• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De sociale leer van de Kerk is het onontbeerlijke referentiepunt dat de natuur, de richting, de vormgeving en de ontwikkeling van het sociale pastoraat bepaalt. Deze pastorale activiteit is de uitdrukking van het dienstwerk van de sociale evangelisatie die gericht is op het verlichten, stimuleren en ondersteunen van de integrale bevordering van de menselijke persoon door de praktijk van de christelijke bevrijding in haar aardse en transcendente dimensie. De Kerk bestaat en is werkzaam in de geschiedenis. Zij interageert met de maatschappij en de cultuur van haar tijd om zo haar zending van verkondiging van de nieuwheid van de christelijke boodschap aan alle volken, in de concrete omstandigheden van hun moeilijkheden, strijd en uitdagingen, te vervullen. Zij handelt op zo een manier dat het geloof de volken verlicht waardoor zij de waarheid kunnen begrijpen dat “het zich openstellen voor de liefde van Christus de ware bevrijding is” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 11. Het sociale pastoraat is de levende en concrete uitdrukking van een Kerk die zich ten volle bewust is van haar zending om de sociale, economische, culturele en politieke realiteiten van deze wereld te evangeliseren.

De sociale boodschap van het Evangelie moet de Kerk oriënteren in haar tweevoudige pastorale opdracht: die van het helpen van de mens om de waarheid te ontdekken en om de weg te kiezen die zij zullen volgen, en die van het aanmoedigen van christenen om in een geest van dienstbaarheid te getuigen van het Evangelie in de sfeer van de sociale activiteit. “Vandaag is het meer dan ooit onmogelijk om het Woord van God te verkondigen en te laten weerklinken wanneer dit niet samengaat met het getuigenis van de kracht van de heilige Geest, die werkzaam is in het handelen van christenen ten dienste van hun broeders en zusters, tot op de plaatsen waar hun bestaan en toekomst in het geding is” H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971), 4. De noodzaak van een nieuwe evangelisatie helpt de Kerk inzien dat “nu meer dan ooit (...) haar sociale boodschap eerder geloofwaardig zal zijn door het getuigenis van de werken dan door de samenhang en de interne logica ervan” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 51.
De sociale leer van de Kerk verschaft de fundamentele criteria voor de pastorale actie in de sfeer van de sociale activiteit: de verkondiging van het Evangelie; het plaatsen van de boodschap van het Evangelie in de context van de sociale realiteiten; het plannen van acties die gericht zijn op de vernieuwing van deze realiteiten door hen te conformeren aan de eisen van de christelijke moraal. Een nieuwe evangelisatie van de sociale sfeer vereist op de eerste plaats de verkondiging van de blijde boodschap: God redt elke persoon en de ganse persoon in Jezus Chistus. Het is deze verkondiging die de mens aan zichzelf openbaart en die het principe moet worden voor de interpretatie van de sociale realiteiten. In het verkondigen van het Evangelie is de sociale dimensie essentieel en onvermijdelijk, hoewel zij niet de enige dimensie is. Het is een dimensie die de onbeperkte mogelijkheden van het christelijke heil duidelijk moet maken, zelfs indien een perfecte en definitieve overeenstemming tussen het Evangelie en de sociale realiteiten in de geschiedenis niet kan worden gerealiseerd. Geen enkele verwezenlijking, zelfs niet de meest spectaculaire, kan ontsnappen aan de grenzen van de menselijke vrijheid en de eschatologische spanning van elke geschapen realiteit Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 48
.

Bovenal moet de pastorale activiteit van de Kerk in de sociale sfeer getuigen van de waarheid omtrent de menselijke persoon. De christelijke antropologie laat een onderscheiding van de sociale problemen toe die nooit een adequate oplossing zullen krijgen indien de transcendentie van de menselijke persoon, die volledig werd geopenbaard in het geloof, niet wordt beschermd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 76 De sociale actie van christenen moet worden geïnspireerd door het fundamentele principe van de centraliteit van de menselijke persoon. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 220 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 54 De noodzaak om de integrale identiteit van de menselijke persoon te bevorderen, zet christenen ertoe aan om die eminente waarden, die elke goed geordende en vruchtbare maatschappij regeren, voorop te stellen: waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 35-36 De pastorale activiteit in de sociale sfeer moet trachten te verzekeren dat de vernieuwing van het openbare leven gekoppeld wordt aan een effectief respect voor deze waarden. Op die manier richt de Kerk zich, dankzij haar veelvormig evangelische getuigenis, zich op de bevordering van het bewustzijn van het welzijn van elke persoon en van allen als een onbegrensde bron van ontwikkeling van elk aspect van het maatschappelijke leven.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam