• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tijdens Zijn leven op aarde heeft onze Heer Jezus de mensen geroepen die Hij wilde, om hen bij Zich te hebben en hen naar Zijn voorbeeld te leren leven voor de Vader en voor de zending die Hij had ontvangen. Vgl. Mc. 3, 13-15 Zo stichtte Hij de nieuwe familie waartoe in de loop der eeuwen allen zouden behoren die bereid zouden zijn ”de wil van de Vader te doen” Vgl. Mc. 3, 32-35 Dankzij de gave van de Heilige Geest vormde zich na de Hemelvaart rond de apostelen een broederlijke gemeenschap, verenigd in het loven van God en het concreet beleven van onderlinge eenheid. Vgl. Hand 2, 42-47 Vgl. Hand. 4, 32-35 Het leven van deze gemeenschap, en meer nog de ervaring van de twaalf die alles met Christus hadden gedeeld, is steeds het model geweest waardoor de kerk zich liet leiden als ze tot haar oorspronkelijke vurigheid wilde terugkeren en met nieuwe evangelische kracht haar tocht door de geschiedenis wilde vervolgen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 15 Vgl. H. Augustinus, Regula ad servos Dei. I,I: PL 32, 1372

De kerk is naar haar wezen een mysterie van verbondenheid, ”het volk dat verenigd is in de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” H. Cyprianus van Carthago, Over het gebed des Heren, De Oratione Domini. 23: PL 4, 553 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4 Het broederlijk en zusterlijk leven wil de diepte en rijkdom van dat mysterie weerspiegelen door zich als het ware een door de Drieëenheid bewoonde menselijke ruimte te scheppen die zo de gaven van onderlinge eenheid die aan de drie goddelijke Personen eigen zijn, tot in de geschiedenis verlengt. In het leven van de kerk zijn er talrijke kaders en vormen waarin de broederlijke eenheid tot uiting komt. Aan het godgewijde leven komt ongetwijfeld de verdienste toe, er doeltreffend toe te hebben bijgedragen dat in de kerk het verlangen te leven als broeders en zusters is blijven leven als een vorm van getuigenis van de Drieëenheid. Door steeds de broederlijke liefde te bevorderen, met name in de vorm van het gemeenschappelijk leven, heeft het godgewijde leven aangetoond dat het delen in de onderlinge verbondenheid van de Drieëenheid de relaties onder de mensen veranderen kan en een nieuw type van solidariteit kan scheppen. Zo laat het de mensen zien hoe schoon onderlinge eenheid is en welke wegen er concreet naartoe leiden. De godgewijden leven immers ‘voor’ God en ‘uit’ God, en daarom kunnen zij getuigenis afleggen van de verzoenende kracht van de genade die de op verdeeldheid gerichte krachten in het mensenhart en in de maatschappelijke betrekkingen weet teniet te doen.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam