• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij geloven in de heilige Drie-Eenheid, Vader en Zoon en Heilige Geest, één almachtige God en dat de gehele godheid in de Drie-Eenheid, gelijk in wezen en substantie, gelijk in eeuwigheid en almacht, van één wil, macht en majesteit <is> , schepper van alle schepselen, van wie alles, in wie alles, door wie alles <is>, dat in hemel en aarde is, zichtbaar, onzichtbaar, lichamelijk en geestelijk. Wij geloven dat iedere persoon afzonderlijk in de Drie-Eenheid de ene ware, volledige en volmaakte God <is>.

Wij geloven dat de Zoon van God zelf, Woord van God, van eeuwigheid geboren uit de Vader, gelijk in wezen, gelijk in almacht en gelijk in alles aan de Vader in goddelijkheid, in de tijd geboren uit de Heilige Geest en de altijd durende Maagd Maria, met een verstandelijke geest; die twee geboortes heeft, een eeuwige geboorte uit de Vader, een andere tijdgebonden geboorte uit de moeder: waarlijk God en waarlijk mens, een eigen persoon en volmaakt in beide naturen, niet een adoptiefzoon en geen fantasiebeeld, maar de ene en unieke zoon van God, in en uit twee naturen, namelijk goddelijk en menselijk, in de uniekheid van één persoon, die niet in staat is tot lijden en sterven in zijn goddelijkheid, maar in zijn menselijkheid voor ons en ons heil geleden heeft met het ware lijden van het vlees, gestorven en begraven is, en afgedaald is naar de onderwereld en op de derde dag verrezen uit de doden met de werkelijke verrijzenis van het vlees, en op de veertigste dag na zijn verrijzenis met het vlees, waarin hij verrezen is, en met zijn geest opgestegen is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader, vandaar zal hij komen oordelen over de levenden en de doden, en zal hij aan iedereen geven volgens zijn werken, al naar gelang ze goed of slecht zijn geweest.

Wij geloven ook in de Heilige Geest, volledig en volmaakt en ware God die voortkomt uit de Vader en de Zoon, gelijkaardig en gelijk in wezen en almacht en eeuwigheid in alles aan de Vader en de Zoon. Wij geloven dat deze heilige Drie-Eenheid niet drie Goden, maar één almachtige God, eeuwig en onzichtbaar en onveranderlijk <is>.

Wij geloven dat er één ware heilige katholieke en apostolische Kerk is, waarin één heilig Doopsel wordt gegeven en een ware vergeving van alle zonden. Wij geloven ook in de ware wederopstanding van dit vlees, dat wij nu dragen, en in het eeuwige leven. Wij geloven ook dat van het Nieuwe en het Oude Testament, van de Wet, en van de Profeten en van de Apostelen de almachtige God en Heer de enige inspirator is.

Document

Naam: SESSIO IV - PROFESSIO FIDEI MICHAELIS PALAEOLOGI
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 6 juli 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam