• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar als zij oprecht boete doend in de liefde zijn overleden, voordat zij door waardige vruchten van boetedoening genoegdoening hebben gegeven voor hun begane en nagelaten zaken: dan worden de zielen van hen na de dood gereinigd door reinigings- of louteringsstraffen, zoals broeder Johannes Parastron O.F.M. ons heeft uitgelegd: en om straffen van die soort te verlichten zijn van voordeel voor hen de voorbeden van levende gelovigen, namelijk Misoffers, gebeden en aalmoezen en andere werken van vroomheid, die door de gelovigen voor andere gelovigen gewoonlijk worden verricht volgens de richtlijnen van de Kerk.

Echter de zielen van hen, die na het ontvangen van het heilig Doopsel helemaal geen enkele zondesmet hebben opgelopen, en ook zij, die na het op zich laden van een zondesmet, of terwijl ze nog in hun lichaam verblijven, of nadat ze dat hebben afgelegd, zoals hierboven is gezegd, gereinigd zijn, worden spoedig in de hemel opgenomen.

Maar de geesten van hen, die in een doodzonde of met alleen de oerzonde zijn gestorven, dalen spoedig af in de hel, echter om met ongelijke straffen bestraft te worden.

Dezelfde hoogheilige Roomse Kerk gelooft en verkondigt standvastig, dat niettemin op de dag des oordeels alle mensen voor het gerecht van Christus met hun lichamen zullen verschijnen, om rekenschap af te leggen over hun eigen daden. Vgl. Rom. 14, 10-11. vgl. Rom. 14, 10 v. .

Ook houdt dezelfde heilige Roomse Kerk vast en onderwijst dat er zeven kerkelijke Sacramenten zijn, namelijk één het Doopsel, waarover hierboven is gesproken; een ander is het Sacrament van het Vormsel, dat de bisschoppen door handoplegging toedienen, door de wedergeborenen te zalven; een ander is de Boetedoening, een ander de Eucharistie, een ander het Sacrament van de Wijding, een ander is het Huwelijk, een ander de laatste Zalving, die volgens de leer van de zalige Jacobus aan de zieken wordt toegediend.

Het Sacrament van de Eucharistie voltrekt dezelfde Roomse Kerk uit ongedesemd brood, terwijl zij vasthoudt en onderwijst, dat in het Sacrament zelf het brood werkelijk veranderd wordt in het Lichaam en de wijn in het Bloed van onze Heer Jezus Christus.

Over het Huwelijk houdt zij echter vast, dat het noch één man is toegestaan tegelijk meerdere vrouwen te hebben, noch één vrouw is toegestaan meerdere mannen te hebben. Maar nadat een legitiem huwelijk is ontbonden door de dood van een van de echtelieden, zegt zij dat vervolgens na elkaar een tweede en derde huwelijk is toegestaan, als er niet een of ander canoniek beletsel om enige reden in de weg staat.

Ook behoudt de heilige Roomse kerk zelf het hoogste en volledige primaatschap en leiderschap over de universele katholieke Kerk; zij erkent waarlijk en nederig dat zij die van de Heer zelf in de zalige Petrus, leider of hoofd der Apostelen, van wie de Romeinse Bisschop de opvolger is, met de volheid van de macht heeft ontvangen. En zoals zij boven de anderen gehouden wordt de waarheid van het geloof te verdedigen: zo moeten ook, als er enige vragen over het geloof zijn opgekomen, die worden beantwoord door haar oordeel. Op haar kan eenieder, die bezwaard is door zaken die betrekking hebben op het kerkelijk domein, een beroep doen: en in alle gevallen die een kerkelijk onderzoek behoeven kan men haar oordeel inwinnen: en alle kerken zijn onderworpen aan dezelfde, hun leiders geven haar gehoorzaamheid en eerbied. Maar de volheid van macht bestaat zo in haar, dat zij de overige kerken toelaat tot een deel van de zorg; vele daarvan en vooral de patriarchale kerken heeft dezelfde Roomse Kerk met verscheidene privileges bijzonder geëerd, terwijl toch haar bevoorrechte positie altijd ongeschonden bewaard is gebleven zowel in de algemene concilies, als ook in enkele andere <zaken>.

Document

Naam: SESSIO IV - PROFESSIO FIDEI MICHAELIS PALAEOLOGI
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 6 juli 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam