• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op sociaal gebied heeft de Kerk steeds een dubbele functie willen vervullen: de mensen licht geven om hen te helpen te midden van de verschillende doctrines die een beroep op hen doen de waarheid te ontdekken en de juiste weg te kiezen; mee helpen de energie van het evangelie te verspreiden, in het verlangen de mensen een doeltreffende dienst te verlenen. Is de trouw aan dit verlangen niet de reden, dat de Kerk priesters met een apostolische opdracht onder de arbeiders heeft gezonden om hun situatie volledig te delen en er getuige te zijn van haar zorg en haar zoeken?

Daarom richten wij opnieuw tot alle christenen een dringende oproep tot actie - in dezelfde termen waarmee wij er in onze encycliek over de ontwikkeling van de volkeren op aandrongen, dat allen zich aan het werk zouden zetten: De leken moeten beseffen, dat aan hen de taak is de tijdelijke orde te vernieuwen. Bestaat de opdracht van de hiërarchie in het onderricht en de gezagvolle uitleg van de wetten en voorschriften van de moraal waarnaar men zich op dit gebied heeft te richten, het is de plicht van de leken om door hun vrij initiatief - en zonder passief op richtlijnen en orders van elders te wachten - niet alleen moraal en mentaliteit, maar ook burgerlijke wetgeving en instellingen van hun land van christelijke geest te doordringen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 81 Laat iedereen zich afvragen, wat hij tot nu toe heeft gedaan en wat hij zou moeten doen. Men kan er niet mee volstaan aan algemene beginselen te herinneren, zijn goede bedoelingen te betuigen, schreeuwend onrecht aan te klagen en profetische oordelen uit te spreken: dit alles wordt slechts werkelijk van belang, wanneer het voor ieder vergezeld gaat van een levendiger bewustwording van eigen verantwoordelijkheid en van een daadwerkelijke actie. Het is veel te gemakkelijk de schuld van het onrecht op anderen af te schuiven en niet te zien, in hoeverre men daar zelf in deelt, zodat op de eerste plaats een persoonlijke bekering nodig is. Deze fundamentele bescheidenheid zal ervoor zorgen, dat de actie noch verstart noch in sektarisme vervalt, en zij zal verhinderen, dat de bijna mateloze dimensies van de taak tot ontmoediging leiden. De christen put zijn hoop in de eerste plaats uit de wetenschap, dat de Heer Jezus met ons in de wereld samenwerkt en dat Hij in zijn lichaam dat de Kerk is - en dank zij haar in heel de mensheid - de verlossing voortzet die op het kruis is voltrokken en die op de morgen van de verrijzenis lichtend zegevierde. Vgl. Mt. 28, 20 Vgl. Fil. 2, 8-11 Tevens ligt zijn hoop in de zekerheid, dat andere mensen eveneens aan soortgelijke initiatieven voor de rechtvaardigheid en de vrede werken; want onder een vlies van onverschilligheid ligt er in het hart van elke mens een verlangen naar broederlijk leven en een dorst naar gerechtigheid en vrede die moet worden gelest.

In heel de verscheidenheid aan situaties, functies en organisaties dient ieder zo zijn verantwoordelijkheid te situeren en in geweten vast te stellen, aan welke vormen van actie hij geroepen is deel te nemen. De christen leeft te midden van allerlei stromingen, waarbij rechtmatige verlangens van zeer dubbelzinnige neigingen vergezeld gaan; hij moet dus een verstandige keus maken en vermijden zich tot een onvoorwaardelijke samenwerking te verbinden of tot een overeenkomst die met de beginselen van een authentiek humanisme in strijd is, ook al zou dat uit naam van een daadwerkelijk beleefde solidariteit gebeuren. Want als hij als christen werkelijk een eigen rol wil spelen die - zoals ook de niet-gelovigen van hem verwachten - met zijn geloof in overeenstemming is, zal hij bij zijn werk de beweegredenen van zijn optreden moeten laten zien en de concrete doelstellingen moeten overschrijden voor een meeromvattend perspectief dat het gevaar van enghartig particularisme en van totalitaire onderdrukking zal weten te vermijden.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam