• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE VOLMAAKTHEID IS DE WIL VAN GOD TE VOLBRENGEN
7e Zondag door het jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters

Op deze zevende zondag in de tijd door het jaar spreken de Bijbellezingen ons van Gods wil om mensen deelgenoot te maken van Zijn leven: “Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig” – valt te lezen in het boek Leviticus (Lev. 19, 1). Met deze woorden en de voorschriften die daarop volgen, nodigde de Heer het volk uit dat Hij uitgekozen had trouw te zijn aan het verbond met Hem, Hem vergezellend op zijn wegen, en liet Hij de sociale wetgeving steunen op het gebod “Bemin uw naaste als uzelf” (Lev. 19, 18). Als we bovendien luisteren naar Jezus, in wie God een sterfelijk lichaam aannam om elke mens nabij te zijn en Zijn oneindige liefde voor ons te onthullen, vinden we dezelfde roep, datzelfde gewaagde doel. De Heer zegt dan ook: “Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is” (Mt. 5, 48). Maar wie zou volmaakt kunnen worden? Onze volmaaktheid is met nederigheid te leven als kinderen van God door concreet zijn wil te vervullen. Heilige Cyprianus schreef dat “aan het vaderschap van God moet een gedrag van Gods kinderen beantwoorden opdat God verheerlijkt wordt en geprezen door het goede gedrag van de mens.” H. Cyprianus van Carthago, De zelo et livore. 15: CCL 3a, 83

Hoe kunnen we Jezus navolgen? Jezus zelf zegt: “Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel” (Mt. 5, 44-45). Wie de Heer in zijn eigen leven aanneemt en met heel zijn hart Hem bemint, is in staat een nieuw begin te maken. Hij is in staat Gods wil te vervullen: een nieuwe bestaanswijze tot stand te brengen die wordt geïnspireerd door de liefde en is bestemd voor de eeuwigheid. De apostel Paulus voegt toe: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?” (1 Kor. 3, 16). Als we ons werkelijk bewust zijn van deze realiteit en ons leven er diepgaand door wordt vormgegeven, wordt ons getuigenis duidelijk, welsprekend en effectief. Een middeleeuwse auteur schreef: “Als heel het bestaan van een mens om zo te zeggen wordt vermengd met de liefde van God, dan straalt de schittering van zijn ziel ook uit in het uiterlijke aspect” H. Johannes Climacus, De ladder naar het Paradijs, Klimax tou Paradeisou. XXX: PG 88, 1157 B, in de totaliteit van zijn leven. “Iets groots is Minne – lezen we in het boek over De Navolging van Christus –, dat alléén ál het zware licht maakt en al het ongelijke gelijkmoedig draagt. Minne wil in den hoge zijn en door geen dingen van beneden tegenhouden worden. Want Minne is uit God geboren en zij kan slechts in God rusten.” Thomas à Kempis, Over de Navolging van Christus, De Imitatio Christi. III, V, 3

Beste vrienden, overmorgen 22 februari, zullen we het feest vieren van Petrus' Stoel. Aan hem, de eerste van de Apostelen, vertrouwde Christus de taak toe om Meester en Herder te zijn als geestelijke gids van Gods volk, zodat dit zich op de hemel kan richten. Ik dring er daarom bij alle Herders op aan om “die 'nieuwe levensstijl' aan te nemen die door de Heer Jezus werd ingeluid en die de Apostelen zich eigen hebben gemaakt.” Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de priesters bij het begin van het "Jaar van de priester" bij gelegenheid van de 150e "dies natalis" van Johannes Maria Vianney (16 juni 2009), 11 

Laten we de Maagd Maria, Moeder van God en van de Kerk, aanroepen om ons te leren van elkaar te houden en ons aan te nemen als broeders, kinderen van dezelfde hemelse Vader.

Document

Naam: DE VOLMAAKTHEID IS DE WIL VAN GOD TE VOLBRENGEN
7e Zondag door het jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam