• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sociale vriendschap en universele broederschap vragen om de fundamentele erkenning van de waarde van iedere persoon, altijd en overal. Als elk individu zo’n grote waarde heeft, moet klaar en duidelijk gesteld worden dat

"het loutere feit geboren te zijn op een plaats met minder hulpmiddelen of minder ontwikkeling niet rechtvaardigt dat mensen een minderwaardig leven moeten leiden." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 190

Maar dit grondbeginsel van het maatschappelijke leven wordt op allerlei manieren genegeerd door diegenen die vinden dat het niet past in hun wereldbeeld en het niet helpt om hun doelen te bereiken.

Ieder mens heeft het recht om waardig te leven en zich integraal te ontwikkelen; dit fundamentele recht kan door geen enkel land ontkend worden. Mensen bezitten dit recht ook als zij niet productief zijn of geboren zijn en opgroeien met beperkingen. Dit doet geen afbreuk aan hun immense waardigheid als persoon, een waardigheid die niet gebaseerd is op omstandigheden, maar op de intrinsieke waarde van hun wezen. Als dit basisprincipe niet gehandhaafd wordt, is er geen toekomst voor broederlijkheid noch voor het voortbestaan van de mensheid.

Sommige samenlevingen aanvaarden dit principe maar gedeeltelijk. Ze zijn het erover eens dat iedereen mogelijkheden moet krijgen, maar daarna is het ‘ieder voor zich’. Vanuit dit vertekende perspectief zou het zinloos zijn

"zich in te zetten opdat zij die achterblijven, de zwakken of de minst bedeelden, hun weg zouden kunnen maken in het leven." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 209 

Investeren in kwetsbare mensen zou hun winst en efficiëntie kunnen verminderen. Neen! Wat we in feite nodig hebben is een overheid en civiele instellingen die aanwezig en actief zijn, die verder kijkt dan de vrije en efficiënte werking van bepaalde economische, politieke en ideologische systemen, en die zich in de eerste plaats bekommert om het individu en het algemeen welzijn.

Sommigen worden geboren in welstellende gezinnen, krijgen een goede opleiding, groeien goed op of bezitten van nature een groot talent. Zij hebben zeker geen behoefte aan een proactieve staat; ze hoeven alleen maar hun vrijheid op te eisen. Anders is de realiteit voor de mensen met een beperking, die uit erg arme gezinnen komen, een laag opleidingsniveau hebben en nauwelijks een beroep kunnen doen op adequate gezondheidszorg. Als marktvrijheid en marktefficiëntie de leidinggevende principes van de samenleving zijn, dan is er voor hen geen plaats en blijft broederlijkheid alweer een vaag romantisch idee.

Het is een feit dat

"als de reële omstandigheden velen beletten aan het economische proces deel te nemen en als de toegang tot werk vermindert, dat dan de economische vrijheid allen met woorden beleden, een contradictorisch discours is [...]." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 129

Woorden als vrijheid, democratie of broederlijkheid verliezen dan hun betekenis. Want de realiteit is dat

"zolang ons economische en sociale systeem ook maar één slachtoffer maakt, één persoon aan de kant zet, het feest van de universele broederlijkheid niet kan doorgaan." Paus Franciscus, Brief, To Young Economists and Entrepreneurs Worldwide, The Economy of Francesco (1 mei 2019)

Een menselijke en broederlijke samenleving is in staat om op een efficiënte en stabiele wijze ervoor te zorgen dat alle mensen in elke fase van hun leven begeleid worden; niet alleen om in hun basisbehoeften te voorzien, maar ook om het beste van zichzelf te geven, ook al is hun prestatie niet optimaal, hun tempo traag of hun efficiëntie beperkt.

De menselijke persoon met zijn onvervreemdbare rechten staat van nature open voor relaties. De oproep om zichzelf te overstijgen in de ontmoeting met anderen ligt diep in zijn wezen verankerd. Daarom moet

"ervoor gezorgd worden dat we niet in dubbelzinnigheden vervallen als gevolg van een misverstand over het begrip mensenrechten en over het paradoxale misbruik ervan. Tegenwoordig is er een tendens om almaar omvangrijker individuele – ik ben zelfs geneigd te zeggen individualistische – rechten op te eisen. Hieraan ligt een opvatting ten grondslag dat de mens losstaat van elke maatschappelijke en antropologische context, bijna als een ‘monade’ (monás), die zich almaar minder om anderen bekommert. [...] Als het recht van elke mens niet harmonieus op het grotere goed gericht is, wordt het uiteindelijk als onbegrensd beschouwd en wordt het bijgevolg een bron van conflicten en geweld." Paus Franciscus, Toespraak, Tot het Europees Parlement - Straatsburg, Waardigheid van de mens en het belang van samenwerking in Europa (25 nov 2014), 7

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 20 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam