• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In concrete situaties en mede met het oog op het concrete netwerk ven relaties waarin ieder leeft, dient er plaats te zijn voor een rechtmatige verscheidenheid aan keuzen van de te volgen wegen. Een zelfde christelijk geloof kan immers tot verschillende vormen van inzet voeren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43 De Kerk roept alle christenen op tot de dubbele taak van bezieling en vernieuwing van deze wereld; de structuren dienen te worden vervolmaakt en aan de werkelijke behoeften van deze tijd te worden aangepast. Van de christenen die op het eerste gezicht uiteenlopende keuzen hebben gemaakt, vraagt de kerk een poging wederzijds het standpunt en de beweegredenen van de ander te begrijpen. Een eerlijke bezinning op eigen handelwijze en op de juistheid ervan zal ieder ongetwijfeld tot een diepergaande naastenliefde brengen welke de verschillen erkent, maar er niettemin op vertrouwt, dat de doelstellingen uiteindelijk convergeren en dat eenheid mogelijk is.

Hetgeen de gelovigen verbindt, is immers sterker dan wat hen scheidt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43

Zeker, velen van hen die een plaats bekleden binnen de huidige structuren en levensomstandigheden zijn in hoge mate door hun denkgewoonten en functies, zo niet door het behoud van particuliere belangen, gedetermineerd. Anderen hebben zo'n diep gevoel voor de solidariteit van klassen en culturen, dat ze zonder voorbehoud alle opinies en keuzen van hun milieu aanvaarden. Vgl. 1 Tess. 5, 21 Ieder zal ervoor zorgen zichzelf te onderzoeken, teneinde tot die echte vrijheid in Christus te komen die de mensen ook in heel particuliere omstandigheden voor het universele openstelt.

Evenzo bezitten de christelijke organisaties op hun eigen, onderscheiden wijze een verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke actie. Zonder zich in de plaats van de maatschappelijke organisaties te stellen, dienen ze op hun . eigen manier, en met voorbijgaan aan hun eigen particularismen, weerklank te geven aan de concrete eisen van het christendom bij een billijke en noodzakelijke verandering van de samenleving. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 5

Vandaag meer dan ooit kan Gods Woord slechts worden verkondigd en verstaan, wanneer het vergezeld gaat van het getuigenis van de kracht van de Heilige Geest, die in de actie van de christenen in dienst van hun broeders op die punten werkzaam is waar hun bestaan en toekomst op het spel staat.

Nu wij u onze gedachten meedelen, eerbiedwaardige broeder, zijn wij er ons wel degelijk van bewust, dat wij beslist niet alle sociale problemen hebben besproken waarvoor de gelovige en de mens van goede wil zich vandaag ziet gesteld. Onze jongste verklaringen - alsmede uw eigen boodschap bij gelegenheid van de aanvang van het tweede ontwikkelingsdecennium - liggen nog vers in het geheugen; wij spraken daarin over de plicht van de gezamenlijke landen het ernstige probleem van de integrale en solidaire ontwikkeling van de mens tot oplossing te brengen. De onderhavige overwegingen bieden wij u aan om de Raad voor de leken en de Pauselijke commissie 'Iustitia et Pax' nieuw materiaal te verschaffen en tegelijk om beide aan te moedigen de hun toevertrouwde taak voort te zetten; die taak bestaat erin in de totaliteit van het volk Gods een volledige bewustwording te bewerken omtrent zijn actuele zending en het apostolaat op internationaal niveau te bevorderen ... H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Pauselijke Raad voor de leken, Catholicam Christi Ecclesiam (6 jan 1967)

In deze overweging verlenen wij u, eerbiedwaardige broeder, volgaarne onze apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, op 14 mei 1971, in het achtste jaar van ons pontificaat.

PAUS PAULUS VI

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam