• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WAAR GOD DE VADER NIET IS, KAN NIETS GOED ZIJN.
16e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Apostolisch Paleis van Castelgandolfo

Beminde broeders en zusters:

De evangelische gelijkenissen zijn korte verhalen die Jezus gebruikt om de mysteries van het koninkrijk der hemelen aan te kondigen. Door beelden en situaties uit het dagelijks leven te gebruiken, wil de Heer "ons de ware grondslag van alle dingen aangeven… Hij toont ons… een handelende God, die binnentreedt in ons leven en ons bij de hand wil nemen. Paus Benedictus XVI, Boek, Deel I, Jezus van Nazareth - Het leven van Jezus - tussen Zijn doop in de Jordaan en de Gedaanteverandering (13 apr 2007). blz. 189 Met dit soort discours nodigt de goddelijke Meester uit om vooral het primaat van God de Vader te erkennen: waar hij niet is, kan niets goed zijn. Het is voor alles een doorslaggevende prioriteit. Koninkrijk der hemelen betekent precies heerschappij van God, en dit betekent dat zijn wil moet worden aangenomen als het leidende criterium van ons bestaan.

Het thema in het Evangelie van deze zondag is juist het koninkrijk der hemelen. De «hemel» moet niet alleen worden opgevat in de zin van de hoogte die boven ons is, omdat die oneindige ruimte ook de vorm heeft van de innerlijkheid van de mens. Jezus vergelijkt het koninkrijk der hemelen met een tarweveld om ons te laten begrijpen dat er iets klein en verborgen in ons is gezaaid, maar dat evenwel een vitale kracht bezit die niet kan worden onderdrukt. Ondanks alle obstakels zal het zaad zich ontwikkelen en zal de vrucht rijpen. Deze vrucht zal alleen goed zijn als de levensbodem wordt gecultiveerd overeenkomstig de goddelijke wil. Daarom waarschuwt Jezus ons in de gelijkenis van de tarwe en het onkruid (Mt. 13, 24-30) dat, na het zaaien van de eigenaar, "terwijl iedereen sliep", kwam "zijn vijand" tussenbeide, die het onkruid zaaide. Dit betekent dat we bereid moeten zijn om de genade die sinds de dag van het Doopsel is ontvangen te bewaken, en het geloof in de Heer te koesteren, die voorkomt dat het kwaad wortel schiet. Heilige Augustinus merkt op in deze gelijkenis dat «velen eerst onkruid zijn en dan tarwe worden». En hij voegt toe: "Als deze, als ze slecht zijn, niet met geduld werden geduld, zouden ze niet tot de prijzenswaardige verandering komen." H. Augustinus, Quaest. septend. in Ev. sec. Matth.. 12, 4: PL 35, 1371

Beste vrienden, het Boek Wijsheid, waarvan de eerste lezing van vandaag is genomen, onderstreept deze dimensie van het goddelijk Wezen. Er staat: "Buiten U is er toch ook geen God die zorg draagt voor allen… want uw kracht is de bron van de gerechtigheid en uw heerschappij over allen maakt dat Gij allen spaart" (Wijsh. 12, 13.16). En Psalm 86 bevestigt het: "Goedertieren zijt Gij, Heer, vergevend, vol ontferming voor elk die U aanroept" (Ps. 86, 5). Laten we daarom, als we kinderen zijn van zo’n grote en goede Vader, proberen te zijn zoals Hij! Dit was het doel dat Jezus met zijn verkondiging voor ogen had. Hij zei zelfs tegen degenen die naar hem luisterden: "Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is" (Mt. 5, 48).

Laten we ons vol vertrouwen wenden tot Maria, die we gisteren met de titel van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel hebben aangeroepen, opdat ze ons helpt Jezus trouw te volgen en aldus als ware kinderen van God te leven.

Appèl ná het bidden van het Angelus

Beste vrienden, eerst een oproep

Ik volg met grote bezorgdheid het nieuws uit de regio van de Hoorn van Afrika, en met name uit Somalië dat is getroffen door een zeer ernstige droogte en later in sommige gebieden ook door zware regenval, die een humanitaire ramp veroorzaakt. Talloze mensen vluchten voor die enorme hongersnood op zoek naar voedsel en hulp.

Ik hoop dat de internationale mobilisatie toeneemt om onmiddellijk hulp te sturen naar deze broeders en zusters van ons, die al zoveel hebben geleden, waaronder veel kinderen. Mogen deze lijdende volkeren onze solidariteit en de concrete steun van alle mensen van goede wil niet ontberen.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

{in het Spaans}

Ik begroet met genegenheid de Spaanstalige pelgrims die aanwezig zijn in dit Maria-gebed, evenals degenen die zich er via radio en televisie bij aansluiten. De liturgie van vandaag biedt ons God, vriendelijk en rijk aan barmhartigheid, die de wereld regeert met wijsheid en wiens geduld geen maat heeft, die de zondaar de tijd schenkt die nodig is voor de bekering. In deze dagen, die voor velen dagen van rust zijn, nodig ik iedereen uit om het hart te openen voor het goddelijk Woord, om te leren hoe Degene die alles kan zich gedraagt en om de grootsheid van zijn liefde en barmhartigheid in ons leven te weerspiegelen. Moge de Heilige Maagd Maria ons daarbij helpen. Gezegende zondag.

{...}

Document

Naam: WAAR GOD DE VADER NIET IS, KAN NIETS GOED ZIJN.
16e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Apostolisch Paleis van Castelgandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 juli 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit het Spaans: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam