• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl ik de resultaten bijeen zet van het werk van de synode, wil ik mij met deze apostolische Exhortatie tot de gehele Kerk richten om niet alleen aan de Godgewijden maar ook aan de herders en de gelovigen de vruchten aan te bieden van een stimulerende gedachtewisseling waarover de Heilige Geest door middel van Zijn gaven van waarheid en liefde zeer zeker heeft gewaakt.

In deze jaren van vernieuwing heeft het Godgewijde leven een pijnlijke en moeilijke tijd doorgemaakt, zoals dat overigens ook opgaat voor andere gebieden in het leven van de kerk. Het was een tijd die rijk was aan verwachtingen, aan pogingen en voorstellen tot vernieuwing, die aan het beoefenen van de evangelische raden een nieuw elan beoogden te geven. Maar het was ook een tijd vol spanningen en beproevingen, waarin zelfs edelmoedige experimenten niet steeds met een positief resultaat bekroond zijn geworden.

Toch mogen de mogelijkheden niet tot ontmoediging leiden. Veeleer moet men zich met nieuwe geestdrift inzetten, want de Kerk heeft de geestelijke en apostolische steun nodig van een vernieuwd en verstrekt godgewijd leven. Met deze apostolische Exhortatie wil ik mij tot de religieuze gemeenschappen en Godgewijde personen richten in dezelfde geest die sprak uit de brief van het Concilie van Jeruzalem aan de christenen van Antiochië, en ik koester de hoop dat men hetzelfde zal ervaren als toen gebeurde: ”zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud” (Hand. 15, 31). Daarnaast hoop ik ook de vreugde van het hele Godsvolk te vermeerderen. Als het beter op de hoogte is van het gewijde leven zal het de almachtige God voor deze grote gave meer bewust kunnen dankzeggen.

In een houding van hartelijk ontvankelijkheid jegens de synodevaders heb ik geprofiteerd van de waardevolle bijdragen die naar voren zijn gekomen tijdens het intense werk van de Vergadering, die ik steeds heb willen bijwonen. Tijdens die periode heb ik aan het hele Godsvolk een aantal malen systematisch catechetische instructie willen geven over het gewijde leven. Ik heb opnieuw uiteengezet wat de leer is van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie. Dit concilie diende als een referentiepunt voor verdere leerstellige ontwikkelingen en voor de bezinning bij de wekenlange intense arbeid van de synode. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 3.4.6.7.8.10.13.28.29.30.35.48

Ik vertrouw erop dat de zonen en dochters van de kerk, met name de godgewijden, deze Exhortatie met een bereidwillig hart zullen willen ontvangen. Tegelijk hoop ik dat men zal doorgaan met verdere bezinning, die zal leiden tot een dieper verstaan van de grote gave van het godgewijde leven met zijn drie aspecten van toewijding aan God, gemeenschap en zending. Ik hoop ook dat de godgewijde mannen en vrouwen, in volle harmonie met de kerk en haar magisterium, in deze Exhortatie een nieuwe bemoediging zullen vinden om de uitdagingen van onze tijd op een geestelijke en apostolische wijze tegemoet te treden.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam