• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het bewustzijn dat "de wereld die we zien voorbijgaat" (1 Kor. 7, 31), is geen vrijstelling van elke betrokkenheid op de wereld en nog minder op arbeid Vgl. 2 Tess. 3, 7-15 , die integraal deel uitmaakt van de menselijke conditie, alhoewel arbeid niet het enige doel van het leven is. Omdat hij behoort tot een solidaire en broederlijke gemeenschap, mag geen enkele christen denken dat hij het recht heeft om niet te werken en dat hij kan leven op kosten van anderen Vgl. 2 Tess. 3, 6-12 . Iedereen wordt veeleer door de apostel Paulus aangemaand om er een eer in te stellen met eigen handen de kost te verdienen, opdat men "van niemand afhankelijk" zou zijn (1 Tess. 4, 12), en om soldariteit te betonen - ook op het materiële vlak - door de vruchten van de arbeid te delen met "de behoeftigen" (Ef. 4, 28). De heilige Jacobus verdedigt de geschonden rechten van de arbeiders: "Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen" (Jak. 5, 4). Gelovigen moeten hun arbeid uitvoeren in de stijl van Christus en moeten dit aangrijpen als een gelegenheid voor een christelijk getuigenis om "een waardige indruk op buitenstaanders" (1 Tess. 4, 12) te maken.

De kerkvaders hebben nooit de arbeid als een "opus servile" beschouwd - hoewel de cultuur van hun tijd dit wel deed - maar steeds als een "opus humanum", en zij streefden ernaar om al de verschillende uitdrukkingen van arbeid in ere te houden. Dankzij de arbeid bestuurt de mens de wereld samen met God; samen met God is hij er heer over en brengt hij goede dingen voor hem zelf en voor de anderen voort. Ledigheid schaadt het wezen van de mens terwijl activiteit goed is voor zijn lichaam en ziel Vgl. H. Johannes Chrysostomos, In Acta Apostolorum Homiliae. 35, 3: PG 60, 258. Christenen zijn geroepen om niet alleen te werken om zichzelf van brood te voorzien, maar ook vanuit de zorg voor de armere naaste: God heeft bevolen om hem voedsel, kleding, onderdak, verzorging en gezelschap te geven Vgl. H. Basilius van Caesarea, Kleine Regels, Regulae fusius tractatae - Regulae Brevius Tractatae. 42: PG 31, 1023-1027 Vgl. H. Athanasius van Alexandrië, Het leven van de heilige Antonius, Vita Antonii. hfdst. 3: PG 26, 846 Vgl. Mt. 25, 35-36 . De heilige Ambrosius beweert dat elke arbeider de hand van Christus is die verder blijft scheppen en goed doen Vgl. H. Ambrosius van Milaan, De obitu Valentiniani consolatio. 62: PL 16, 1438.

Door zijn arbeid en ijver maakt de mens, die deelt in de goddelijke kunst en wijsheid, de schepping, waarin de kosmos reeds door de Vader was geordend, mooier Vgl. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 5, 32, 2: PL 7, 1210-1211. Hij roept sociale en maatschappelijke energieën in het leven die het algemeen welzijn vermeerderen Vgl. H. Theodoretus van Cyrus, De Providentia. orationes 5-7: PG 83, 625-686, bovenal ten voordele van de meest behoeftigen. Menselijke arbeid, die naastenliefde als ultiem doel heeft, wordt een gelegenheid voor contemplatie, transformeert zich in devoot gebed, in waakzame ascese en in verlangende hoop op de dag die geen einde zal kennen. "In deze superieure visie sluit arbeid, die tegelijk straf en beloning is voor menselijke activiteit, een andere relatie in die essentieel godsdienstig van aard is en die treffend wordt uitgedrukt in de Benedictijnse formule: ora et labora! Het godsdienstige feit kent aan de menselijke arbeid een bezielende en verlossende spiritualiteit toe. Dergelijk verband tussen arbeid en godsdienst weerspiegelt de mysterieuze maar reële alliantie die optreedt tussen het menselijk handelen en het providentiële handelen van God" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Ter gelegenheid van zijn pastoraal bezoek aan Pomezia (14 sept 1979), 3. L'Osservatore Romano, Engelse editie, 1 oktober 1979, p. 4..

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 10 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam