• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door Christus´ instelling leven de gedoopten de inherente menselijke werkelijkheid van het huwelijk in de bovennatuurlijke vorm van een Sacrament, een teken en instrument van genade. Het onderwerp van de huwelijksovereenkomst, als de betekenisvolle uitdrukking van de gemeenschap van liefde tussen God en de mensen en als de symbolische sleutel om de verschillende stadia te begrijpen van het grote verbond tussen God en zijn volk, wordt gevonden in de geschiedenis van de verlossing. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 12. "Daarom wordt het centrale thema van de Openbaring, God heeft zijn volk lief, ook tot uitdrukking gebracht door middel van de concrete levenswoorden waarmee man en vrouw elkaar hun huwelijksliefde betuigen. Hun liefdesband wordt het beeld en het symbool van het verbond dat God en zijn volk verenigt. (Vgl. Hos. 2, 21; Jer. 3, 6-13; Jes. 54) De zonde, daarentegen, die het huwelijksverbond kan verwonden, wordt beeld van de ontrouw van het volk aan zijn God: de afgodendienst is prostitutie (Vgl. Ez. 16, 25), zoals de ontrouw overspel is, de ongehoorzaamheid aan de wet is prijsgave van de huwelijksliefde van de Heer. Maar de ontrouw van Israël vernietigt de trouw van de Heer niet en daarom wordt de altijd trouwe liefde van God voorbeeld van de trouwe liefdesverhouding die tussen echtgenoten moet bestaan. (Vgl. Hos. 3)" In het middelpunt van de openbaring van het goddelijke plan van liefde staat de gave die God aan de mensheid schenkt in zijn zoon Jezus Christus. "Hij is de Bruidegom, die bemint en zichzelf geeft als de Redder van de mensheid, door die (mensheid) als zijn lichaam aan zich te verenigen. Hij onthult de oorspronkelijke waarheid van het huwelijk, de waarheid van het 'begin' Vgl. Gen. 2, 24 Vgl. Mt. 19, 5 en Hij stelt de mens, door hem te bevrijden van de hardheid van zijn hart, in staat deze waarheid in zijn geheel te verwezenlijken". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13 De echtelijke liefde van Christus voor zijn kerk, getoond in de volheid van het offer aan het kruis, is de oorsprong van de sacramentaliteit van het huwelijk. De genade van dit sacrament brengt de liefde van de echtelieden in overeenstemming met de liefde van Christus voor zijn kerk. Het huwelijk als sacrament is een verbond in liefde tussen een man en een vrouw. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48
Het Sacrament van het Huwelijk neemt de menselijke realiteit van de huwelijksliefde op in al zijn implicaties en "geeft christelijke echtparen en ouders een kracht en inzet om hun roeping als leken te vervullen en daarom 'het rijk Gods te zoeken door zich in te zetten voor tijdelijke zaken en deze te verrichten volgens het plan van God'". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 47. Het aangehaalde citaat is de Dogmatische Constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie, nr. 31 Op hechte wijze verenigd met de Kerk middels het Sacrament, dat het gezin tot ´huiskerk´ of ´kleine kerk´ maakt, is het christelijke gezin geroepen "een teken van eenheid voor de wereld te zijn en zo zijn profetische rol te spelen door getuige te zijn van het rijk Gods en de vrede van Christus, waarnaar de hele wereld op weg is". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 48 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1656-1657.2204

Naastenliefde in het huwelijk, die voortkomt uit de naastenliefde van Christus zelf, die door het Sacrament wordt gegeven, maakt van de echtelieden getuigen van een nieuw sociaal bewustzijn, dat geïnspireerd wordt door het Evangelie en het paasmysterie. De natuurlijke dimensie van hun liefde wordt voortdurend gezuiverd, versterkt en verheven door de sacramentele genade. Op deze manier worden de christelijke echtelieden, behalve dat ze elkaar wederzijds hulp verlenen op hun pad naar de heiligheid, een teken en een instrument van Christus´ liefde in de wereld. Met hun leven zelf zijn ze geroepen getuigen te zijn van en uit te roepen de godsdienstige betekenis van het huwelijk, die door de moderne samenleving steeds moeilijker wordt onderkend, vooral wanneer die samenleving de natuurlijke basis van het instituut huwelijk in een relativistisch perspectief plaatst.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam