• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET HUIS VAN NAZARETH IS EEN ONOVERTROFFEN SCHOOL VAN DEUGDEN VOOR HET GEZIN
Feest van de H. Familie - Zondag onder het Octaaf van Kerstmis - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Vandaag wordt de zondag van de Heilige Familie gevierd. We kunnen ons blijven vereenzelvigen met de herders van Bethlehem die, zodra ze de aankondiging van de engel hadden vernomen, met haast ter plaatse gingen en vonden "Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in een kribbe lag" (Lc. 2, 16). Laten ook wij even stilstaan bij dit tafereel en nadenken over de betekenis ervan. De eerste getuigen van de geboorte van Christus, de herders, vonden niet alleen het Kind Jezus, maar ook een klein gezin: moeder, vader en pasgeboren zoon. God wilde zich openbaren door geboren te worden in een menselijke familie en daarom is de menselijke familie een icoon van God geworden. God is Drie-eenheid, Hij is een gemeenschap van liefde, en het gezin is, met al het verschil dat bestaat tussen het Mysterie van God en zijn menselijk schepsel, een uitdrukking die het ondoorgrondelijke Mysterie van de God van liefde weerspiegelt. Man en vrouw, geschapen naar het beeld van God, worden in het huwelijk "één enkel vlees" (Gen. 2, 24), dat wil zeggen een gemeenschap van liefde die nieuw leven voortbrengt. In zekere zin is de menselijke familie een icoon van de Drie-eenheid vanwege de interpersoonlijke liefde en vanwege de vruchtbaarheid van de liefde

De liturgie van vandaag stelt de beroemde evangelische episode voor van Jezus, die op twaalfjarige leeftijd in de tempel te Jeruzalem verblijft, zonder dat zijn ouders het wisten, die hem verrast en bezorgd na drie dagen vinden te midden van de leraren. Aan zijn moeder, die hem om uitleg vraagt, antwoordt Jezus dat hij "in het bezit" moet zijn, in het huis van zijn Vader, dat wil zeggen van God. Vgl. Lc. 2, 49 In deze episode verschijnt ons de adolescent Jezus vol ijver voor God en voor de tempel.

Laten we ons afvragen: van wie had Jezus de liefde voor de "dingen" van zijn Vader geleerd? Zeker, als zoon had hij een grondige kennis van zijn Vader, van God, een diepe persoonlijke en blijvende relatie met hem, maar in zijn concrete cultuur leerde hij zeker van zijn ouders de gebeden, de liefde voor de tempel en de gebruiken van Israël. Zo kunnen we bevestigen dat Jezus' beslissing om in de tempel te blijven vooral de vrucht was van zijn innige relatie met de Vader, maar ook van het onderricht dat hij had ontvangen van Maria en Jozef. Hier kunnen we een glimp opvangen van de authentieke betekenis van christelijke opvoeding: het is de vrucht van een samenwerking die altijd moet worden gezocht tussen opvoeders en God. Het christelijk gezin is zich ervan bewust dat kinderen Gods gave en project zijn. Daarom kunnen ze niet als hun eigen bezit worden beschouwd, maar door in hen Gods plan te dienen, zijn ze geroepen om hen op te voeden in de grootste vrijheid, dat juist is dat ze "ja" zeggen tegen God om Zijn wil te doen. De Maagd Maria is het volmaakte voorbeeld van dit "ja". We vertrouwen alle gezinnen aan haar toe en bidden in het bijzonder voor de kostbare opvoedende zending.

En nu richt ik me in het Spaans tot degenen die deelnemen aan het feest van de Heilige Familie in Madrid.

Ik groet van harte de herders en gelovigen die zich in Madrid hebben verzameld om de Heilige Familie van Nazareth met vreugde te vieren. Hoe zouden we de ware betekenis van dit feest niet in herinnering brengen? God, die in de wereld is gekomen in de schoot van een gezin, laat zien dat deze instelling een zekere manier is om Hem te vinden en te leren kennen, evenals een permanente oproep om te werken aan de eenheid van allen rondom de liefde. Daarom is een van de grootste diensten die de christenen aan onze medemensen kunnen bewijzen, hun ons serene en krachtige getuigenis te geven van het gezin dat is gegrondvest op het huwelijk tussen een man en een vrouw, en dat te beschermen en te bevorderen, aangezien het van het allergrootste belang is voor het heden en de toekomst van de mensheid. Inderdaad, het gezin is de beste school waar men die waarden leert te beleven die de persoon waardig maken en volkeren groot maken. Ook worden hierin verdriet en vreugde gedeeld, terwijl men zich geheel omgeven weet door de genegenheid die in huis heerst door het simpele feit lidmaat te zijn van hetzelfde gezin. Ik vraag God dat bij u thuis die liefde van totale toewijding en trouw die Jezus met zijn geboorte in de wereld heeft gebracht, altijd mag worden geademd, gevoed en versterkt met dagelijks gebed, de constante beoefening van deugden, wederzijds begrip en wederzijds respect. Daarom moedig ik u aan, vertrouwend op de moederlijke voorspraak van allerheiligste Maria, Koningin van de gezinnen, en op de krachtige bescherming van heilige Jozef, haar echtgenoot, om u onvermoeibaar te wijden aan deze prachtige opdracht die de Heer u in handen heeft gelegd. Reken ook op mijn nabijheid en genegenheid, en ik vraag u een bijzondere groet van de paus over te brengen aan uw dierbaren die het meest in nood zijn of die moeilijkheden ondervinden. Ik zegen u allen van harte.

Ná het bidden van het Angelus
(In het Frans)

Beste Franstalige pelgrims, op dit feest van de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef, ben ik verheugd al uw gezinnen te begroeten en mijn gebeden te richten in het bijzonder op degenen die het moeilijk hebben. Met u dank ik God voor de Heilige Familie van Nazareth: Maria en Jozef voorzagen het Kind Jezus niet alleen van het brood der aarde. Ze gaven Hem ook een authentiek getuigenis van geloof en liefde. Moge hun voorbeeld alle gezinnen leiden en voor hen een onuitputtelijke bron van vreugde en geluk zijn. Ik wens u allen een kalm jaareinde toe.

(In het Engels)

Ik verheug me de Engelssprekende bezoekers van dit Angelusgebed te begroeten. Vandaag vieren we met vreugde het feest van de Heilige Familie, die deze fundamentele menselijke ervaring met ons deelde. Ik vraag de Heer alle christelijke gezinnen te zegenen en hen te helpen bij het leiden van hun dagelijks leven met wederzijdse liefde en edelmoedigheid jegens anderen, in navolging van het voorbeeld van Jezus, Maria en Jozef. Moge de almachtige God u allen blijven zegenen met vrede en vreugde tijdens deze kersttijd.

(In het Duits)

Ik begroet de Duitstalige pelgrims en bezoekers met de vreugde van Kerstmis. Deze zondag vieren we het feest van de Heilige Familie. We beschouwen de familie van Nazareth die, zoals alle gezinnen, zorgen en noden heeft ervaren. Maria en Jozef, zoals het Evangelie verhaalt, begrijpen aanvankelijk niet waarom hun zoon niet bij hen was maar in de tempel was gebleven, maar de woorden van Jezus: "Wist gij niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" (Lc. 2, 49) laten hen, en ook ons, begrijpen dat een levendige relatie met God ook de wederzijdse liefde versterkt. Ik wens u en uw gezin een gelukkige kersttijd.

(In het Spaans)

Ik begroet van harte de Spaanssprekende pelgrims die deelnemen aan dit Mariagebed. Op deze zondag van de Heilige Familie nodig ik allen uit om naar het huis van Nazareth te kijken, een onovertroffen school van menselijke en christelijke deugden, om van Jezus, Jozef en Maria te leren deze persoonlijk te beleven en een voorbeeld te geven aan de mensen om u heen met nederigheid en overtuiging. Nogmaals wens ik u toe dat in dit kerstfeest de vreugde van de Heer Jezus, geboren in Bethlehem, uw kracht mag zijn. In zijn naam zegen ik u met grote genegenheid.

(In het Pools)

Ik begroet de Polen hartelijk. Vandaag is het de zondag van de Heilige Familie. Moge de liefde die Maria en Jozef verenigde en het Kind Jezus omgaf, alle christelijke gezinnen verenigen. Moge hieruit het wederzijdse respect tussen de echtgenoten geboren worden, de zorg voor elk nieuw leven en voor de gelukkige ontwikkeling van toekomstige geslachten. Ik vertrouw alle Poolse families toe aan de zorg van Maria en Jozef, en ik smeek de goddelijke zegen over hen af.

(In het Italiaans)

Ik groet de Italiaanssprekende pelgrims, in het bijzonder de groepen gelovigen die uit Atri zijn gekomen. Op deze zondag van de Heilige Familie richt ik tot alle gezinnen uit Rome en Italië een hartelijke groet, met een speciaal gebed voor degenen die door grote moeilijkheden gaan. Moge de Heer u zegenen. Gefeliciteerd allemaal.

Document

Naam: HET HUIS VAN NAZARETH IS EEN ONOVERTROFFEN SCHOOL VAN DEUGDEN VOOR HET GEZIN
Feest van de H. Familie - Zondag onder het Octaaf van Kerstmis - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 december 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2022, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 januari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam