• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik zou nogmaals willen opmerken dat

"de financiële crisis van 2007-2008 het moment bij uitstek was om een nieuwe economie te ontwikkelen met meer aandacht voor de ethische principes, voor een nieuwe reglementering van de speculatieve financiële activiteiten en van de virtuele rijkdom. Maar de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen, werden niet herdacht." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 189

Erger nog, het lijkt erop dat de feitelijke strategieën die in de nasleep van de crisis wereldwijd zijn ontwikkeld, gezorgd hebben voor nog meer individualisme, minder integratie en nog meer vrijheid voor de echt machtigen, die altijd achterpoortjes weten te vinden om ongedeerd te ontsnappen.

Ik wil met enige nadruk erop wijzen dat

"iedereen geven wat hem toekomt – om de klassieke definitie van gerechtigheid te citeren – betekent dat geen enkel individu, geen enkele groep zichzelf als almachtig mag beschouwen en het recht heeft om de waardigheid en de rechten van andere individuen of maatschappelijke groepen met voeten te treden. De effectieve verdeling van de macht – politiek, economisch, militair, technologisch – tussen verschillende personen en het creëren van een juridisch systeem voor de regeling van claims en belangen, zijn een concrete manier om de macht te beperken. Het wereldpanorama biedt ons vandaag echter veel valse rechten en – tegelijkertijd – brede sectoren die kwetsbaar zijn, slachtoffers van slecht uitgeoefende macht." Paus Franciscus, Toespraak, New York (USA), Toespraak tot de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (25 sept 2015)

De 21ste eeuw

"is het schouwtoneel van de verzwakte macht van de nationale staten, vooral omdat de economisch-financiële transnationale macht de politiek dreigt te overheersen. In die context is het noodzakelijk om sterkere en efficiënter georganiseerde internationale instellingen uit te bouwen, met verantwoordelijken die op een rechtvaardige manier aangesteld zijn via akkoorden tussen de nationale regeringen, en die de macht hebben om sancties op te leggen." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 175

Als we het hebben over de mogelijkheid van een door de wet geregelde wereldautoriteit Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 57, hoeven we niet noodzakelijkerwijs aan een persoonlijke autoriteit te denken. Toch zou zo’n autoriteit op zijn minst moeten voorzien in effectievere wereldorganisaties met de macht om het algemeen welzijn van de wereld te waarborgen, de honger en de ellende uit te roeien en de fundamentele mensenrechten effectief te verdedigen.

In die zin herinner ik eraan dat

"een hervorming, zowel van de Verenigde Naties als van de internationale economie en het geldwezen noodzakelijk is, opdat het concept van een familie van volkeren werkelijk concreet vorm gegeven kan worden." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 67 

Dit veronderstelt natuurlijk nauwkeurige juridische grenzen om te voorkomen dat deze autoriteit slechts door enkele landen gecoöpteerd wordt, en om te voorkomen dat men vanwege ideologische verschillen een bepaalde cultuur opdringt of de fundamentele vrijheden van de armste landen inperkt. Want

"de internationale gemeenschap is een juridische gemeenschap gebaseerd op de soevereiniteit van elke lidstaat, zonder banden van ondergeschiktheid die haar onafhankelijkheid loochenen of inperken." Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 434

Maar

"het werk van de Verenigde Naties kan, volgens de beginselen die in de preambule en de eerste artikelen van het Oprichtingshandvest zijn vastgelegd, worden gezien als de ontwikkeling en bevordering van de rechtsstaat, met dien verstande dat gerechtigheid een onmisbare voorwaarde is voor het bereiken van het ideaal van universele broederlijkheid […] De onbetwistbare rechtstaat en het onvermoeibare beroep doen op onderhandelingen, goede diensten en arbitrage, zoals voorgesteld in het Handvest van de Verenigde Naties, moeten als een echte fundamentele rechtsnorm gewaarborgd worden." Paus Franciscus, Toespraak, New York (USA), Toespraak tot de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (25 sept 2015)

Men moet ervoor zorgen dat deze organisatie haar wettelijke status niet ontnomen wordt, want haar problemen en tekortkomingen kunnen alleen gezamenlijk aangepakt en opgelost worden.

Moed en generositeit zijn nodig om in vrijheid gemeenschappelijke doelen vast te leggen en de wereldwijde naleving van bepaalde fundamentele normen te waarborgen. Opdat dit werkelijk van nut zou zijn, is het essentieel dat

"de noodzaak om zich te houden aan gesloten verdragen (‘pacta sunt servanda’)" Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 437

gehandhaafd wordt,

"om de verleiding te weerstaan om zich te beroepen op de wet van de sterkste in plaats van op de kracht van de wet." H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Een blijvende opdracht: opvoeden tot vrede - Wereldvredesdag 2004 (8 dec 2003), 5 

Dit vereist een versterking van

"normatieve instrumenten voor de vreedzame oplossing van geschillen [die] zo geherformuleerd worden dat hun draagwijdte en verplichtende karakter wordt uitgebreid en versterkt." Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 439

Onder deze normatieve instrumenten moeten multilaterale overeenkomsten tussen staten de voorkeur krijgen, omdat zij beter dan bilaterale overeenkomsten de bevordering van een werkelijk universeel gemeenschappelijk goed en de bescherming van de zwakste staten garanderen.

Godzijdank helpen veel verenigingen en organisaties van het maatschappelijke middenveld om de zwakke punten van de internationale gemeenschap te compenseren, haar gebrek aan coördinatie in complexe situaties, haar veronachtzaming van fundamentele mensenrechten en de erg kritieke situaties van bepaalde groepen. Hier zien we een concrete toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, dat de deelname en het optreden van gemeenschappen en organisaties op lagere niveaus rechtvaardigt als middel om het optreden van de staat bij te sturen. Ze leveren vaak lovenswaardige inspanningen ten dienste van het algemeen welzijn en hun leden tonen soms ware heldenmoed en onthullen iets van de grootsheid waartoe onze menselijke familie nog in staat is.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam