• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
”Een lichtende wolk overschaduwde hen” (Mt. 17, 5). Een belangrijke geestelijke uitleg van de Gedaanteverandering ziet in deze wolk het beeld van de Heilige Geest. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 45, a. 4, ad. 2; Tota Trinitas apparuit: Pater in voce, Filius in homine, Spiritus in nube Clara”

Zoals dat voor heel het christelijk leven geldt, is er ook een nauw verband tussen de roeping tot het godgewijde leven en het werken van de Heilige Geest. Steeds weer nieuwe mensen voelen zich door de eeuwen heen dankzij het werken van de Geest getrokken tot een zo veeleisende keuze. Door zijn werken maken zij in zekere zin dezelfde ervaring door als Jeremia: ”Heer, Gij hebt mij overgehaald; ik ben bezweken” (Jer. 20, 7). Het is de Geest die het verlangen wekt naar een alomvattend antwoord; Hij begeleidt de groei van dit verlangen naar het uiteindelijke positieve antwoord, en geeft zijn steun bij de trouwe uitvoering ervan; door Hem wordt de geest van hen die geroepen worden, gemodelleerd en gevormd, gelijkvormig gemaakt aan de zuivere, arme en gehoorzame Christus; Hij brengt hen ertoe zijn zending op zich te nemen. Wanneer zij zich op een weg van voortdurende loutering door de Geest laten leiden worden zij steeds meer tot mensen die met Christus gelijkvormig zijn, tot een op speciale wijze verder in de geschiedenis voortbestaan van de verrezen Heer.

Met grote scherpzinnigheid hebben de kerkvaders deze geestelijke weg betiteld als philocalia, dat wil zeggen liefde voor de goddelijke schoonheid die een afglans is van de goedheid van God. Een mens die door de kracht van de Heilige Geest geleidelijk tot volledige gelijkvormigheid met Christus wordt gebracht, weerspiegelt in zich een straal van het ontoegankelijk licht, en is tijdens zijn aardse pelgrimstocht op weg naar de onuitputtelijke Bron van licht. Zo wordt het godgewijde leven een bijzonder krachtig beeld van de kerk als bruid, die, door de Geest gedreven om haar bruidegom na te volgen, voor Hem verschijnt ”als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet” (Ef. 5, 27).

Zij die door de Vader worden geroepen, komen niet buiten het leven van de mensen te staan; juist integendeel, de Geest brengt hen ertoe overeenkomstig de eigen eisen van hun levensstaat hun broeders en zusters te dienen, en inspireert hen, door het eigen charisma van de verschillende instituten, tot het verrichten van bijzondere opdrachten ten behoeve van de noden van de kerk en de wereld. Hier ligt de oorsprong van de verscheidenheid aan vormen van godgewijd leven, waardoor de kerk ”gesierd door de veelsoortige gaven van haar kinderen, te voorschijnt treedt als een bruid die zich voor haar man heeft getooid” Vgl. Openb. 21, 2 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 1 en zij over een groter verscheidenheid aan middelen beschikt om haar zending in de wereld te vervullen.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam