• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Om een hernieuwde inculturatie van het Evangelie in het Amazonegebied te bereiken, moet de Kerk luisteren naar haar voorouderlijke wijsheid, de oudsten weer een stem geven, de waarden erkennen die aanwezig zijn in de levenswijze van de oorspronkelijke gemeenschappen, de rijke verhalen van de volkeren op termijn herstellen. In het Amazonegebied hebben we al rijkdommen ontvangen die afkomstig zijn uit pre-Columbus culturen,

"zoals de openheid voor Gods handelen, het gevoel van dankbaarheid voor de vruchten van de aarde, de heiligheid van het menselijk leven en de waarde van het gezin, het gevoel van solidariteit en medeverantwoordelijkheid in het gemeenschappelijke werk, het belang van de cultuur, het geloof in een leven buiten het aardse, en zo veel andere waarden". H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Opening van de IVe Algemene Conferentie van Latijns-Amerikaanse Bisschoppen in Santo Domingo (12 okt 1992), 17

In deze context drukken de inheemse volkeren van het Amazonegebied de authentieke kwaliteit van het leven uit als een "goed leven" dat persoonlijke, familiale, gemeenschaps- en kosmische harmonie impliceert, en dat zich uit in hun gemeenschapswijze over het bestaan, in het vermogen om vreugde en volheid te vinden temidden van een sober en eenvoudig leven, alsook in de verantwoordelijke zorg voor de natuur die de hulpbronnen voor de volgende generaties bewaart. Aboriginal volkeren zouden ons kunnen helpen om te zien wat gelukkige nuchterheid is, en in die zin

"hebben ze ons veel te leren." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 198

Ze weten hoe ze met weinig gelukkig kunnen zijn, ze genieten van Gods kleine gaven zonder dat ze zich ophopen, ze vernietigen niet zonder noodzaak, ze zorgen voor ecosystemen en ze erkennen dat de aarde, terwijl ze zich aanbiedt om hun leven in stand te houden, als een genereuze bron, een moederlijk gevoel heeft dat respectvolle tederheid ontwaakt. Dit alles moet worden gewaardeerd en opgenomen in de evangelisatie. Vgl. Joseph Kardinaal Ratzinger, Interview met Vittoria Messori, Over de toestand van het geloof (31 dec 1985). München 21986, 211-212

Terwijl we voor hen en met hen worstelen, worden we geroepen

"hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid aan te nemen die God ons door middel van hen wil meedelen." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 198 

Stadsbewoners moeten deze wijsheid waarderen en zich laten "heropvoeden" ten overstaan van een angstig consumentisme en stedelijk isolement. De Kerk zelf kan een voertuig zijn dat dit culturele herstel in een kostbare synthese helpt met de verkondiging van het Evangelie. Bovendien wordt ze een instrument van liefdadigheid, in die zin dat stedelijke gemeenschappen niet alleen missionair zijn in hun omgeving, maar ook gastvrij voor de armen die uit het binnenland komen en worden overvallen door ellende. Het is ook zo dat gemeenschappen dicht bij jonge migranten staan om hen te helpen integreren in de stad zonder in de netten van de verloedering te vallen. Deze kerkelijke handelingen, die voortkomen uit de liefde, zijn waardevolle paden binnen een proces van inculturatie.

Inculturatie verheft en vervult. We zouden zeker het inheemse mysticisme moeten waarderen dat de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de hele schepping ziet, het mysticisme van onbaatzuchtigheid dat leven liefheeft als een geschenk, het mysticisme van een heilige verwondering voor de natuur en al haar levensvormen. Het gaat er echter ook om dat deze relatie met God in de kosmos steeds meer een persoonlijke relatie wordt met een U die de eigen werkelijkheid in stand houdt en er betekenis aan wil geven, een U die ons kent en van ons houdt:

"Schaduwen drijven van mij, dood hout.
Maar de ster is zonder verwijt geboren
over de handen van dit kind, experts,
die het water en de nacht veroveren.
Het moet voor mij genoeg zijn om te weten dat je me kent...
heel, van voor mijn tijd."

Ook de relatie met Jezus Christus, ware God en mens, bevrijder en verlosser, is niet de vijand van dit uitgesproken kosmische wereldbeeld dat hen kenmerkt, want ook hij is de Opgestane die in alles doordringt. Vgl. H. Thomas van Aquino, Over brief aan de Kolossensen, In Col.. c. II, l. 2:Thomas van Aquino legt het zo uit: "De drievoudige weg die God in de dingen is: de ene is gemeenschappelijk, in essentie, aanwezigheid en kracht; de andere door genade in zijn heiligen; de derde, enkelvoudig in Christus, door vereniging" Voor de christelijke ervaring,

"vinden alle schepselen van het materiële universum hun ware betekenis in het vleesgeworden Woord, omdat de Zoon van God in zijn persoon een deel van het materiële universum heeft opgenomen, waar hij een zaadje van definitieve transformatie heeft geïntroduceerd". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235 

Hij is glorieus en mysterieus aanwezig in de rivier, in de bomen, in de vissen, in de wind, als de Heer die over de schepping regeert zonder zijn getransfigureerde wonden te verliezen, en in de Eucharistie neemt hij de elementen van de wereld over en geeft aan ieder de betekenis van het paasgeschenk.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam