• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Wat betreft de zorg voor neonatale zuigelingen en kinderen die lijden aan terminale chronische-degeneratieve ziekten, of die zich in de terminale levensfase zelf bevinden, is het noodzakelijk om opnieuw het volgende te bevestigen, in het bewustzijn dat eersteklas programma’s nodig zijn die het welzijn van de kinderen en hun families garanderen.

Kinderen die lijden aan misvormingen of andere pathologieën zijn vanaf de conceptie kleine patiënten die vandaag de dag altijd met respect voor het leven door de geneeskunde kunnen worden geholpen en begeleid. Hun leven is heilig, uniek, niet te herhalen en onschendbaar, precies zoals dat van elke volwassene.

Kinderen die lijden aan zogenaamde prenatale pathologieën die “onverenigbaar zijn met het leven” – die zeker binnen korte tijd zullen eindigen in de dood – en in de afwezigheid van foetale of neonatale therapieën die in staat zijn om hun gezondheid te verbeteren, mogen niet zonder hulp worden gelaten, maar moeten net als elke andere patiënt worden begeleid tot ze de natuurlijke dood bereiken. Prenatale comfortzorg bevordert een pad van geïntegreerde hulp waarbij de steun van medisch personeel en pastoraal werkers naast de constante aanwezigheid van de familie wordt ingezet. Het kind is een speciale patiënt en vereist de zorg van een professional met deskundige medische kennis en affectieve vaardigheden. De empathische begeleiding van een kind, dat in de terminale fase van het leven tot de meest kwetsbare behoort, heeft als doel het leven te geven aan de jaren van een kind en niet jaren aan het leven van het kind.

Met name perinatale hospices bieden essentiële ondersteuning aan gezinnen die de geboorte van een kind met een kwetsbare aandoening accepteren. In dergelijke contexten vormen, naast de noodzakelijke geestelijke begeleiding, deskundige medische zorg en de steun van andere gezinnen die dezelfde ervaring met pijn en verlies hebben gehad en kunnen getuigen, een essentiële hulpbron. Het is de pastorale plicht van christelijk geïnspireerde werkerks gezondheidszorg om te streven naar een zo breed mogelijke verspreiding van deze begeleiding.

Dit alles blijkt vooral noodzakelijk voor kinderen die volgens de huidige wetenschappelijke kennis direct na de geboorte of binnen een korte tijd na de geboorte zullen sterven. De zorg voor deze kinderen helpt de ouders om het verdriet te verwerken en te begrijpen, niet alleen als een verlies, maar ook als een fase van een liefdesreis die ze samen met hun kind hebben ondernomen.

Helaas moedigt de huidige heersende cultuur deze aanpak niet aan: op sociaal niveau leiden het soms obsessieve gebruik van prenatale diagnostiek en de vestiging van een cultuur die vijandig staat tegenover handicaps vaak tot de beslissing om een abortus te laten uitvoeren, waarbij het punt wordt bereikt dat deze wordt gepresenteerd als een "preventieve maatregel". Dit bestaat uit het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk leven en is als zodanig nooit toegestaan. Het gebruik van prenatale diagnostiek voor selectieve doeleinden is daarom in strijd met de waardigheid van de persoon en is ten zeerste onaanvaardbaar, aangezien het een uiting is van een eugenetische mentaliteit. In andere gevallen leidt dezelfde cultuur na de geboorte tot het staken of het niet verzorgen van het pasgeboren kind, vanwege de aanwezigheid of zelfs de mogelijkheid dat zich in de toekomst een handicap ontwikkelt. Ook deze utilitaire benadering kan niet worden onderschreven. Een dergelijke procedure is niet alleen onmenselijk, maar ook nadrukkelijk moreel ontoelaatbaar.

Het basisprincipe van de pediatrische zorg is dat het kind in de laatste levensfase het recht heeft om gerespecteerd en verzorgd te worden, waarbij zowel therapeutische overijverigheid en onredelijke volharding als elke bewuste anticipatie op zijn of haar dood worden vermeden. Vanuit christelijk perspectief vraagt de pastorale zorg voor een terminaal ziek kind om deelname aan het goddelijk leven door middel van het Doopsel en het Vormsel.

In het laatste stadium van het verloop van een ongeneeslijke ziekte, zelfs als medicatie of andere therapieën om de ziekte van het kind tegen te gaan worden stopgezet, als ze niet langer geschikt zijn voor zijn verslechterende klinische toestand en door artsen als nutteloos of overmatig belastend voor het kind worden beschouwd omdat ze verder lijden veroorzaken, mag de integrale zorg van de persoon van de jonge patiënt echter niet worden verwaarloosd in een van de verschillende fysiologische, psychologische, affectief-relationele en spirituele dimensies ervan. Verzorging betekent niet alleen het toepassen en genezen met behulp van een therapie. Dus zelfs de onderbreking van een therapie die het terminaal zieke kind niet langer ten goede komt, impliceert niet de stopzetting van effectieve behandelingsmaatregelen ter ondersteuning van de fysiologische functies die essentieel zijn voor het leven van de kleine patiënt, zolang zijn lichaam er maar van kan profiteren (ondersteuning van de watervoorziening, voeding, thermoregulatie en andere, voor zover ze nodig zijn om de fysieke homeostase te ondersteunen en de orgaan- en systeempijn te verminderen). Het afzien van alle therapeutische overijverigheid bij de toepassing van behandelingsmaatregelen die als ondoeltreffend worden beschouwd, mag niet neerkomen op het niet verlenen van zorg, maar moet de weg van de begeleiding tot aan de dood openhouden. In dit geval moet er rekening mee worden gehouden dat zelfs routinematige ingrepen zoals ademhalingshulpverlening pijnloos en evenredig zijn, waarbij de juiste soort hulp op de patiënt wordt afgestemd, om te voorkomen dat de juiste zorg voor het leven wordt tegengegaan door het ten onrechte opleggen van vermijdbare pijn.

In deze context zijn de beoordeling en behandeling van de fysieke pijn van de zuigeling en het kind essentieel om de zuigeling en het kind te respecteren en te begeleiden tijdens de meest stressvolle stadia van de ziekte. Gepersonaliseerde en zachte behandelingsmethoden, die vandaag al in de pediatrische klinische zorg worden toegepast en ondersteund worden door de aanwezigheid van de ouders, maken een geïntegreerde en meer doeltreffende zorg mogelijk dan welke andere vorm van hulp dan ook.

Het behoud van de affectieve band tussen ouder en kind is een integraal onderdeel van het zorgproces. De relatie van zorg en begeleiding van het kind door de ouders moet worden bevorderd met alle noodzakelijke instrumenten. Het vormt het basisonderdeel van de zorg, zelfs in het geval van ongeneeslijke ziekten en situaties met een terminale ontwikkeling. Naast het affectieve contact mag het spirituele moment niet vergeten worden. Het gebed van de naasten van het zieke kind heeft een bovennatuurlijke waarde die de affectieve relatie overstijgt en verdiept.

Het juridisch-ethische begrip "voordeel van de minderjarige", dat vandaag de dag wordt toegepast om een kosten-batenanalyse van de toe te passen behandelingen uit te voeren, mag in geen geval de basis vormen voor de beslissing om zijn leven in te korten om lijden te voorkomen, door handelingen of het nalaten daarvan die door hun aard of de bedoeling van de actor als euthanasie kunnen worden opgevat. Zoals reeds is uitgelegd, mag de stopzetting van onevenredige therapieën niet leiden tot het opschorten van de basiszorg, inclusief de pijnbestrijding, die nodig is om het kind te begeleiden tot een waardige natuurlijke dood, noch tot het afzien van de geestelijke hulp die zal worden gegeven aan hen die binnenkort God zullen ontmoeten.

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam