• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Evangelie openbaart juist deze wijze van zijn van de menselijke persoon en maakt het mogelijk haar te begrijpen.
Het Evangelie helpt iedere vrouw en iedere man op deze wijze te leven en zich te verwerkelijken. Er bestaat namelijk een volledige gelijkheid met betrekking tot de gaven van de Heilige Geest, met betrekking tot "Gods grote daden" (Hand. 2, 11). Maar niet alleen dit. Juist tegenover "Gods grote daden" voelt de apostel, die man is, de behoefte een beroep te doen op wat wezenlijk vrouwelijk is om uit te drukken wat zijn apostolische dienstwerk werkelijk is. Dat doet juist Paulus van Tarsus waar hij zich tot de Galaten richt met de woorden: "Ach kinderen, ik moet opnieuw barensweeën om u doorstaan" (Gal. 4, 19).

In de eerste brief aan de Christenen van Korinte (1 Kor. 7, 38) verkondigt de apostel de superioriteit van de maagdelijkheid boven het huwelijk – duurzame leer van de Kerk in de geest van de woorden van Christus die weergegeven zijn in het Evangelie van Matteüs (Mt. 19,10-12) -, zonder in het minst de betekenis te verminderen van het fysieke en geestelijke moederschap. Om de fundamentele zending van de Kerk toe te lichten, vindt hij niets beters dan de verwijzing naar het moederschap.

Wij vinden een weerspiegeling van die analogie – en van die waarheid – in de dogmatische Constitutie over de Kerk. Maria is het "model van de Kerk:" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 63 Vgl. H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. II, 7: SC 45, 74 Vgl. H. Ambrosius van Milaan, De Institutione Virginis. XIV, 87-89: PL 16, 326v Vgl. H. Cyrillus van Alexandrië, Homiliae. 4: PG 77, 996 Vgl. H. Isidorus van Sevilla, Allegoriae. 139: PL 83, 117 "In het mysterie immers van de Kerk, die evenals zij met reden moeder en maagd wordt genoemd, is... Maria voorgegaan en vormt zij op schitterende en enige wijze het voorbeeld van de maagd en van de moeder...

Zij heeft de Zoon ter wereld gebracht, die God gesteld heeft tot Eerstgeborene onder vele broeders Vgl. Rom. 8, 29 , de gelovigen namelijk, tot wier geboorte en opvoeding zij met moederlijke liefde bijdraagt." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 63 Nu echter wordt de Kerk, die de verborgen heiligheid van Maria beschouwt, haar liefde navolgt en de wil van de Vader getrouw volbrengt, ook zelf moeder door het woord van God met getrouwheid op te nemen: door de prediking en het doopsel immers brengt zij zonen ter wereld, van de Heilige Geest ontvangen en uit God geboren, voor een nieuw en onsterfelijk leven. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 64 Het gaat hier om het moederschap "volgens de geest" ten opzichte van de zonen en dochters van het mensengeslacht. En zo’n moederschap wordt – zoals gezegd – ook in de maagdelijkheid het "deel" van de vrouw. De Kerk is ook maagd: "zij behoudt haar trouw aan de bruidegom gaaf en zuiver." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 64 Dit wordt in Maria op de meest volmaakte wijze vervuld. "In navolging van de Moeder van haar Heer bewaart" de Kerk dus "op maagdelijke wijze, door de kracht van de Heilige Geest, het ongerept geloof, de standvastige hoop en de oprechte liefde." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 64 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 42-44. voor de betrekking tussen Maria en de Kerk welke ononderbroken terugkeert in de overwegingen van de kerkvaders en van de gehele christelijke traditie Vgl. H. Clemens van Alexandrië, De pedagoog, Paedagogos. I, 6: SC 70, 186v Vgl. H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. II, 7: SC 45, 47 Vgl. H. Augustinus, Sermones. 192, 2: PL 38, 1012 Vgl. H. Augustinus, Sermones. 195, 2: PL 38, 1018 Vgl. H. Augustinus, Sermones. 25, 8: PL 46, 938 Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 25, 5: PL 54, 211 Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 26, 2: PL 54, 213 Vgl. H. Beda Venerabilis, In Lucae Evangelium expositio. I, 2: PL 92, 330 Vgl. Isaac de Stella, Preken, Sermones. 51, 7-8: SC 339, 202-205. ”beiden zijn moeder, beiden zijn maagd, beiden ontvangen van de Heilige Geest...Maria heeft...voor het lichaam het Hoofd gebaard; de Kerk heeft...voor het Hoofd het lichaam voortgebracht. Beiden zijn moeder van Christus, maar geen van beiden brengt Hem geheel voort zonder de ander. Daarom...is terecht wat in het algemeen gezegd is van de maagd en moeder die de Kerk is, in het bijzonder gezegd van de maagd en moeder Maria; en wat op speciale wijze gezegd is van de maagd en moeder Maria, is in het algemeen gezegd van de maagd en moeder die de Kerk is; en wat van één van beiden wordt gezegd, wordt vrijwel dooreen en zonder verschil van beiden gezegd”. Het Concilie heeft bevestigd dat het niet mogelijk is het mysterie van de Kerk, haar werkelijkheid, haar wezenlijke vitaliteit te begrijpen als men niet verwijst naar de Moeder van God. Wij vinden hier indirect de verwijzing naar het Bijbelse paradigma van de "vrouw", zoals dit zich reeds duidelijk aftekent in de beschrijving van het "begin" Vgl. Gen. 3, 15 en langs de weg die van de schepping, door de zonde heen, waar de verlossing loopt. Op deze wijze wordt de diepe band bevestigd tussen wat menselijk is en wat het goddelijke heilsbestel uitmaakt in de geschiedenis van de mens. De Bijbel overtuigt ons van het feit dat men niet op passende wijze kan uitleggen wie de mens is, of wat "menselijk" is, zonder een adequaat beroep op wat "vrouwelijk" is. in de goddelijke heilseconomie is het analoog: als wij deze volledig willen begrijpen in relatie met de gehele mensengeschiedenis, dan mogen wij het mysterie van de "vrouw", maagd-moeder-bruid, niet buiten het gezichtsbeeld van ons geloof laten.

Document

Naam: MULIERIS DIGNITATEM
Over de waardigheid en de roeping van de vrouw
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1988
Copyrights: © 1988, Stg. Colomba
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam