• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OM DE TENHEMELOPNEMING TE BEGRIJPEN MOETEN WE NAAR PASEN KIJKEN
Hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria - Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

Midden in de maand augustus viert de Kerk, zowel in het Oosten als in het Westen, het hoogfeest van de Opneming van de Allerheiligste Maria ten hemel. In de katholieke Kerk werd het dogma van de Tenhemelopneming - zoals bekend - Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Munificentissimus Deus
Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming
(1 november 1950)
tijdens het Heilig Jaar 1950 door de eerbiedwaardige Pius XII. De viering van dit mysterie van Maria heeft echter zijn wortels in het geloof en de eredienst van de eerste eeuwen van de Kerk, dankzij de diepe devotie tot de Moeder van God die zich geleidelijk ontwikkelde in de christelijke gemeenschap. Reeds sinds het einde van de vierde eeuw en het begin van de vijfde hebben we getuigenissen van verschillende auteurs die menen dat Maria met heel haar wezen, ziel en lichaam in de heerlijkheid van God is. Maar het was in de zesde eeuw toen in Jeruzalem het feest van de Concilie van Efese
Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium
2e Brief van Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius - 1e Zitting van Cyrillianen op het Concilie van Efeze
(24 februari 430)
zoals in 431 bevestigd op het Concilie van Efeze, veranderde van aanzien en het het feest werd van de inslaping, overgang, doorgang, opneming van Maria, dat wil zeggen, het werd de viering van het moment waarop Maria het wereldtoneel verliet, verheerlijkt naar ziel en lichaam in de hemel, in God.

Om de Tenhemelopneming te begrijpen, moeten we kijken naar Pasen, het grote mysterie van ons heil, dat de overgang van Jezus naar de glorie van de Vader markeert door het lijden, de dood en de verrijzenis. Maria, die Gods Zoon naar het vlees voortbracht, is het schepsel dat het meest in dit mysterie is opgenomen, die is verlost vanaf het eerste moment van haar leven en op een heel bijzondere wijze verbonden met het lijden en de verheerlijking van haar Zoon. De Opneming van Maria ten hemel is daarom het mysterie van het Pasen van Christus volledig in haar gerealiseerd: zij is innig verenigd met haar verrezen Zoon, overwinnaar van zonde en dood, volledig met hem gelijkvormig. Maar de Tenhemelopneming is een realiteit die ook ons raakt, omdat ze op een heldere manier ons lot aanwijst, dat van de mensheid en van de geschiedenis. In feite beschouwen we in Maria de realiteit van heerlijkheid waartoe ieder van ons en de gehele Kerk geroepen zijn.

De passage uit het Evangelie van heilige Lucas die we in de liturgie van dit hoogfeest lezen, toont ons de weg die de Maagd van Nazareth heeft afgelegd om in de glorie van God te zijn. Het is het relaas van Maria's bezoek aan Elisabeth Vgl. Lc. 1, 39-56 , waarin de Maagd wordt uitgeroepen tot de gezegende onder alle vrouwen en gezegend omdat ze geloofd heeft in de vervulling van de woorden die de Heer haar had gesproken. En in het lied van het Magnificat, dat zij vreugdevol aanheft tot God, wordt haar diepe geloof weerspiegeld. Zij situeert zich tussen de "armen" en de "nederigen" die niet op hun eigen kracht vertrouwen, maar op God, die ruimte laten voor Gods handelen dat in staat is om juist in zwakheid grote dingen tot stand te brengen. De Tenhemelopneming opent ons voor de mooie toekomst die ons te wachten staat, maar nodigt ons ook sterk uit om meer op God te vertrouwen, om ons meer aan God over te geven, om zijn Woord te volgen, om zijn wil elke dag te zoeken en te vervullen: dit is de weg die ons "zalig" maakt op onze aardse pelgrimstocht en de deuren van de hemel voor ons opent.

Beminde broeders en zusters, het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie bevestigt: Maria "blijft door haar voorspraak op allerlei wijzen de gaven van het eeuwig heil voor ons verwerven. Met haar moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon, die nog op aardse pelgrimstocht zijn te midden van gevaren en lijden, totdat zij binnentreden in het gelukkige vaderland". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 62 Laten we de Heilige Maagd aanroepen zodat zij de ster mag zijn die onze stappen geleidt om haar Zoon te ontmoeten op onze weg naar de hemelse glorie, naar de eeuwige vreugde.

Ná het bidden van het Angelus

{…}

Ik richt een hartelijke groet tot de Spaanssprekende gelovigen die hier aanwezig zijn, evenals tot degenen die dit Maria-gebed via de media volgen. Op het feest van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria aanschouwen we de Moeder van God die met haar lichaam en ziel deelneemt aan de hemelse heerlijkheid. In haar zien we de volheid van het leven waartoe we allen geroepen zijn al gerealiseerd. Moge de zekerheid van haar moederlijke voorspraak voor ieder van ons onze hoop versterken en onze liefde vermeerderen. Moge God u zegenen.

{…}

Document

Naam: OM DE TENHEMELOPNEMING TE BEGRIJPEN MOETEN WE NAAR PASEN KIJKEN
Hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 augustus 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 13 augustus 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam