• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIJ GELEGENHEID VAN DE WEEK "PRO UNIONE" TE BOLOGNA
Aan Giovanni Battista Kardinaal Nasalli Rocca di Corneliano, aartsbisschop van Bologna

Eminentie,

Het initiatief van de Week "Pro Unione", waarmede de herderlijke ijver van Uwe Eminentie voor de komende Septembermaand een doctrinair-liturgische manifestatie heeft vastgesteld van zulk een volmaakte katholiciteit en geïnspireerde liefde, is voor Zijne Heiligheid aanleiding tot hoge voldoening. De Heilige Vader volgt met gestadige belangstelling de providentiële beweging voor de terugkeer van de dissidenten tot de eenheid van de Kerk.

De welgeregelde voorbereiding van deze zo belangrijke gebeurtenis verzekert vanaf dit ogenblik reeds het gelukkig welslagen, hetwelk gelegen is in het doen uitschitteren in zo wijd mogelijke kring van gelovigen uit deze kerkelijke provincie en van anderen de grote gedachte van de eenheid der katholiele Kerk en in het ontsteken en voeden, meer dan van het verlangen, van de deugden, geschraagd door het gebed en geopenbaard in de activiteit, die in staat zijn aan het zo grote en heilzame plan van God te beantwoorden, het plan namelijk, dat allen, die van deze eenheid zijn afgescheurd maar zich nog sieren met de naam van Christus, mogen begrijpen, waar door de goddelijke Meester het centrum der eenheid werd gelegd; dat ook zij zelf het verlangen daarnaar in zich opnieuw gevoelen mogen, blij voorteken van de grote dag, waarop elke breuk zal zijn geheeld en de 'aardse en hemelse Kerk zich zal verheugen over de weer samengebrachte kudde onder de enige Herder.

Het program van de "Week" laat verwachten dat deze edele doeleinden op uitstekende wijze worden bereikt. 0nderwerpen van studie, gebeden, plechtigheden in de verschillende riten en de slotprocessie, waaraan Kardinalen, Bisschoppen en Clerus van Latijnse en Oosterse ritus zullen deelnemen, zullen van deze "Week" een religieuze gebeurtenis maken van een gelukkig symptomatisch karakter, als een plechtig voorteken.

Uit dit alles kan Uwe Eminentie wel afleiden, me welke een levendige belangstelling Zijn Heiligheid de voorbereiding en de viering van deze "Week" zal volgen, evenals de vurige wensen welke Hij in zijn hart vormt voor het welslagen van dit initiatief.

Tot dat doel roept Zijne Heiligheid van nu af de overvloed van goddelijk licht af en met bijzonder welbehagen zendt Hij aan Uwe Eminentie en aan allen die Haar helpen bij dit werk de troost van Zijn apostolische Zegen

Document

Naam: BIJ GELEGENHEID VAN DE WEEK "PRO UNIONE" TE BOLOGNA
Aan Giovanni Battista Kardinaal Nasalli Rocca di Corneliano, aartsbisschop van Bologna
Soort: Paus Pius XII - Brief
Auteur: Mgr. G.B. Montini
Datum: 7 augustus 1948
Copyrights: © 1948, L'Osservatore Romano / Katholieke Archief jr. III, nr 27, 547
Bewerkt: 10 juli 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam