• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is inderdaad de eerste keer dat het leergezag van de Kerk de fundamenten van deze leer in een zekere uitvoerigheid uiteenzet en de vereisten voor een pastorale onderscheiding die in de complexe en soms kritische praktische en culturele situatie absoluut noodzakelijk aangeeft.

In het licht van de openbaring en de voortdurende leer van de Kerk en vooral van Vaticanum II heb ik kort de wezenlijke trekken van de vrijheid, de met de waardigheid van de menselijke persoon en met de waarheid van haar handelingen verbonden fundamentele waarden in herinnering geroepen, om zo in de gehoorzaamheid aan de zedenleer een genade en een teken van ons kindzijn van God in Jezus Christus de ene Zoon Vgl. Ef. 1, 4-6 te kunnen herkennen. In het bijzonder worden met deze encycliek beoordelingen van enkele van de huidige tendensen in de moraaltheologie gegeven. Deze deel ik hier mee in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer, die Petrus de opdracht gaf zijn broeders te sterken Vgl. Lc. 22, 32 tot verlichting van en hulp voor onze gemeenschappelijke taak van de onderscheiding van de geesten.

Ieder van ons weet hoe belangrijk de leer is, die de kern van deze encycliek vormt en waaraan nu met de autoriteit van de opvolger van Petrus herinnerd wordt. Ieder van ons kan de ernst onderkennen van alles, waarom het bij de hernieuwde bekrachtiging van de universaliteit en onveranderlijkheid van zedelijke geboden gaat en vooral van die geboden, die altijd en zonder uitzondering in zich slechte daden verbieden, niet alleen voor de individuele persoon maar ook voor de maatschappij.

Wanneer het deze geboden erkent, vernemen het hart van de christen en onze pastorale liefde de oproep van Hem, die "ons het eerst heeft liefgehad" (1 Joh. 4, 19). God verlangt van ons, heilig te zijn, zoals Hij heilig is Vgl. Lev. 19, 2 volmaakt te zijn, - in Christus - zoals Hij volmaakt is Vgl. Mt. 5, 48 : De veeleisende standvastigheid van het gebod berust op de onuitputtelijke barmhartige liefde van God Vgl. Lc. 6, 36 en het doel van de geboden is het, ons met de genade van Christus op de weg naar de volheid van het leven van de kinderen van God te leiden.

Wij hebben de plicht als bisschoppen erover te waken dat het woord van God trouw onderricht wordt. Medebroeders in het bisschopsambt, het waken over een trouwe overdracht van deze leer inzake de moraal en het nemen van de gepaste maatregelen om de gelovigen voor iedere leer en theorie die hiermee in strijd is te behoeden, maakt deel uit van ons pastoraal dienstwerk. Bij deze taak worden wij allen geholpen door de theologen: de theologische opvattingen vormen echter noch de regel, noch de norm van onze leer. Haar gezag komt met de bijstand van de Heilige Geest en in gemeenschap cum Petro en sub Petro van onze trouw aan het van de apostelen ontvangen katholieke geloof. Als bisschoppen hebben wij de zware plicht persoonlijk ervoor te waken dat de "gezonde leer" (1 Tim. 1, 10) van het geloof en de moraal in onze bisdommen onderricht wordt.

Een bijzondere verantwoordelijkheid hebben de bisschoppen wat betreft de katholieke instellingen. Of het nu organen voor de pastoraal van het gezin of de samenleving betreft, of instellingen die zich wijden aan onderwijs of gezondheidszorg, de bisschoppen kunnen deze structuren in het leven roepen en erkennen en bepaalde verantwoordelijkheden hieraan delegeren, dat ontslaat hen echter nooit van hun eigen verplichtingen. Hun komt de taak toe, in gemeenschap met de Heilige Stoel, het predicaat 'katholiek' toe te kennen, of in gevallen van ernstig in gebreke blijven, weer te ontnemen, aan scholen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 803. 3, universiteiten Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 808, klinieken en diensten van maatschappelijk werk of gezondheidszorg die zich beroepen op de Kerk.

Document

Naam: VERITATIS SPLENDOR
Over kerkelijke moraalleer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 augustus 1993
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam