• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tussen de burgers van eenzelfde land bestaat niet zelden een voelbare sociaal-economische ongelijkheid, vooral vanwege het feit, dat zij leven en werken in zones met een verschillende graad van economische ontwikkeling. Waar dit het geval is, eisen de rechtvaardigheid en de billijkheid, dat de overheid streeft naar de opheffing of althans naar de vermindering van deze ongelijkheid. Tot dit doel moet zij er voor zorgen, dat in de economisch onderontwikkelde zones de essentiële publieke diensten worden ingericht volgens de eisen van tijd en plaats en in overeenstemming met het doorsnee-levenspeil van geheel de bevolking. Bovendien moet de overheid een geëigende economische politiek voeren, die zich bezig houdt met de werkgelegenheid, de trek van de bevolking, het arbeidsloon, het belasting- en kredietwezen, de investering van kapitaal, vooral in die industrieën, die weer andere bedrijven stimuleren. Dit alles moet gericht zijn op nuttige werkverschaffing, op het bevorderen van het ondernemersinitiatief en op het exploiteren van de plaatselijke hulpbronnen.
De publieke overheid mag echter alleen die maatregelen nemen, die wenselijk zijn voor het algemeen welzijn. Zij moet, op basis van het algemeen belang, haar zorg voortdurend richten op een gelijktijdige en evenredige ontwikkeling van landbouw, industrie en dienstverlening. Haar streven daarbij moet zijn, dat de burgers van de onderontwikkelde zones zelf de voornaamste rol spelen bij hun sociaal-economische en culturele verheffing, want het komt vooral aan de burgers zelf toe, bij te dragen tot de verbetering van hun situatie.
Aan een evenwichtige regeling van de economie in één zelfde land moet ook het particulier initiatief meewerken. En de overheid moet krachtens het subsidiariteitsbeginsel het particulier initiatief zó bevorderen en steunen, dat zij, waar dit mogelijk is, de voltooiing van het begonnen werk overlaat aan particulieren.
Wij willen er hier op wijzen, dat er in veel naties een grote wanverhouding bestaat tussen de hoeveelheid bouwland en het aantal inwoners. Sommige naties hebben een geringe bevolking, maar overvloed aan land; andere daarentegen een grote bevolking, maar gebrek aan bouwland.
Verder zijn er naties, die over veel vruchtbaar bouwland beschikken, maar waar de boerenbevolking met zulke primitieve en verouderde landbouwmaterialen werkt, dat de hoeveelheid landbouwproducten niet voldoende is voor de primaire levensbehoeften van de bevolking. In andere staten daarentegen is de landbouw zó sterk gemoderniseerd, dat er overproductie heerst tot nadeel van de nationale economie.
Zoals duidelijk is, vraagt zowel de menselijke solidariteit als de christelijke broederliefde, dat de volken elkaar een daadwerkelijke en veelzijdige hulp bieden, die moet voeren tot een gemakkelijker uitwisseling van goederen, kapitaal en mankracht, en tot een vermindering van de onderlinge tegenstellingen. Daarover zullen wij verderop uitvoerig handelen.
Wij willen hier echter onze hoge waardering uitspreken voor de organisatie van de Verenigde Naties voor voedselvoorziening en landbouw (F.A.0.). Deze organisatie stelt zich tot doel, de goede verstandhouding tussen de naties te bevorderen, de landbouw te moderniseren in ontwikkelingslanden en de volken, die gebrek hebben aan levensmiddelen, te helpen.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam