• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de kennis van de zonde was het nodig nader in te gaan op haar natuur, zoals die blijkt uit de openbaring van de heilseconomie: de zonde is een mysterie van ongerechtigheid. Maar in die economie van het heil is de zonde niet het belangrijkste, laat staan dat zij de overwinning zou behalen. Zij heeft immers haar tegenspeler in een ander beginsel dat in die economie werkzaam is en dat wij, naar een treffende en mooie uitdrukking van de heilige Paulus, het mysterie of sacrament van de Godsliefde kunnen noemen. De zonde van de mens zou de overwinning behalen en tenslotte vernietigende kracht krijgen, het heilsplan van God zou onvolledig zijn of zelfs verijdeld worden, als dit mysterie van de Godsliefde geen plaats gekregen had in de dynamiek van de geschiedenis teneinde de zonde van de mens te overwinnen. We vinden deze uitdrukking in één van de pastorale brieven van de heilige Paulus, in de eerste brief aan Timoteüs. Zij staat er zo maar ineens, alsof de geest er door een goddelijke ingeving opgekomen is. Eerst besteedt de apostel immers lange gedeelten van de brief aan zijn meest geliefde leerling aan de uitleg van de liturgische en daarmee verbonden hiërarchische inrichting van de gemeenschap. Vervolgens behandelt hij de taak van degene die aan het hoofd van de gemeenschap staat, vooral van de diakens, en tenslotte besteedt hij aandacht aan de manier waarop Timoteüs zich moet gedragen "in de Kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid". En dan, bijna abrupt maar met een diepe bedoeling, brengt hij tenslotte datgene ter sprake wat aan alles wat hij tot dan toe geschreven heeft pas betekenis geeft: "Ja, groot is het mysterie van de Godsliefde”. (1 Tim. 3, 15, e.v.)

Zonder de letterlijke betekenis van deze woorden ook maar in het minst geweld aan te doen, kunnen we deze heldere theologische intuïtie van de apostel uitwerken tot een meer volledige kijk op de rol die de door hem verkondigde waarheid in de heilseconomie heeft. "Ja", zo herhalen we met hem, "groot is het mysterie van de Godsliefde", omdat het de zonde overwint. Maar wat houdt volgens de heilige Paulus deze ,pietas' of Godsliefde in?

Document

Naam: RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 december 1984
Copyrights: © 1985, Stg. Verkondiging, Roermond; nr. 13
Vert.: Chr. v. Buijtenen S.J.
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam