• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inculturatie moet zich ook ontwikkelen en tot uiting komen in een belichaamde manier van uitvoering van de kerkelijke organisatie en het dienstwerk. Als we de spiritualiteit incultureren, als we de heiligheid incultureren, als we het Evangelie zelf incultureren, hoe kunnen we dan vermijden dat we denken aan een inculturatie van de manier waarop kerkelijke bedieningen worden gestructureerd en geleefd? De pastorale zorg van de Kerk heeft een precaire aanwezigheid in het Amazonegebied, mede door de immense territoriale uitbreiding met vele moeilijk toegankelijke plaatsen, de grote culturele diversiteit, de ernstige sociale problemen en de keuze van sommige volkeren om zich te isoleren. Dit kan ons niet onverschillig laten en vraagt om een specifiek en moedig antwoord van de Kerk.

Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het ambt zo wordt geconfigureerd dat het in dienst staat van een grotere frequentie van de Eucharistieviering, zelfs in de meest afgelegen en verborgen gemeenschappen. In Aparecida werd de klaagzang van zoveel gemeenschappen in het Amazonegebied

"voor lange tijd verstoken van de zondagse eucharistieviering"

uitgenodigd om te worden gehoord. Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 100-101 Maar tegelijkertijd is er behoefte aan ministers die de gevoeligheid en de culturen van het Amazonegebied kunnen begrijpen.

De manier waarop priesters leven en hun ambt uitoefenen is niet monolithisch en neemt verschillende nuances aan in verschillende delen van de wereld. Daarom is het belangrijk om te bepalen wat het meest specifiek is voor de priester, wat niet kan worden gedelegeerd. Het antwoord ligt in het sacrament van de Heilige Wijding, dat hem tot Christus de priester maakt. En de eerste conclusie is dat dit exclusieve karakter, ontvangen in de Heilige Wijding, hem alleen in staat stelt om de Eucharistie voor te zitten. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie, Sacerdotium ministeriale (6 aug 1983) Dat is zijn specifieke, belangrijkste en onontvreemdbare functie. Sommigen denken dat wat de priester onderscheidt zijn macht is, het feit dat hij het hoogste gezag in de gemeenschap heeft. Maar de heilige Johannes Paulus II legt uit dat, zelfs als het priesterschap als 'hiërarchisch' wordt beschouwd, deze functie niet de waarde heeft boven de rest te staan, maar

'volledig geordend is op de heiligheid van de leden van het Mystieke Lichaam van Christus'. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988), 27 

Wanneer gesteld wordt dat de priester een teken is van "Christus het hoofd", is de belangrijkste betekenis dat Christus de bron van genade is: Hij is het hoofd van de Kerk

"omdat hij de macht heeft om genade te laten vloeien door alle leden van de Kerk". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 8, a. 1, resp.

De priester is een teken van dat Hoofd dat genade schenkt als hij eerst de Eucharistie viert, de bron en de top van het hele christelijke leven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 26 Dit is zijn grote kracht, die alleen kan worden ontvangen in het sacrament van de Heilige Orden. Daarom kan alleen hij zeggen: "Dit is mijn lichaam". Er zijn andere woorden die alleen hij kan uitspreken: "Ik vergeef je van je zonden". Omdat de sacramentele vergeving ten dienste staat van een waardige Eucharistieviering. In deze twee sacramenten is het hart van zijn unieke identiteit. Het is ook goed dat de priester de Ziekenzalving toedient, want die is nauw verbonden met de vergeving van de zonden: "En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden." (Jak. 5, 15)

In de specifieke omstandigheden van het Amazonegebied, vooral in de bossen en de meer afgelegen plaatsen, moet een manier worden gevonden om het priesterambt te waarborgen. De leken zullen in staat zijn het Woord te verkondigen, te onderwijzen, hun gemeenschappen te organiseren, bepaalde sacramenten te vieren, verschillende uitingen van volksvroomheid te zoeken en de vele gaven die de Geest over hen uitstort te ontwikkelen. Maar ze hebben de viering van de Eucharistie nodig, want die

"bouwt de Kerk op" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1396 H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 26 Vgl. Henri de Lubac, Méditation sur L’Eglise. Milano 1965, 185

en we gaan zo ver dat we zeggen dat

"het niet mogelijk is een christelijke gemeenschap op te bouwen zonder dat ze haar oorsprong en middelpunt vindt in de viering van de heilige Eucharistie". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6 

Als we dat echt geloven, is het dringend noodzakelijk ervoor te zorgen dat de volkeren van het Amazonegebied niet verstoken blijven van het Voedsel van het Nieuwe Leven en het Sacrament van Vergeving.

Deze dringende noodzaak leidt mij ertoe om alle bisschoppen, in het bijzonder deze in Latijns Amerika, aan te sporen om niet enkel gebed voor priesterlijke roepingen te promoten, maar ook meer vrijgevig te zijn in het aanmoedigen van diegenen die een missionaire roeping hebben, om te kiezen voor de Amazoneregio. Het is opmerkelijk dat er in sommige landen van het Amazonebekken meer missionarissen zijn voor Europa of voor de Verenigde Staten dan voor de Amazonevicariaten zelf. Tegelijk is het gepast dat de structuur en de inhoud van zowel de initiële als de lopende priesteropleidingen grondig herzien wordt, zodat priesters de houding en de bekwaamheden hebben die vereist worden voor de dialoog met de Amazone culturen. Deze vorming moet bij uitstek pastoraal zijn, en een ontwikkeling van de priesterlijke barmhartigheid bevorderen. De synode sprak ook over het gebrek aan seminaries voor de priesteropleiding van de inheemse bevolking.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam