
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam