• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De pastorale begeleiding van hen die vandaag uitdrukkelijk vragen om euthanasie of geassisteerde zelfmoord vormt een bijzonder moment waarop een herbevestiging van de leer van de Kerk nodig is. Wat het sacrament van boetedoening en verzoening betreft, moet de biechtvader verzekerd zijn van de aanwezigheid van het ware berouw dat nodig is voor de geldigheid van de absolutie die bestaat uit “verdriet van de geest en een afschuw over de begane zonde, met het doel in de toekomst niet meer te zondigen. In deze situatie staan we voor een persoon die, wat zijn of haar subjectieve instelling ook moge zijn, heeft besloten tot een ernstig immorele daad en die bereidwillig in deze beslissing volhardt. Een dergelijke toestand houdt een duidelijke afwezigheid in van de juiste instelling voor het ontvangen van de Sacramenten van Boete, met absolutie, en ziekenzalving, met Viaticum. Zo’n boeteling kan deze sacramenten alleen ontvangen wanneer de bedienaar constateert dat de boeteling concrete stappen wil nemen die erop wijzen dat hij of zij zijn of haar beslissing in dit opzicht heeft gewijzigd. Zo moet een persoon die in een vereniging is geregistreerd om euthanasie of hulp bij zelfdoding te ontvangen, de intentie tonen om een dergelijke registratie ongedaan te maken voordat hij of zij de sacramenten ontvangt. Er zij aan herinnerd dat de noodzaak om de absolutie uit te stellen geen oordeel over de toerekenbaarheid van de schuld inhoudt, aangezien de persoonlijke verantwoordelijkheid kan worden verminderd of zelfs niet aanwezig is. De priester kan de sacramenten aan een bewusteloos persoon sub condicione toedienen als hij op basis van een of ander signaal dat de patiënt van tevoren heeft gegeven, zijn of haar berouw kan vermoeden.

De positie van de Kerk houdt hier geen niet-aanvaarding van de zieke in. Het moet gepaard gaan met de bereidheid om te luisteren en te helpen, samen met een diepere uitleg van de aard van het sacrament, om de mogelijkheid te bieden het sacrament tot op het laatste moment te verlangen en te kiezen. De Kerk zoekt diepgaand naar adequate tekenen van bekering, zodat de gelovigen redelijkerwijs kunnen vragen om het ontvangen van de sacramenten. Het uitstellen van de absolutie is een medicinale daad van de Kerk, niet bedoeld om te veroordelen, maar om de zondaar tot bekering te brengen.

Het is noodzakelijk om dicht bij een persoon te blijven die misschien niet in de objectieve conditie is om de sacramenten te ontvangen, want deze nabijheid is een uitnodiging tot bekering, vooral wanneer euthanasie, gevraagd of aanvaard, niet onmiddellijk of op korte termijn zal plaatsvinden. Hier blijft het mogelijk om de persoon te vergezellen wiens hoop nieuw leven wordt ingeblazen en wiens foutieve beslissing kan worden gewijzigd, waardoor de weg naar de sacramenten wordt geopend.

Desalniettemin moeten degenen die deze personen geestelijk bijstaan, elk gebaar vermijden, zoals blijven tot de euthanasie wordt uitgevoerd, wat zou kunnen worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van deze actie. Een dergelijke aanwezigheid zou medeplichtigheid aan deze handeling kunnen impliceren. Dit principe is op een bijzondere manier van toepassing, (maar niet alleen tot hen beperkt) op aalmoezeniers in de gezondheidszorg waar euthanasie wordt beoefend, want zij mogen geen schandaal geven door zich zo te gedragen dat zij medeplichtig zijn aan het beëindigen van het menselijk leven.

Van de kant van degenen die deze zieken geestelijk begeleiden, is echter geen enkel uitwendig gebaar toegestaan dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als instemming met de daad van euthanasie, zoals het aanwezig blijven op het moment van de uitvoering ervan. Deze aanwezigheid kan alleen worden geïnterpreteerd als deelname. Dit principe betreft op een bijzondere manier, maar niet alleen, de ziekenhuiskapelaans van de instellingen waar euthanasie kan worden uitgevoerd. Deze predikanten mogen geen enkele impuls geven door op enigerlei wijze deel te nemen aan de eliminatie van een mensenleven.

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam