• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige broeders, heil en apostolische zegen.

Het zal ongetwijfeld niemand van u, Eerbiedwaardige Broeders, ontgaan zijn, wat Ons voor de geest stond en wat Ons bezielde, toen Wij bij de aanvang van het jaar aan de katholieke wereld een buitengewoon jubileum aankondigden om de dag te herdenken, waarop Wij vijftig jaar geleden, na het ontvangen van de priesterwijding, voor de eerste maal aan het altaar het goddelijk Offer opdroegen. Zoals Wij toen in de Apostolische Constitutie Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Auspicantibus Nobis (6 januari 1929)
van 6 januari 1929 plechtig verklaarden, hadden Wij daarmee een dubbele bedoeling. Wij wensten, dat Onze geliefde kinderen, de grote christelijke familie, die het allergoedertierenst Hart van God aan Ons hart toevertrouwde, zouden delen in de vreugde van hun gemeenschappelijke Vader en mèt Ons één van hart en ziel de Opperste Gever van alle goed dank zouden brengen. Bovenal hoopten Wij dat, wanneer de schatten van hemelse genaden, over de uitdeling waarvan Wij zijn aangesteld, met vaderlijke mildheid zouden zijn ontsloten, het christenvolk daarvan gebruik zou maken tot versterking van het geloof, tot vermeerdering van godsvrucht en volmaaktheid en tot verbetering van de zeden zowel in het private als in het openbare leven, getrouw volgens de voorschriften van het Evangelie. Daaruit zou dan, als heerlijke vrucht van de door God geschonken vrede en verzoening, de vrede van ieder in het bijzonder en van de maatschappij in het algemeen zijn te verwachten.

{...}

{...}

Het voorbeeld van deze pausen Leo XIII en Pius X volgend achten Wij het van belang, dat ook Wij iets dergelijks zouden bieden en willen Wij een uitstekend middel geven, waarvan Wij voor het christenvolk de meeste voordelen verhopen. Wij bedoelen de geestelijke oefeningen, en het is Onze heiligste wens, dat niet enkel voor de seculiere en de reguliere geestelijkheid, maar ook voor de katholieke leken daartoe in steeds ruimere mate gelegenheid wordt gegeven en Wij willen Onze geliefde kinderen een herinnering aan dit heilig jaar nalaten. Wij doen dit met des te meer vreugde aan het einde van dit jaar van ons priesterjubileum.

Niets toch is Ons aangenamer dan Ons in het geheugen te roepen de hemelse genaden en onuitsprekelijke vertroostingen, die Wij bij het doen van Onze eigen retraite zo dikwijls hebben ondervonden. Ons te herinneren de steeds terugkerende geestelijke oefeningen, waarmee Wij als met even zovele mijlpalen. Onze geestelijke loopbaan hebben afgebakend. Ons te herinneren het licht en de prikkel, die Wij daarbij ontvingen om Gods wil en welbehagen te kennen en te volbrengen. En tenslotte Ons ook te herinneren de zorg, die Wij gedurende geheel Onze priesterlijke bediening gehad hebben, om door middel van de geestelijke oefeningen aan Onze medemensen in hemelse zaken leiding te geven, en dat met zulk een vrucht voor de zielen en zulk een heerlijk gevolg, dat we met volle recht de geestelijke oefeningen beschouwen mogen als een zeer bijzonder hulpmiddel tot de eeuwige zaligheid.

Document

Naam: MENS NOSTRA
Over de bevordering van de geestelijke oefeningen
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1929
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam