• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het was ook de constante leer van onze voorgangers, dat de privaat-eigendom van nature een sociale functie heeft. Want volgens de wil van de Schepper is de algemene rijkdom allereerst erop gericht om aan allen een menswaardig bestaan te verzekeren, zoals onze voorganger Leo XIII in zijn Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
verklaart. Wij lezen hier: "van het bovenstaande is het volgende de korte samenvatting: al wie van Gods milddadigheid een grotere overvloed ontving, hetzij van stoffelijke en uitwendige, hetzij van geestelijke goederen, heeft ze ontvangen, om ze tot eigen vervolmaking, en tevens, als bedienaar van de goddelijke Voorzienigheid, tot nut van anderen aan te wenden." Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 19
Al heeft zich het arbeidsveld van de staat en de publieke lichamen in onze dagen sterk uitgebreid en al breidt het zich nog voortdurend uit, toch wettigt dit niet de conclusie, dat de sociale functie van de privaat-eigendom is komen te vervallen, zoals sommigen schijnen te menen; want deze functie vindt haar reden van bestaan in het eigendomsrecht zelf. Bovendien zijn er altijd een reeks moeilijke situaties en verborgen en ernstige noden, die niet bereikt worden door de veelzijdige activiteit van de staat en die hij ook niet kan verhelpen. Daarom blijft er altijd een uitgestrekt terrein over voor de liefdadigheid en de christelijke caritas van de particulieren. Ook is het duidelijk, dat voor de bevordering van initiatieven op geestelijk gebied het werk van individuen of van groepen van particulieren meer vermag dan het werk van de publieke overheid.
Wij willen hier ten slotte er aan herinneren, dat het privaat eigendomsrecht zich kan beroepen op het gezag van het Evangelie. Toch zien wij ook, hoe Jezus Christus in het Evangelie de rijken dikwijls dringend aanspoort, van hun rijkdom mee te delen aan de armen en zo hun rijkdom om te zetten in hemelse goederen: "Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen." (Mt. 6, 19-20) En de goddelijke Meester verklaart, dat men voor hem zelf doet, wat men doet voor de armen: "Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan." (Mt. 25, 40)

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam