• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD LEGT ZICHZELF IN ONZE HANDEN
27e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters!

Het Evangelie van deze zondag wordt afgesloten met een bijzonder strenge vermaning van Jezus gericht aan de hogepriesters en de oudsten van het volk: “Daarom zeg Ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt” (Mt. 21, 43). Het zijn woorden die ons doen nadenken over de grote verantwoordelijkheid van degenen die, in elk tijdperk, geroepen zijn om in de wijngaard van de Heer te werken, vooral met een gezaghebbende functie, en die ons aanmoedigen om onze volledige trouw te hernieuwen aan Christus. Hij is "de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd", Vgl. Mt. 21, 42 , omdat ze hem als een vijand van de wet en als gevaarlijk voor de openbare orde hebben bestempeld, maar hijzelf, afgewezen en gekruisigd, is verrezen en de "hoeksteen" geworden waarop de fundamenten kunnen rusten met absolute zekerheid van elk menselijk bestaan en de hele wereld. Over deze waarheid spreekt de gelijkenis van de ontrouwe wijngaardeniers, aan wie een man zijn eigen wijngaard had toevertrouwd om die te cultiveren en de vruchten te oogsten. De eigenaar van de wijngaard vertegenwoordigt God zelf, terwijl de wijngaard zijn volk symboliseert, evenals het leven dat Hij ons geeft, zodat we met zijn genade en onze toewijding het goede kunnen doen. Heilige Augustinus merkt op dat "God ons cultiveert als een akker om ons beter te maken". H. Augustinus, Sermones. 87, 1, 2: PL 38, 531 God heeft een project voor zijn vrienden, maar helaas is de reactie van de mens vaak gericht op ontrouw, wat resulteert in afwijzing. De trots en het egoïsme verhinderen de erkenning en aanvaarding van zelfs Gods meest waardevolle geschenk: zijn eniggeboren Zoon. Want "Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe", schrijft de evangelist Mattheüs, "... [de wijnbouwers] grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem" (Mt. 21, 37.39). God legt zichzelf in onze handen, Hij aanvaardt een ondoorgrondelijk mysterie van zwakte te worden en toont zijn almacht in trouw aan een liefdesplan, dat uiteindelijk ook voorziet in de rechtvaardige straf voor de slechten. Vgl. Mt. 21, 41

Stevig verankerd in het geloof in de hoeksteen die Christus is, laten we in Hem blijven zoals de rank die uit zichzelf geen vrucht kan dragen als hij niet aan de wijnstok blijft. Alleen in Hem, door Hem en met Hem wordt de Kerk opgebouwd, het volk van het nieuwe Verbond. In dit verband schreef de dienaar Gods Paulus VI: "Als eerste vrucht van een verdiepte zelfkennis bij de Kerk verwachten wij de herontdekking van haar vitale verbondenheid met Christus. De zaak is zeer bekend, maar fundamenteel, onmisbaar en nooit voldoende begrepen, overwogen en genoemd." H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 35

Beste vrienden, de Heer is altijd dichtbij en actief in de geschiedenis van de mensheid, en Hij vergezelt ons ook met de unieke aanwezigheid van zijn Engelen, die de Kerk vandaag vereert als 'Bewaarders', dat wil zeggen, dienaren van de goddelijke zorg voor elke mens. Vanaf het begin tot het moment van de dood is het menselijk leven omgeven door hun onophoudelijke bescherming. En de Engelen kronen de verheven Koningin van de Victorie, de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans, die op de eerste zondag in oktober, juist op dit moment, vanuit het heiligdom van Pompeï en vanuit de hele wereld de vurige smeekbede verwelkomt opdat het kwade wordt verslagen en Gods goedheid in volheid wordt geopenbaard.

Ná het bidden van het Angelus

Beste broeders en zusters, vanmiddag zal in Ivrea Zr. Antonia María Verna, oprichter van het Instituut Zusters van Liefde van de Onbevlekte Ontvangenis van Ivrea, zalig worden verklaard. De ritus zal worden gevierd door kardinaal Tarcisio Bertone, mijn Staatssecretaris. Laten we God danken voor de lichtende figuur van de nieuwe Zalige, die leefde tussen de 18e en 19e eeuw, een model van een toegewijde vrouw en van opvoeder.

Ook dit jaar, begin oktober, de missie maand, promoot de Dienst Jeugdzaken van het bisdom Rome de missie getiteld “Jezus in het centrum”. Ik verzeker u van mijn gebed voor dit initiatief, dat met name gericht zal zijn tot de vele jongens en meisjes in het gebied van Ponte Milvio.

(Toen groette hij in verschillende talen. In het Frans zei hij:)

Ik groet de Franstalige pelgrims van harte, en in het bijzonder hen uit Ivoorkust die in Italië wonen. In deze dagen van het begin van het academisch jaar zou ik professoren willen uitnodigen om door middel van onderwijs de liefde voor kennis en waarheid over te brengen. Kennis is belangrijk, maar vooral de vorming van de persoon, zodat deze kan onderscheiden waar de waarheid te vinden is en aldus vrije beslissingen kan nemen. Voedt de jonge mensen ook op in authentieke morele en spirituele waarden om hen te helpen betekenis in hun leven te vinden. Moge in deze maand oktober de Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, allen begeleiden die zich bezighouden met vorming en onderwijs! Ik zegen u van harte. Goede zondag aan iedereen.

(In het Engels zei hij:)

Ik begroet alle Engelssprekende pelgrims en bezoekers die bij dit Angelus aanwezig zijn van harte. Met name groet ik hartelijk de deelnemers aan het II Internationale Congres van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau, en aan de studenten van Iona College, Australië. Het Evangelie van de liturgie van vandaag zet ons aan om te bidden voor iedereen die werkt in de wijngaard van de Heer, vooral waar zij te maken hebben met geweld en bedreiging vanwege hun geloof. Moge God hen en ons allen kracht geven in onze dienst aan Hem en onze naaste. Moge God u allen zegenen!

(In het Spaans zei hij:)

Ik groet de Spaanstalige pelgrims die aanwezig zijn bij dit Maria-gebed van harte, in het bijzonder de groep politieagenten Carabineros uit Chili. In de liturgie van deze dag wordt God door de profeet Jesaja voorgesteld als een boer die verliefd is op zijn wijngaard, waaraan hij zijn hart, gevoelens, gedachten, inspanningen en slapeloosheid schenkt om ze mooier en vruchtbaarder te maken. We worden op deze wijze uitgenodigd om goede vruchten voort te brengen, hetzij als wijngaardeniers of als wijngaarden, aangezien het onze plicht is om aan God de Vader terug te geven wat we zijn of wat we hebben en wat Hij ons heeft gegeven. Moge de voorspraak van de Heilige Maagd Maria voor ons deze gezegende genade verkrijgen. Gezegende zondag.

(In het Kroatisch zei hij:)

Ik groet en zegen alle Kroatische pelgrims van harte, vooral de gelovigen van de katholieke missie van Kelkheim. Beste vrienden, we zijn begonnen aan de maand gewijd aan de heilige Maagd Maria! Ik spoor u aan om dagelijks tot Haar te bidden in uw gezin, zodat Gods zegen bij u mag blijven. Geloofd zijn Jezus en Maria!

(In het Pools zei hij:)

Ik groet de Polen hartelijk. Met een bijzondere groet richt ik mij tot de organisatoren en deelnemers van het Internationale Congres van de Goddelijke Barmhartigheid, dat in deze dagen in Krakau-Lagiewniki wordt gehouden. Zeer beminde vrienden, versterk uw vertrouwen op de Heer door de gezamenlijke reflectie en gebed, zodat u vruchtbaar de wereld de vreugdevolle boodschap over kunt brengen dat "de Barmhartigheid de bron van hoop is". Moge God u zegenen.

(In het Italiaans zei hij:)

Ik groet de Italiaanssprekende pelgrims van harte, in het bijzonder de gelovigen uit Corte Madama in Castelleone en Sant'Arcangelo in Romagna, evenals de boogschutters van de Italiaanse Boogschutterfederatie. Ik moedig de inspanningen van instellingen en verenigingen van vrijwilligers aan om architectonische barrières te slechten. Ik wens u allen een zalige zondag!

Document

Naam: GOD LEGT ZICHZELF IN ONZE HANDEN
27e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 oktober 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 15 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam