• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De rol van het godgewijde leven in de kerk is zo belangrijk dat ik besloot een synode bijeen te roepen om, met het oog op het derde millennium dat binnenkort aanbreekt, diep in te gaan op zijn betekenis en toekomstperspectieven. Ik wilde dat naast de synodevaders ook talrijke godgewijden aan de synode zouden deelnemen, opdat bij de gemeenschappelijke beraadslagingen ook hun stem gehoord zou worden.

Allen beseffen wij welke rijkdom de gave van het godgewijde leven, met zijn verscheidenheid aan genadegaven en instellingen, betekent voor de kerkelijke gemeenschap. Tezamen danken wij God voor de orden en instituten die zich aan beschouwing en werken van apostolaat wijden, voor de sociëteiten van apostolisch leven, de seculiere instituten en andere groepen van godgewijde mensen, evenzeer als voor al die mensen die zich in het geheim van hun hart op speciale wijze aan God toewijden.

Tijdens de synode was het voelbaar hoezeer het wereldwijd verspreide godgewijde leven in de kerken overal op aarde aanwezig is. Dit leven bevordert en begeleidt de verspreiding van de evangelieverkondiging in de verschillende delen van de wereld, waar men niet alleen de van elders komende instituten dankbaar verwelkomt maar waar ook in allerlei vormen en gedaanten nieuwe instituten worden gesticht.

Ook al schijnen in een aantal gebieden van de wereld de instituten van godgewijd leven een moeilijke tijd door te maken, toch gedijen ze met verbazingwekkende vitaliteit in andere streken, en tonen daarmee aan dat de keuze om zich in Christus geheel aan God weg te schenken helemaal niet strijdig is met welke cultuur en geschiedenis dan ook. En het godgewijde leven bloeit niet alleen in de Rooms-katholieke Kerk, maar ook heel bijzonder in het monnikswezen van de orthodoxe kerken, waarvan het een wezenskenmerk is. Ook in de uit de Reformatie afkomstige kerken en kerkelijke gemeenschappen ziet men het ontstaan of weer ontstaan, en is het teken van een door alle volgelingen van Christus geleende genade.

Dit te mogen vaststellen betekent een impuls voor de oecumene, die immers het verlangen koestert naar een steeds grotere gemeenschap onder de christenen. ”opdat de wereld moge geloven” (Joh. 17, 21).

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam