• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn vele redenen om Thomas More tot Patroon van de regeringsleiders en mensen in overheidsdienst te maken. Eén van deze redenen is de noodzaak die door de wereld van politici en overheidsdiensten werd gevoeld voor geloofwaardige modellen die de ware weg wijzen in een tijd in de geschiedenis waar moeilijke uitdagingen en cruciale verantwoordelijkheden toenemen. Tegenwoordig worden de maatschappelijke structuren door de sterke innovatieve economische krachten hervormd; aan de andere kant onderstrepen wetenschappelijke resultaten op het gebied van de biotechnologie de behoefte om het menselijk leven te beschermen in alle stadia, terwijl de beloftes van een nieuwe maatschappij dringend vragen om duidelijke politieke beslissingen ten gunste van het gezin, de jongeren, de ouderen en de mensen aan de rand van de maatschappij.

In deze context is het zinvol te kijken naar het voorbeeld van de heilige Thomas More, die zichzelf onderscheidde door zijn voortdurende getrouwheid om de autoriteiten in overeenstemming met zijn ideeën te laten erkennen dat niet macht maar dienstbaarheid het hoogste ideaal van rechtvaardigheid is. Zijn leven leert ons dat regeren bovenal een oefening van deugd is. Onwankelbaar in zijn rigoureuze morele houding stelde de Engelse staatsman zijn eigen openbare activiteiten in dienst van de mens, speciaal als deze mens zwak was of arm; hij ging met een groot gevoel voor eerlijkheid om met maatschappelijke geschillen; hij was vurig toegewijd aan en het beschermen van het gezin; hij ondersteunde in alle opzichten de opvoeding van de jeugd. Zijn diepgaande gereserveerdheid tegenover eer en rijkdom, zijn oprechte en vreugdevolle nederigheid, zijn uitgebalanceerde kennis van de menselijke natuur en de vruchteloosheid van het succes, zijn rechtvaardigheidsgevoel geworteld in het geloof: dit alles gaf hem die vertrouwelijke innerlijke sterkte die hem kracht gaf in tegenspoed en in het aangezicht van de dood. Zijn heiligheid toont zich in dit martelaarschap, maar het is voorafgegaan door een heel leven van werken in toewijding aan God en de naaste.

In mijn post-synodale apostolische aansporing H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
verwees ik naar soortgelijke voorbeelden van perfecte harmonie tussen geloof en daden: "de eenheid van leven van de gelovige leek is het allerbelangrijkst: inderdaad moeten zij heilig zijn in hun dagelijkse werk en sociaal leven. Daarom moet de gelovige leek, om aan zijn roeping te beantwoorden, zijn dagelijkse werkzaamheden zien als een middel om zich met God te verenigen, Zijn wil te vervullen, andere mensen te dienen en hen te leiden naar de gemeenschap met God in Christus."

Deze harmonie tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke is misschien het element die meer dan wat dan ook de persoonlijkheid van deze grote Engelse staatsman definieert: hij leefde zijn openbaar leven met een eenvoudige nederigheid, gekenmerkt door een goed humeur, zelfs op het moment van zijn executie.

Hierheen werd hij geleid door zijn passie voor de waarheid. Wat zijn geweten verlichtte was het gevoel dat de mens niet afgescheiden kan worden van God, evenals de politiek niet van het moraal. Zoals ik reeds eerder heb gezegd, "de mens is geschapen door God en daarom hebben de mensenrechten hun oorsprong in God, zijn gebaseerd op het plan van de schepping en vormen deel van het plan van verlossing. Men kan zelfs zeggen dat de rechten van de mens ook de rechten van God zijn". H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemende studenten aan het "UNIV '98'" Congres, Menselijke vooruitgang en de rechten van de persoon (7 apr 1998), 3

En het is juist in het verdedigen van de rechten van het geweten waarin Thomas More uitblonk. Men kan zeggen dat hij op opmerkelijke wijze de waarde van het morele geweten demonstreerde, dat "de getuigenis van God zelf" is, wiens stem en oordeel doordringt in de diepte van de ziel van de mens H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 58, zelfs als hij in zijn acties tegen ketterij, de beperkingen van de cultuur van zijn tijd overwoog.

In de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
noteert het Tweede Vaticaans Concilie hoe er in de hedendaagse wereld "een groeiend bewustzijn is van de onvergelijkelijke waardigheid van de mens die superieur aan alles is en wiens rechten en plichten universeel en onschendbaar zijn" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 26. Het leven van de heilige Thomas More toont duidelijk de fundamentele waarheid van politieke ethiek. De verdediging van de Kerkelijke vrijheid van onverantwoordelijke interventie door de Staat is tegelijkertijd een verdediging van de individuele vrijheid versus politieke macht. Hier vinden we het basisprincipe van iedere burgerlijke opdracht verenigbaar met de menselijke natuur.

Ik ben daarom vol vertrouwen dat de proclamatie van de buitengewone persoon van de heilige Thomas More als Patroon van de regeringsleiders en politici zal bijdragen tot het goede in de maatschappij. Het is daarom een gebaar die volledig in overeenstemming is met de geest van het Grote Jubeljaar die ons het derde Millennium inleidt.

Daarom, na zorgvuldige overweging en bereidwillig instemmend met de petities hierover, stel ik vast en verklaar ik de heilige Thomas More tot hemelse patroon van regeringsleiders en politici en besluit ik dat aan hem alle liturgische vereringen en privileges worden toegekend die, volgens de wet, behoren bij de patronen van de mens.

Gezegend en verheerlijkt zij Jezus Christus, de Verlosser der mensen, gisteren, vandaag en voor altijd!

Gegeven bij de St. Pieter, op 31 oktober 2000, het 23ste jaar van mijn Pontificaat.

 

Johannes Paulus II

Document

Naam: H. THOMAS MORE, PATROON VAN REGERINGSLEIDERS EN POLITICI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 oktober 2000
Copyrights: © 2000, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam