• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Norm 1

De aflaat is een kwijtschelding ten overstaan van God van de tijdelijke straf voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds zijn uitgewist; de goed gedisponeerde christengelovige kan deze verkrijgen op bepaalde en vast omschreven voorwaarden met behulp van de Kerk, die als bedienares van de verlossing de schat van voldoeningen van Christus en de heiligen op gezagvolle wijze uitdeelt en toepast.

Norm 2
Er is een gedeeltelijke aflaat of een volle aflaat, naargelang zij van de voor de zonden verschuldigde tijdelijke straf geheel of gedeeltelijk vrijmaakt.
Norm 3
Zowel de gedeeltelijke aflaat als de volle aflaat kunnen altijd op de overledenen worden toegepast bij wijze van voorbede.
Norm 4
De gedeeltelijke aflaat zal in het vervolg alleen met deze woorden "gedeeltelijke aflaat" worden aangeduid zonder de toevoeging bepaling van dagen of jaren.
Norm 5
Als de Christengelovige die met een berouwvol hart het werk volbrengt waaraan een gedeeltelijke aflaat verbonden is, wordt door de Kerk in die mate kwijtschelding van de tijdelijke straf verleend als hij door zijn handeling reeds ontvangt.
Norm 6

Een volle aflaat kan slechts eenmaal op een dag verdiend worden, behoudens voorschrift norm 18 voor hen die in "stervensgevaar" zijn. Een gedeeltelijke aflaat echter kan meerdere malen op een dag verdiend worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Norm 7

Voor het verkrijgen van een volle aflaat wordt vereist de uitvoering van het werk dat met een aflaat verrijkt is en de vervulling van deze drie voorwaarden: sacramentele belijdenis, eucharistische Communie en een gebed tot intentie van de paus. Bovendien wordt vereist, dat iedere begeerte naar welke, ook dagelijkse, zonde dan ook wordt uitgesloten.

Als deze volledige gesteltenis afwezig is of de bovengenoemde voorwaarden, behoudens voorschrift norm 11 voor "hen die verhinderd zijn", niet worden vervuld, zal de aflaat slechts gedeeltelijk zijn.

Norm 8
De drie voorwaarden kunnen op meerdere dagen voor of na het volbrengen van het voorgeschreven werk worden vervuld; het is echter passend, dat de communie en het gebed tot intentie van de Paus worden volbracht op de dag zelf waarop het werk wordt ondernomen.
Norm 9

Met één sacramentele belijdenis kunnen meerdere volle aflaten worden verdiend; maar met één heilige Communie en met één gebed tot intentie van de Paus kan slechts één volle aflaat worden verdiend.

Norm 10

De voorwaarde om te bidden tot intentie van de Paus wordt volledig vervuld, wanneer tot zijn intentie eenmaal het "Onze Vader" en een "Wees Gegroet" gebeden worden; maar aan iedere gelovige is het toegestaan om welk ander gebed ook te bidden naargelang van ieders vroomheid of devotie jegens de Paus.

Norm 11

Met behoud van de bevoegdheid welke aan biechtvaders in Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
is gegeven om - voor hen "die verhinderd zijn" - ofwel het voorgeschreven werk ofwel de voorwaarden te wijzigen, kunnen de plaatselijke bisschoppen aan gelovigen over wie zij rechtens gezag uitoefenen, toestaan, dat zij, als zij op plaatsen wonen waar zij op geen enkele wijze of althans heel moeilijk kunnen biechten of communiceren, de volle aflaat kunnen verdienen zonder actuele Biecht of Communie, mits zij rouwmoedig van hart zijn en zich voornemen om, zo spoedig zij kunnen, tot genoemde Sacramenten te naderen.

Norm 12
De verdeling van aflaten in persoonlijke, zakelijke en lokale wordt niet meer gebruikt, waardoor des te duidelijker komt vast te staan, dat de handelingen van de Christengelovigen met aflaten worden verrijkt, ofschoon zij soms met een zaak of plaats verbonden worden.
Norm 13

Een Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
zal worden herzien met de bedoeling om alleen de voornaamste gebeden en werken van vroomheid, lief de en boetvaardigheid met aflaten te verrijken.

Zie ook:
 • Inmiddels zijn er vier versies verschenen van bedoelde "Enchiridion Indulgentiarum
  • 26-08-2002: Apostolische Penitentiarie
   Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
   Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
   4e editie
  • 16-07-1999: Apostolische Penitentiarie
   Enchiridion Indulgentiarum - tertia editur (16 juli 1999)
   3e editie 
   • Decreet bij de 3e Editie
  • 18-05-1986: Apostolische Penitentiarie
   Enchiridion Indulgentiarum - seconda editur (18 mei 1986)
   2e editie
  • 29-06-1966: Apostolische Penitentiarie
   Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
   Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
   1e editie -
Norm 14

De lijsten en korte samenvattingen van de aflaten van orden, religieuze congregaties, van religieuze gemeenschappen zonder geloften, van seculiere instituten en van vrome verenigingen van gelovigen zullen zo spoedig mogelijk worden herzien, zodat een volle aflaat alleen verdiend kan worden op bijzondere, door de Heilige Stoel vast te stellen, dagen, op voorstel van de hoogste overste of, als het gaat over vrome verenigingen, van de plaatselijke bisschop.

Norm 15

In alle kerken, openbare kapellen of - door degenen die daarvan wettig gebruik maken - half openbare kapellen kan een volle aflaat worden verdiend, welke alleen op 2 november kan worden toegepast op de overledenen.

In parochiekerken kan echter bovendien tweemaal per jaar een volle aflaat worden verdiend: op het feest van de patroon en op 2 augustus, waarop de "portiuncula'-aflaat valt, of op een andere geschiktere, door de plaatselijke bisschop vast te stellen, dag.

Alle bovengenoemde aflaten zullen ofwel op de boven vastgestelde dagen kunnen worden verdiend ofwel, met toestemming van de bisschop, op de voorafgaande of volgende zondag.

De overige aflaten welke aan kerken of kapellen zijn toegekend, zullen zo spoedig mogelijk worden herzien.

Norm 16

Het werk dat is voorgeschreven voor het verdienen van een volle aflaat die aan een kerk of oratorium is toegekend, bestaat in het bezoek daarvan, waarbij het gebed des Heren en de geloofsbelijdenis (Onze Vader en Credo) gebeden worden.

Norm 17
De Christengelovige die een "voorwerp van vroomheid" (crucifix, kruisje, rozenkrans, scapulier, medaille) dat door een of andere priester op de gebruikelijke wijze gezegend is in vrome gezindheid gebruikt, verkrijgt een gedeeltelijke aflaat.

Als echter "het voorwerp van vroomheid" door de paus of een of andere bisschop gezegend is, kan de Christengelovige die dat voorwerp in vrome gezindheid gebruikt ook een volle aflaat verdienen op het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, nadat daaraan in een of andere wettige formule de geloofsbelijdenis is toegevoegd.

Norm 18

Als er geen priester kan zijn die aan een christengelovige in stervensgevaar de sacramenten en de apostolische zegen met de daar aan verbonden volle aflaat, waarover in Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
, toedient, verleent onze moeder de heilige Kerk welwillend aan deze goed gedisponeerde gelovige een volle aflaat, die in stervensgevaar kan worden verdiend, mits hij tijdens zijn leven regelmatig enkele gebeden heeft verricht. Voor de verkrijging van deze volle aflaat verdient het gebruik van een crucifix of kruis alle aanbeveling.

Een Christengelovige kan deze zelfde volle aflaat in stervensgevaar verdienen, al heeft hij op die dag reeds een andere volle aflaat verdiend.

Norm 19
De normen die zijn uitgevaardigd over de volle aflaten, speciaal die welke in norm 6 vermeld is, zijn ook toepasselijk op de volle aflaten die tot nu toe gewoonlijk "toties quoties" werden genoemd.
Norm 20
Onze Moeder de heilige Kerk, vervuld met de allergrootste zorg voor de overleden gelovigen, heeft - met afschaffing van ieder privilege in dit opzicht - bepaald, dat deze overledenen in de ruimste mate gesteund worden door ieder heilig Misoffer.

Document

Naam: INDULGENTIARUM DOCTRINA
Over de herziening van de aflatenpraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22 (1967) p. 210 e.v.,
AAS, 59 (1967) pp. 5 e.v.
Bewerkt: 9 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam