• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERKLARING OVER DE ANTI-KATHOLIEKE STROOMINGEN IN NEDERLAND AAN DE SAECULIERE EN REGULIERE GEESTELIJKHEID

In Onze herderlijke bezorgdheid voor het heil der zielen achten Wij, Aartsbisschop en Bisschoppen van Nederland, Ons verplicht er met nadruk op te wijzen, dat ten volle gehandhaafd blijft Onze vroegere Nederland
Mandement tegen Liberalisme, Socialisme en Communisme
Aan de hun toevertrouwde Geestelijkheid en Geloovigen
(1 februari 1933)
, die aanvankelijk in den Advent, later op Passiezondag werd afgekondigd. Derhalve moeten nog altijd de H.H. Sacramenten geweigerd worden en, als hij zonder bekeering sterft, ook de kerkelijke begrafenis:

1. aan den Katholiek, die de socialistische of communistische beginselen op godsdienstig of zedelijk gebied openlijk aanhangt,-

2. aan den Katholiek, die de liberale of vrijzinnige beginselen op godsdienstig of zedelijk gebied openlijk aanhangt;

3. aan den Katholiek, die bekend staat als lid van een socialistische of communistische vereeniging of van een vereeniging, welke dusdanige vereenigingen metterdaad steunt;

4. aan den Katholiek, van wien bekend is, dat hij, hoewel geen lid van een socialistische of een communistische vereeniging, toch geregeld socialistische of communistische geschriften of bladen leest, of socialistische of communistische vergaderingen bijwoont;

5 aan den Katholiek, van wien bekend is, dat hij aan de beweging van het nationaal- socialisme in belangrijke mate steun verleent.

In verband met de veranderde tijdsomstandigheden willen Wij er echter dit aan toevoegen:

1. Wat Wij omtrent het socialisme verklaarden, is van toepassing op iederen vorm van socialisme, zooals Paus Pius XI het in de encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
heeft omschreven en veroordeeld.

2. Wat Onze verklaring omtrent de Nationaal-Socialistische Beweging betreft: Wij voelen Ons verplicht, daarop thans nog grooteren nadruk te leggen. Immers sindsdien is nog duidelijker aan het licht getreden, dat deze Beweging niet alleen de Kerk in de vrije uitoefening van haar taak op wezenlijke punten dreigt te belemmeren, maar dat zij ook een ernstig gevaar oplevert voor de christelijke levensopvatting van allen, die er aan deelnemen.

Daarom zal dan ook het enkele lidmaatschap gewoonlijk reeds in hooge mate ongeoorloofd zijn.

Mogen deze herderlijke waarschuwingen ter harte worden genomen en hen, voor wie zij bestemd zijn, doen besluiten van hun dwaalwegen terug te keeren en zich met God en de H. Kerk te verzoenen.

En zal dit Ons gezamenlijk herderlijk schrijven op Zondag 26 Januari a.s. in alle tot Onze kerkprovincie behoorende kerken en in alle kapellen, waarover een rector is aangesteld, onder alle vastgestelde H.H. Missen op de gebruikelijke wijze worden voorgelezen.

Gegeven te Utrecht, den 13en Januari van het jaar 1941.

+ Dr. J. DE JONG, Aartsbisschop van Utrecht,
+ P. A. W. HOPMANS, Bisschop van Breda,
+ A. F. DIEPEN, Bisschop van 's-Hertogenbosch.
+ Dr. J. H. G. LEMMENS, Bisschop van Roermond,
+ J. P. HUIBERS, Bisschop van Haarlem.

Nota voor de geestelijkheid:
Het voorlezen van de verklaring, welke jaarlijks op Passie-Zondag moet geschieden Nederland
Mandement tegen Liberalisme, Socialisme en Communisme
Aan de hun toevertrouwde Geestelijkheid en Geloovigen
(1 februari 1933)
, worde dit jaar achterwege gelaten.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE ANTI-KATHOLIEKE STROOMINGEN IN NEDERLAND AAN DE SAECULIERE EN REGULIERE GEESTELIJKHEID
Soort: Nederland
Auteur: De Bisschoppen van Nederland
Datum: 13 januari 1941
Copyrights: © © 1945, Het Verzet van de Nederlandsche Bisschoppen tegen Nationaal-Socialisme en Duitsche Tirannie, Spectrum
Bewerkt: 15 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam