• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het spreekt vanzelf dat de persoonlijke en gemeenschappelijke verdieping waarover we zojuist gesproken hebben, jullie tot een concrete apostolische inzet moet brengen. Velen van jullie zijn daar trouwens al mee bezig en ik feliciteer jullie daarmee. Jeugd van de Ivoorkust, vandaag roept Christus jullie door middel van zijn plaatsbekleder op aarde. Hij roept jullie precies zo als Hij Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes en de andere apostelen geroepen heeft. Hij roept jullie voor de opbouw van Zijn Kerk, voor de opbouw van een nieuwe maatschappij. Komt in grote getale! Neemt jullie plaats in in de christelijke gemeenschap. Geef grootmoedig je tijd en je talenten, je hart en je geloof om de liturgische vieringen te verlevendigen, om deel te nemen aan de zo onmetelijk grote taak van de catechese onder de kinderen, de jongeren en zelfs onder de volwassenen; kom je invoegen in de talrijke diensten aan de allerarmsten, de analfabeten, de gehandicapten, de vereenzaamden, de vluchtelingen en de mensen die onderweg zijn; komt om jullie studentenbewegingen met nieuw leven te bezielen, en dáár mee te werken waar de menselijke persoon verdedigd en vooruitgeholpen wordt. Het werkterrein is inderdaad onmetelijk groot, maar ook begeesterend voor jongeren die zich zo vol leven voelen

Dit lijkt me het aangewezen moment om me te richten tot die jongeren die het sacrament van het vormsel gaan ontvangen en daarmee een nieuwe fase betreden van hun leven als gedoopte: de fase van de actieve dienst op het onmetelijk terrein van de evangelisatie van de wereld. De handoplegging en de zalving met het heilig chrisma, zijn een werkelijke en werkzame verwijzing naar de volledige nederdaling van de heilige Geest in het diepst van jullie persoon, in het snijpunt om zo te zeggen van jullie menselijke vermogens, van jullie verstand dat de waarheid zoekt en van jullie vrijheid die op zoek is naar een ideaal. Jullie vormsel is het Pinksteren voor jullie leven! Besef de ernst en de grootheid van dit sacrament. Wat zal voortaan jullie levensstijl zijn? Die van de apostelen toen zij de zaal van het Laatste Avondmaal verlieten. Die van de christenen van alle tijden, die met heel hun enthousiasme trouw bleven aan het gebed, aan de verdieping van hun geloof en aan het getuigenis, aan het breken van het brood en aan de dienst aan de naasten, met name de allerarmsten Vgl. Hand. 2, 42-47 .

Jonge vormelingen van vandaag en van gisteren, trekt voort op jullie levensweg als enthousiaste getuigen van het pinkster-gebeuren, dat een onuitputtelijke bron is van jeugd en dynamiek voor de Kerk en voor de wereld.

Weest erop bedacht dat je soms op tegenstand zult stuiten, op minachting en spot. De ware leerlingen staan niet boven hun Meester. Hun kruisen zijn als het lijden en het kruis van Christus: geheimvolle bronnen van vruchtbaarheid. Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis bevestigen de paradox van de vruchtbaarheid van het tot offer geworden lijden.

Laat mij jullie tenslotte verzekeren dat zo’n apostolische inzet jullie niet alleen voorbereidt op het dragen van toekomstige zware verantwoordelijkheden, maar ook op het stichten van gedegen gezinnen zonder welke een volk niet lang kan voortbestaan; en wel, wat méér is: van christelijke gezinnen die even zovele basiscellen vormen van de kerkelijke gemeenschap. Door zo’n apostolische inzet zullen sommigen van jullie ertoe komen zich helemaal aan Christus te geven, in het priesterschap of in het religieuze leven. De bisdommen van de Ivoorkust hebben evenals alle bisdommen van Afrika, recht op jullie edelmoedig antwoord op het appèl dat de Heer ongetwijfeld op velen van jullie doet: Kom, en volg Mij!’

Is dit nu een strovuur, deze viering? Deze gezamenlijke meditatie, is zij een strovuur? De liturgische teksten van deze zesde zondag van Pasen zeggen ons het tegendeel. Het Johannesevangelie verzekert ons dat de heilige Geest woont in de harten van hen die liefhebbende en trouwe leerlingen zijn van Christus. De heilige Geest wil het geheugen van de gelovigen opfrissen, hen diep in hun binnenste verlichten en hen helpen om op de problemen van hun tijd in vrede een antwoord te geven, met een hoopvol vertrouwen dat die nieuwe wereld zal komen die in het boek Openbaring geschilderd wordt. Moge diezelfde heilige Geest ons allen één maken en ons toewijden aan de dienst van God, onze Vader, en aan de dienst van de mensen, onze broeders, door Christus, in Christus, en met Christus!

Amen

Document

Naam: KIJK MET NIEUWE OGEN NAAR JEZUS CHRISTUS
Toespraak tot de studenten en jongeren van Afrika in Abidjan, Ivoorkust
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 mei 1980
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam