• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot het gebied van uw theologen behoren ook de 21 faculteiten van het kerkelijk recht, van de kerkgeschiedenis en de missiologie.
a. De juridische studies van de paus
Om met het kerkelijk recht te beginnen, wij bewren in ons hart een dankbare herinnering aan de tijd, toen wij als priesterstudent en kort na onze wijding ons op deze studie bijzonder hebben toegelegd en toen wij, gevraagd om mee te werken aan de redactie van het kerkelijk wetboek, ons verschillende jaren met dit recht hebben beziggehouden. Bij deze gelegenheid willen wij niet nalaten te vermelden die wijd beroemde man, die zoveel jaren professor van uw universiteit was en tevens hoogste overste van de sociëteit van Jezus, Franciscus Xaverius Wernz. Wij hebben in die tijd dikwijls met hem over juridische kwesties gesproken en hij blijkt onder de voornaamste juristen van zijn tijd een plaats van betekenis te hebben ingenomen. Steunend op deze langdurige levenservaring menen wij, u twee punten te moeten aanbevelen: één betreft het verkrijgen van de juiste kennis van het kerkelijk recht, het ander heeft betrekking op de uitoefening van de priesterlijke bediening.
b. De vorming van de ware canonist
Wat moet een student in het kerkelijk recht doen om het grondig te leren? Voor alles is nodig, dat hij het systeem van het nu geldend recht zó bezit, dat hij goed op de hoogte is van alle normen volgens hun positieve en speculatieve zin. Want men kan allerminst een goed canonist genoemd worden, als men wel ervaren is in de uitleg van de canones, maar de beginselen van het recht en hun onderling verband niet door en door kent. Het dient tot uw lof gezegd, dat gij alle moeite doet om dit te bereiken en te bevorderen.
c. Toepassing op de moraaltheologie
Wij willen hier bijvoegen, dat dit ook geldt voor de studie van de moraaltheologie. De moraaltheologie is, gelijk gij weet, op uw universiteit reeds vanaf haar begin heel bijzonder beoefend onder leiding van Joannes kardinaal de Lugo, eertijds leraar aan het collegium Romanum, die de "speculatieve" leer wonderbaar wist te verenigen met de toepassingen van de „positieve" moraalwetenschap. Blijft dus, gelijk gij zo voortreffelijk doet, de goddelijke, natuurlijke en "positieve" zedelijke waarheden met gebruik van alle middelen, die zowel de rechtswetenschappen als de moderne studies bieden, nauwkeurig, trouw en op praktische wijze voorhouden en verklaren aan de mensen van onze tijd, die niet alleen op zedelijk gebied een crisis doormaken, maar ook de zedelijkheidsbeginselen zelf in twijfel trekken.
d. De geschiedenis en de praktijk van het recht
Vervolgens moet hij, die zich wil bekwamen in het kerkelijk recht, zich toeleggen op de geschiedenis van het recht, die zeer veel er toe bijdraagt om de rechtskwesties juist te beoordelen. Hij moet daarom de mening kennen van de ouden omtrent dezelfde juridische bepalingen, de oorsprong van het recht, zijn ontwikkeling en zijn wijzigingen nagaan om daardoor de verschillende rechtssystemen met elkaar te kunnen vergelijken. Ten slotte moet de theoretische studie worden aangevuld met de kennis van de praktijk en de uitoefening van het recht, waartoe uw "praktijkcolleges" zeer dienstig kunnen zijn, en wel bijzonder omdat er hier in de H. Stad gelegenheid bestaat, die men elders in de Kerk niet heeft, de cursussen te volgen, die bij de officies van de apostolische Stoel worden gehouden.
e. De studie van het kerkelijk recht moet gericht zijn op het apostolaat
De canonieke rechtsgeleerde moet, als hij zijn taak goed opvat, er van overtuigd zijn, dat ook het kerkelijk recht, gelijk alles trouwens in de Kerk, uitsluitend beoogt de zorg voor de zielen, opdat de mensen ook door de bescherming en de leiding van de wetten aan de waarheid en de genade van Christus deelachtig worden, en heilig, vroom en gelovig leven, opgroeien en sterven. Hetzij hij in de kerkelijke administratie werkzaam is, hetzij hij rechtszaken behandelt of advies geeft aan priesters en gelovigen, altijd moet hij bedenken, dat hij eens rekenschap moet geven over het heil van de zielen, die hij veel goed, maar ook grote schade kan doen. Daarom is het hoog nodig, dat de rechtsschool, die een voorbereiding moet zijn op het apostolaat, haar leerlingen, die daar de kennis van de heilige wetten opdoen, met evenveel ijver als ernst vormt voor een vruchtbare uitoefening van dit apostolaat.

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam