• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals de goddelijke openbaring ons leert, volgen op de zonden de straffen, die door Gods heiligheid zijn opgelegd en die ofwel in deze wereld door het verdriet, de pijn en de ellende van dit leven en vooral door de dood Vgl. Gen. 3, 16-19. "En tot de vrouw heeft Hij gezegd: 'Zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap: met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst.' En tot de man heeft Hij gezegd: 'Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u! Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen, met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof, en tot stof keert gij terug.' Vgl. Lc. 19, 41-44 Vgl. Rom. 2, 9 Vgl. 1 Kor. 11, 30 Vgl. H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. LVIII 1, 13: "Iedere zonde, of ze nu groot is of klein, moet noodzakelijk worden gestraft, ofwel door de boeteling zelf, ofwel door de straffende God" (CCL 39, p. 739; PL 36, 701) Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. 1-2, q. 87, a.1: "Omdat nu de zonde een ongeordende daad is, is het duidelijk, dat ieder die zondigt tegen een of andere orde ingaat. En uit die orde zelf volgt dus, dat zij omlaaggehaald wordt. Dit omlaaghalen nu is de straf". moeten worden uitgeboet of ook door het vuur en de kwellingen of de zuivere straffen in het toekomstig leven. Vgl. Mt. 25, 41-42. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: "Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven Vgl. Mc. 9, 42-43 Vgl. Joh. 5, 28-29 Vgl. Rom. 2, 9 Vgl. Gal. 6, 6-8 Vgl. 2e Concilie van Lyon, 4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos, Sessio IV - Professio fidei Michaelis Palaeologi (6 juli 1274), 6-8 Vgl. Concilie van Florence, Bul, Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken, Laetentur caeli - Decretum pro Graecis (6 juli 1439), 4-6 Vgl. H. Augustinus, Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate. 66, 17: "Het schijnt, dat ook hier veel vergeven en door geen enkele straf gewroken wordt; maar de straffen daarvoor worden bewaard voor later. Niet voor niets immers wordt die dag eigenlijk oordeelsdag genoemd, wanneer de Rechter over levenden en doden zal komen. Zoals omgekeerd hier heel wat gestraft wordt, en toch, als het vergeven wordt, in de toekomstige wereld stellig niet zal schaden. Daarom zegt de apostel over sommige tijdelijke straffen die in dit leven de zondaars worden opgelegd, dat zij niet tot het einde worden bewaard voor hen wier zonden worden uitgewist (1 Kor. 11, 31-32): "Als wij onszelf beoordelen, zouden wij niet onder dit oordeel vallen. Maar nu worden wij door het oordeel van de Heer getuchtigd, opdat wij niet samen met de wereld worden veroordeeld". (Uitg. Scheel, Tübingen 1930, p. 42; PL 40, 263). De christengelovigen waren er daarom altijd van overtuigd, dat er vele obstakels zijn op de slechte weg en dat deze weg ruw, doornig en schadelijk is voor hen die haar bewandelen. Vgl. Apostolische Vader, De Herder van Hermas, Hermae Pastor. Mand. 6, 1, 3 (Funk, Patres Apostolici 1, p. 487).

Deze straffen worden door de rechtvaardige en barmhartige God opgelegd om de zielen te zuiveren en de heiligheid van de morele orde te beschermen en om de glorie van God in zijn volle heerlijkheid te herstellen. Want iedere zonde brengt een verstoring van de universele orde mee, die God in zijn onuitsprekelijke wijsheid en oneindige goedheid heeft beschikt, en een vernietiging van aanzienlijke goederen zowel met betrekking tot de zondaar zelf als tot de mensengemeenschap. Het stond de christenen van alle tijden echter duidelijk voor de geest, dat de zonde niet enkel een overtreding is van de goddelijke wet, maar bovenal, zij het niet steeds direct en openlijk, een minachting of veronachtzaming van de persoonlijke vriendschap tussen God en mens Vgl. Jes. 1, 2-3. "Hoort hemelen! luister, aarde! want Jahwe neemt het woord. Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip". Vgl. Deut. 8, 11 Vgl. Deut. 32, 15 e.v. Vgl. Jer. 33, 8 Vgl. Ez. 20, 27. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2. "Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God (vgl. Kol. 1, 15; 1 Tim. 1, 17) uit de overvloed van zijn liefde, de mensen aan als zijn vrienden (vgl. Ex. 33, 11; Joh. 15, 14-15) en gaat met hen om (vgl. Bar. 3, 38), om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met Hem en hen daar in op te nemen". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 en een werkelijke en nooit genoeg te schatten belediging van God, ja zelfs een ondankbare versmading van de liefde Gods, ons in Christus aangeboden, toen Christus zijn leerlingen niet zijn dienstknechten, maar zijn vrienden heeft genoemd. Vgl. Joh. 15, 14-15 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 13

Document

Naam: INDULGENTIARUM DOCTRINA
Over de herziening van de aflatenpraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22 (1967) p. 210 e.v.,
AAS, 59 (1967) pp. 5 e.v.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam