• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Echter, het Amazonegebied van vandaag is een gewonde en vervormde schoonheid geworden, een plaats van pijn en geweld. De aanvallen op de natuur hebben negatieve gevolgen voor het leven van mensen. Deze unieke sociaal-ecologische crisis kwam aan het licht in de pre-synodale luistersessies, die de volgende bedreigingen voor het leven aan het licht brachten: toe-eigening en privatisering van natuurlijke hulpbronnen, zoals het water zelf, concessies voor legale houtkap en de opkomst van illegale houtkap; plunderende jacht en visserij; niet-duurzame (hydro-elektrische) megaprojecten, concessies voor bossen, massale houtkap, monoculturen, snelwegen, waterwegen, treinen en mijnbouw- en olieprojecten; vervuiling veroorzaakt door de winningsindustrieën en vuilstortplaatsen van de steden en, bovenal, klimaatverandering. Het zijn reële bedreigingen die ernstige sociale gevolgen met zich meebrengen: ziekten als gevolg van vervuiling, drugshandel, illegale gewapende groepen, alcoholisme, geweld tegen vrouwen, seksuele uitbuiting, mensenhandel en orgaanhandel, sekstoerisme, verlies van de oorspronkelijke cultuur en identiteit (taal, spirituele gebruiken en gewoonten), criminalisering en moord op leiders en verdedigers van het grondgebied. Achter dit alles gaan economische en politieke belangen van de dominante sectoren schuil, met de medeplichtigheid van sommige bestuurders en van een aantal inheemse leiders. De slachtoffers zijn de meest kwetsbare sectoren, kinderen, jongeren, vrouwen en zuster moeder-aarde.

179 Synodevaders stemmend: placet - 163; non placet - 3 -> met 91,1 % van de stemmen aangenomen.

De wetenschappelijke gemeenschap van haar kant waarschuwt voor de risico's van ontbossing, die tot nu toe bijna 17 procent van het totale Amazonewoud  heeft getroffen en die het voortbestaan van het hele ecosysteem bedreigt, waardoor de biodiversiteit in gevaar komt en de vitale waterkringloop voor het voortbestaan van het tropisch woud verandert. Daarnaast speelt het Amazonegebied ook een cruciale rol als buffer tegen klimaatverandering en biedt het onschatbare en fundamentele het leven ondersteunende systemen met betrekking tot lucht, water, bodem, bossen en biomassa. Tegelijkertijd herinneren deskundigen eraan dat het gebruik van wetenschap en geavanceerde technologieën voor een innovatieve bio-economie van bossen en stromende rivieren het mogelijk maakt om het tropische woud te helpen redden, om de ecosystemen van het Amazonegebied en de inheemse en traditionele volkeren te beschermen en tegelijkertijd duurzame economische activiteiten te ontplooien.

179 Synodevaders stemmend: placet - 161; non placet - 7 -> met 89,9 % van de stemmen aangenomen.

Een verschijnsel dat moet worden aangepakt is migratie. In de Amazonegebieden zijn er drie gelijktijdige migratieprocessen. In de eerste plaats die van de mobiliteit van inheemse groepen in gebieden  waar zij traditioneel rondtrekken, nu gescheiden door nationale en internationale grenzen. In de tweede plaats de gedwongen verhuizing van inheemse volkeren, boeren en rivierbewoners die uit hun grondgebied zijn verdreven en wier uiteindelijke bestemming meestal de armste en minst ontwikkelde wijken van de steden zijn. In de derde plaats de gedwongen interregionale migraties en het fenomeen van de vluchtelingen die hun land (onder andere Venezuela, Haïti en Cuba) moeten verlaten en die het Amazonegebied als migratiecorridor moeten oversteken.

179 Synodevaders stemmend: placet - 165; non placet - 2 -> met 92,2 % van de stemmen aangenomen.

De verhuizing van inheemse groepen die van hun grondgebied zijn verdreven of aangetrokken worden door de valse glans van de stadscultuur is een uniek gegeven van de migratiebewegingen in het Amazonegebied. De gevallen waarin de mobiliteit van deze groepen plaatsvindt in gebieden waar men traditiegetrouw rondtrekt, gescheiden door nationale en internationale grenzen, vraagt om grensoverschrijdende pastorale zorg die het recht op vrij verkeer van deze volkeren kan begrijpen. De menselijke mobiliteit in het Amazonegebied onthult het gezicht van Jezus Christus, verarmd en hongerig Vgl. Mt. 25, 35 , verdreven en dakloos Vgl. Lc. 3, 1-3 , maar ook de feminisering van de migratie die duizenden vrouwen kwetsbaar maakt voor mensenhandel, die een van de ergste vormen van geweld tegen vrouwen is en een van de meest perverse schendingen van de mensenrechten. Mensenhandel die verband houdt met migratie vereist permanent pastoraal werk in een netwerk.

179 Synodevaders stemmend: placet - 165; non placet - 2 -> met 93,3 % van de stemmen aangenomen.

Het leven van de Amazone-gemeenschappen die nog niet door de toestroom van de westerse beschaving worden beïnvloed, wordt weerspiegeld in het geloof en de riten over de werking van de geesten van de goddelijkheid, die op talloze manieren worden genoemd, met en in het gebied, met en in relatie tot de natuur. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 16.91.117.138.240 Laten we erkennen dat zij al duizenden jaren zorg dragen voor de aarde, haar wateren en bossen en deze tot op de dag van vandaag in stand weten te houden, zodat de mensheid kan profiteren van het genot van de vrije gaven van Gods schepping. Nieuwe wegen van evangelisatie moeten worden gebouwd in dialoog met deze fundamentele kennis, van waaruit ze zich zullen openbaren als zaadjes van het Woord.

179 Synodevaders stemmend: placet - 159; non placet - 9 -> met 88,8 % van de stemmen aangenomen.

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 28 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam