• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De overgang naar de politiek brengt tevens een van de huidige verlangens van de mens tot uitdrukking: namelijk, dat naar een groter aandeel in de verantwoordelijkheid en de besluitvorming. Dit rechtmatig verlangen komt des te duidelijker naar voren, naarmate het cultureel niveau stijgt, de zin voor de vrijheid zich ontwikkelt en de mens scherper inziet, dat bij de onzekerheid van onze toekomst de keuzen die thans worden gedaan reeds bepalend zijn voor het leven van morgen. In zijn encycliek 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
' wees onze voorganger Joannes XXIII erop, hoezeer het nemen van verantwoordelijkheid een fundamentele eis van de menselijke natuur, een concrete vorm van beleving van zijn vrijheid en een middel tot persoonlijke ontwikkeling vormt, en hij liet zien, hoe deze deelneming aan de verantwoordelijkheid in het economisch leven en met name in het bedrijfsleven moet worden verwerkelijkt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 68.75 Op dit ogenblik heeft het terrein zich uitgebreid tot het sociale en politieke vlak, waar een redelijke deelneming aan verantwoordelijkheid en besluitvorming moet worden ingesteld en ontwikkeld. Zeker, de keuzen waarover moet worden beslist, worden steeds ingewikkelder, de in overweging te nemen aspecten worden talrijker en de mogelijkheid de gevolgen te voorzien, wordt onzekerder, ook al leggen nieuwe wetenschappen zich erop toe de mate van vrijheid op dat soort belangrijke ogenblikken te peilen. Hoewel zekere grenzen soms dus onvermijdelijk zijn, mogen deze hindernissen de verspreiding van de deelneming aan besluitvorming, keuze en toepassing ervan niet vertragen. Om een tegenwicht tegen de toenemende technocratie te vormen, dient men nieuwe vormen van democratie uit te vinden, niet alleen door aan elke mens de mogelijkheid te geven zich te informeren en zichzelf uit te drukken, maar door hem in een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te betrekken. Zo zullen groepen mensen langzamerhand tot gemeenschap van deling en leven komen. Zo zal de vrijheid, die veel te vaak als eis van autonomie tegenover de vrijheid van een ander naar voren komt, zich in haar diepste werkelijkheid ontplooien: een ieder zal zich energiek inzetten voor de opbouw van een actieve en solidaire leefgemeenschap. Maar voor de christen zal de mens de echte, door Jezus Christus' dood en verrijzenis vernieuwde vrijheid pas vinden, wanneer hij zichzelf verliest in de God die hem bevrijdt.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam