• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AD VOS IMPRIMIS
Diverse punten betreffende het episcopaat en de collegialiteit

Eerbiedwaardige broeders,

In afwachting van het aanbreken van de feestelijke herdenking en plechtige viering van de menswording van het Woord van God gaan- onze gedachten heel in het bijzonder uit naar u. Wij geloven, dat wij dit allerschoonste feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus niet beter kunnen vieren dan door ons hart te verenigen met het uwe, onze lofprijzing van God te laten instemmen met die waarmee gij zijn lof verkondigt, onze gebeden te voegen bij die welke uit uw harten opstijgen, door met onze vreugde te delen in de blijdschap waarmee de gehele schare van katholieke bisschoppen opziet naar Christus, die onder ons verschijnt als de minste onder de broeders, maar ook als onze Zaligmaker, onze Heer en Meester. Met een hart vervuld van diepe ontroering verenigen wij ons met u, eerbiedwaardige broeders, in de viering van dit allerschoonste, jaarlijks terugkerende feest.

De plechtige viering van het Kerstfeest heeft de Kerk, innig saamgebonden als zij is in de schitterende en geheimnisvolle eensgezindheid van de katholieke eenheid, steeds een welkome gelegenheid geboden om met grote vreugde haar hoogste plicht van de onderrichting van het geloof te vervullen en om telkens opnieuw de vlam van de liefde aan te wakkeren. Dit jaar is het evenwel de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
die door ons werd goedgekeurd, te zamen met al degenen van u, die aanwezig waren bij de laatste vergadering van de derde zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie -, die ons met een nieuwe en krachtige impuls aanspoort om bij deze viering van het Kerstgebeuren te getuigen van de hechte en innige band krachtens welke het episcopaat de hoogste deelneming is in het priesterschap van Christus. In deze constitutie immers is op duidelijke wijze uiteengezet de leer van de collegiale verbondenheid, die de orde van de bisschoppen samenbindt tot een heel bijzondere en verheven gemeenschap.

Is er een tijd, die meer geschikt is dan deze vreugdevolle plechtigheid om nog eens bijzonder de aandacht te vestigen op deze verbondenheid waarvan wij het bestaan, dank zij de Voorzienigheid en de wonderbaarlijke hulp van de Heilige Geest, te zamen zo eensgezind erkend hebben? Gedreven door oprechte liefde, verenigen de goede katholieke gezinnen zich in deze dagen rondom de kribbe in de huiselijke kring; elk rechtschapen en gevoelig mens wordt in deze tijd van het jaar beroerd door gevoelens van ontroering, van vreugde en eerlijke genegenheid. Hoeveel te inniger moeten dan wel niet op geestelijke wijze, in de viering van het grote mysterie van Christus' komst in deze wereld, degenen verenigd zijn die Hij geroepen heeft om op te treden in zijn naam, die Hij uitkoos als zijn dienaren, vrienden en broeders en voor wie Hij tot de hemelse Vader bad opdat zij één zouden zijn in zijn liefde. Vgl. Joh. 17

Document

Naam: AD VOS IMPRIMIS
Diverse punten betreffende het episcopaat en de collegialiteit
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 december 1964
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, jrg. 20, nr. 42, p. 1070-1075
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 januari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam