• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan een evenwichtige regeling van de economie in één zelfde land moet ook het particulier initiatief meewerken. En de overheid moet krachtens het subsidiariteitsbeginsel het particulier initiatief zó bevorderen en steunen, dat zij, waar dit mogelijk is, de voltooiing van het begonnen werk overlaat aan particulieren.

Alinea's in de marge van alinea 152

Deze zorg van de overheid, die moet helpen, stimuleren, coördineren, aanvullen en voltooien, steunt op het "beginsel van de subsidiaire werkzaamheid" Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 80, dat Pius XI in zijn Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
aldus omschrijft: "onwrikbaar en ongewijzigd blijft niettemin in de sociale wijsbegeerte het allergewichtigst beginsel, waaraan niet te tomen of te wijzigen valt: evenals datgene, wat de individuen op eigen initiatief en door eigen energie kunnen tot stand brengen, hun niet ontnomen en niet in handen van een gemeenschap mag gesteld worden, zo is het ook een onrechtvaardigheid en tevens een ernstig nadeel, ja een verstoring van de juiste orde, datgene, wat door kleine lichamen van ondergeschikte rang kan verricht en verschaft worden, over te dragen op grote van hogere orde; want iedere sociale werkzaamheid moet krachtens haar wezen en natuur de ledematen van het sociale lichaam steunen, maar mag nooit, met vernietiging van hun individualiteit, hen doen opgaan in het geheel". Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 79
In onze tijd schijnt de neiging te bestaan om de eigendom van de staat en andere publieke lichamen voortdurend te vergroten. De reden van dit verschijnsel is o.a. hierin te zoeken, dat het algemeen welzijn aan het publiek gezag een steeds omvangrijker taak oplegt. Maar ook hier dient men het boven vermelde subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen. Krachtens dit beginsel mogen de staat en andere publieke lichamen hun eigendom dan alleen vergroten, als echte en duidelijke eisen van het algemeen welzijn dit vorderen; dit mag echter niet voeren tot een te grote beperking en nog minder tot een volledige opheffing van de privaateigendom.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam