• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DON LUIGI GIUSSANI
Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het ontstaan van Comunione e Liberazione

Aan Monseigneur LUIGI GIUSSANI 

Stichter van de beweging "Comunione e Liberazione" 

In oktober aanstaande zal het vijftig jaar geleden zijn dat u, na uw leerstoel aan de theologische Faculteit van het seminarie van Venegono te hebben opgegeven, godsdienstleraar bent geworden aan het gymnasium Berchet in Milaan, en daar een begin hebt gemaakt met een associatieve en kerkelijke weg die de beweging en later de Fraterniteit van "Comunione e Liberazione" is geworden. Van harte sluit ik mij aan bij de dankzegging die ter gelegenheid van deze herdenking tot God, de Gever van al het goede, uit uw priesterlijk hart en dat van de velen die zich bij de beweging hebben aangesloten, opstijgt. In deze halve eeuw heeft de goddelijke Voorzienigheid een werk gerealiseerd dat, door zijn snelle verspreiding in Italië en in de hele wereld, overvloedige vruchten heeft voortgebracht tot welzijn van Kerk en samenleving. 

Het is vandaag aanwezig in meer dan zeventig landen en biedt een geloofservaring aan die in staat is in de meest diverse culturen wortel te schieten; een ervaring die het leven van de persoon grondig verandert, omdat het tot een persoonlijke ontmoeting met Christus aanspoort. "Comunione e Liberazione" is een beweging die, samen met een grote verscheidenheid van andere verenigingen en nieuwe gemeenschappen, terecht kan beschouwd worden als een van de zaden van de veelbelovende "lente" die de heilige Geest de laatste vijftig jaar heeft verwekt. 

Deze halve eeuw werd getekend door een pijnlijke confrontatie met de dominante ideologieën, door een crisis van de utopische projecten en, meer recent, door een wijd verbreide tendens tot relativisme, scepticisme en nihilisme, die de verlangens en de verwachtingen van de nieuwe generaties dreigt uit te doven.

Ik stel er prijs op u en alle leden van de beweging toe te wensen dat dit belangrijke jubileum ieder van u moge aansporen om terug te keren naar de oorspronkelijke ervaring waaruit de beweging haar elan heeft geput, en de geestdrift van het begin te hernieuwen. De trouw aan het oorspronkelijke charisma is inderdaad belangrijk om de verwachtingen en de uitdagingen van de tijd efficiënt te kunnen beantwoorden. Ik herhaal vandaag wat ik u enkele jaren geleden heb gezegd: "Vernieuw voortdurend de ontdekking van het charisma dat u heeft gefascineerd en het zal u met steeds grotere kracht aanzetten de enige meester, die de Heer Jezus Christus is, te dienen!" (Insegnamenti, VIII/2 H. Albertus Magnus
Sermones de sanctis ()
, p. 160). 

Moge ieder van u bij de nederige en trouwe navolging van Jezus, waartoe alle gedoopten geroepen zijn, zich laten inspireren door het voorbeeld van de Maagd Maria. Moge zij het model zijn van uw christelijke levenswijze vandaag! "Uw beweging - zei ik nog bij gelegenheid van de 20ste verjaardag van de erkenning van de Fraterniteit van "Comunione e Liberazione" door de Pauselijke Lekenraad - heeft niet een weg, maar de weg willen wijzen om tot de oplossing van dit existentiële drama te komen. De weg is Jezus Christus, u hebt het zo vaak gezegd" (Nr. 2, in: L'Osservatore Romano, 13 februari 2002, p. 8). 

Hierin iigt juist de originele pedagogische intuïtie van uw beweging, dat het de christelijke gebeurtenis, gezien als bron van nieuwe waarden, die in staat zijn heel het bestaan te oriënteren, opnieuw voorstelt op een wijze die aantrekkelijk is en in harmonie met de hedendaagse cuJtuur. Het is noodzakelijk en dringend de mensen te helpen Jezus Christus te ontmoeten, opdat Hij de uiteindelijke grond van het leven en van het handelen van de hedendaagse mens zou worden. Deze geloofservaring genereert een nieuwe blik op de werkelijkheid, een verantwoordelijkheid en een creativiteit ten aanzien van alle aspecten van het bestaan: van de arbeid tot de familiale relaties, van het maatschappelijk engagement tot de inzet in het culturele en politieke domein. 

Ik bid de Heer dat de viering van het vijftigjarig bestaan van uw beweging aan elk van haar leden de mogelijkheid schenkt van een heilzame rustpauze om gesterkt weer verder te gaan en met een hernieuwd enthousiasme de nieuwe apostolische taken van het derde millennium aan te vatten. Moge dit jubeljaar een providentiële gelegenheid zijn om de kennis van Jezus en de liefde voor zijn persoon en zijn heilsboodschap te verdiepen. 

Vaar naar het diepe! "Duc in altum!" (Lc. 5, 4). Dit evangeliewoord, dat ik vaak heb geciteerd, zeg ik nu tot u. Het is een uitnodiging om dankbaar het verleden te gedenken, het heden hartstochtelijk te beleven en u met vertrouwen voor de toekomst te openen, want "Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en altijd" (Heb. 13, 8). H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 1 Moge uw beweging, door dit bewustzijn bezield, aan allen de schoonheid en de vreugde van de ontmoeting met de Verlosser van de mens blijven verkondigen; moge zij de goddelijke barmhartigheid krachtig aanzeggen en de soms ontmoedigde mensheid duidelijk maken dat zij geen angst hoeft te hebben, omdat Jezus Christus onze toekomst is. 

Bied de eigen bijdrage van uw charisma aan binnen de diocesane en parochiale gemeenschappen, door de evangelische boodschap te verspreiden en ervan te getuigen, vanuit een diepe toewijding aan de Opvolger van Petrus en de legitieme herders van de Kerk en nauw verbonden met de andere bewegingen en verenigingen. 

Moge de heilige Maagd, meesteres en model van christelijk leven en "levende bron" van hoop, uw weg blijven begeleiden en beschermen. Moge zij de steun zijn waar men voortdurend naar opziet. 

Met deze gevoelens en wensen, terwijl ik u de verzekering geef van mijn geestelijke deelname aan de jubelvieringen, schenk ik van harte aan u en aan alle Leden van de beweging een bijzondere apostolische zegen. 

Joannes Paulus Il 

Vaticaan, 22 februari 2004 

Document

Naam: AAN DON LUIGI GIUSSANI
Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het ontstaan van Comunione e Liberazione
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 2004
Copyrights: © 2015, Gemeenschap en Bevrijding
Vert.: nl.clonline.org; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 8 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam